УЧИТЕЛСКИ КОЛЕКТИВИ ОТ ЕДНО ИЛИ ПОВЕЧЕ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ


Шифър Заглавие Дата
010116 Създаване на мотивираща образователна среда в училищния клас по договаряне
010216 Стратегии за учебно мотивиране на учениците по договаряне
010316 Технология за формулиране на измерими цели на обучението по договаряне
010416 Решаване на проблеми във взаимоотношенията между учители и ученици по договаряне
010516 Модели за позитивно общуване между учители и ученици по договаряне
010616 Как да общуваме с учениците по договаряне
010716 Как да учим учениците да общуват позитивно по договаряне
010816 Мениджмънт на дисциплината в класната стая по договаряне
010916 Училище без дисциплиниране - как да го постигнем? по договаряне
011016 Акценти в диалога с ученици с агресивно поведение по договаряне
011116 Тормоз и насилие в училище по договаряне
011216 Агресията в училище по договаряне
011316 Превенция на агресивното поведение по договаряне
011416 Превенция на отклонения в поведението и емоциите при децата и юношите по договаряне
011516 Разрешаване на конфликти и водене на преговори по договаряне
011616 Конфликтите в училищната среда по договаряне
011716 Възпитанието в процеса на обучение по договаряне
011816 Диагностика, консултация, възпитателни взаимодействия по договаряне
011916 Индивидуализация и диференциация на обучението по договаряне
012016 Индивидуални особености на учениците. Стилове на учене и познание по договаряне
012116 Обучение чрез решаване на проблеми по договаряне
012216 Техники за стимулиране на логическото мислене, въображението и паметта у учениците по договаряне
012316 Контрол и оценка на учебните постижения на учениците по договаряне
012416 Оценяване на учебните постижения на учениците по договаряне
012516 Теория и методика на дидактическите тестове по договаряне
012616 Тестирането в практиката на училището по договаряне
012716 Портфолиото на ученика - метод за контрол и оценка на учебните постижения по договаряне
012816 Работа с ученици, изоставащи от учебния материал по договаряне
012916 Отпадането от училище по договаряне
013016 Задържане в училище и превенция на отпадане от училище по договаряне
013116 Превенция на изоставането и отпадането от училище по договаряне
013216 Съдържание и организация на работата в слети класове по договаряне
013316 Работа с ученици билингви в училище по договаряне
013416 Как да учим билингвите да учат по договаряне
013516 Създаване на професионално портфолио на учителя в електронен вид по договаряне
013616 Създаване на портфолио на ученика в електронен вид по договаряне
013716 Изработване на ученическо портфолио по договаряне
013816 Проектно базирано обучение по договаряне
013916 Развитие на учителския екип по договаряне
014016 Изграждане и развитие на училищни екипи по договаряне
014116 Педагогическите умения на учителите по договаряне
014216 Интегративност и интерактивност в обучението по договаряне
014316 Интерактивни методи на обучение по договаряне
014416 Професионално-педагогически умения в интерактивното училище по договаряне
014516 Култура на речта и поведението по договаряне
014616 Арттехники за себеизразяване и артпедагогически средства за предаване на познанието по договаряне
014716 Дидактически модели за гражданско образование (I-IV клас) по договаряне
014816 Гражданско образование - държавни образователни изисквания, програми и модели за обучение по договаряне
014916 Интеркултурно образование и развитие на междукултурeн опит на учениците по договаряне
015016 Работа в мултиетническа среда по договаряне
015116 Професионално-педагогическа работилница за мултипликатори по договаряне
015216 Ателие за образователни проекти по договаряне
015316 Разработване и управление на образователни проекти по договаряне
015416 "Умения за живот" - Програми за личностно и социално развитие в училище по договаряне
015516 Развитие на умения за междуполово разбирателство - програма за сексуално образование по договаряне
015616 Изграждане на увереност в себе си по договаряне
015716 Развитие на личностните ресурси и междуличностните взаимодействия в педагогическата колегия по договаряне
015816 Изграждане на училищна общност по договаряне
015916 Развитие на творческите способности на учениците по договаряне
016016 Работа на училището със семейството по договаряне
016116 Училище за родители - социално-образователна програма за семейството по договаряне
016216 Социално-екологическа грамотност на младото поколение по договаряне
016316 Методика на обучение по безопасност на движението по пътищата по договаряне
016416 Обучение за работа на училищни комисии по безопасност на движението по пътищата по договаряне
016516 Психохигиена на учителския труд по договаряне
016616 Тайм-мениджмънт на учителя по договаряне
016716 Психология на професионално-педагогическото общуване по договаряне
016816 Психология на наблюдението и наблюдателността в образователната среда по договаряне
016916 Социалнопсихологически тренинг по договаряне
017016 Консултативна психология по договаряне
017116 Диагностичното изследване в училище по договаряне
017216 Организация на диагностичното изследване по договаряне
017316 Емоционалната интелигентност - ключ към успешната професионална изява на педагозите по договаряне
017416 Учителят - ефективен ръководител, мениджър и лидер в образованието по договаряне
017516 Организационно поведение, организационна култура и организационно развитие - образователни аспекти по договаряне
017616 Управленските компетентности на педагогическите специалисти по договаряне
017716 Маркетинг, PR и реклама в образователната институция по договаряне
017816 Управление на ефективността и качеството в образователната институция по договаряне
017916 Училищно законодателство и администриране по договаряне
018016 Реторика за педагози по договаряне
018116 Стресът - блокатор на успеха или двигател на развитието? по договаряне
018216 Законът за предучилищното и училищното образование - предизвикателства и възможности в управлението на образователните институции по договаряне