ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ


Шифър Заглавие Дата
040116 Децата на ХХІ век и тяхната детска градина по договаряне
040216 Иновации в организацията, съдържанието и управлението на предучилищното образование040116 по договаряне
040316 Актуални проблеми на възпитанието и обучението на децата от предучилищна възрастпо договаряне по договаряне
040416 Ефективност на практическото педагогическо взаимодействие и организация на възпитателно-образователния процес в предучилищна възраст по договаряне
040516 Етикетът на директора и учителя - основа на професионализмапо договаряне по договаряне
040616 Педагогически технологии в работата с деца от предучилищна възраст по договаряне
040816 Мултимедийни иновации в работата на детския учител по договаряне
040916 Дигиталният свят в детската градина и началното училище по договаряне
041016 Интерактивни модели за развитие на личностни и социални умения в детската градина по договаряне
041116 Как да създаваме интерактивни модели за обучение в детската градина? по договаряне
041216 Интегративност и интерактивност в обучението по договаряне
041316 Създаване на портфолио на деца от предучилищна възраст по договаряне
041416 Изготвяне на портфолио на директора, учителя в детска градина и учителя на подготвителна група в училище по договаряне
041516 Роля и функции на педагогическия персонал за изграждане на позитивна среда за обучение и възпитание в детската градина по договаряне
041616 Място и функции на играта в педагогическия процес в детската градина по договаряне
041716 Общуване, поведение, начин на изразяване в театрализираните игри по договаряне
041816 Подпомагане на развитието на детето в детската градина по договаряне
041916 Игри за развитие на социалните и познавателни умения на децата по договаряне
042016 Учене чрез игра по договаряне
042116 Интегриране на децата със специални образователни потребности по договаряне
042216 Социално-педагогически проблеми на интеграцията на деца със специално образователни потребности в детската градина по договаряне
042316 Работа с деца със затруднения в образователно-възпитателния процес в детската градина по договаряне
042416 Проблеми на предучилищното обучение и възпитание на децата в смесени по възраст групи по договаряне
042516 Интеркултурно образование в детската градина по договаряне
042616 Работа в мултиетническа среда по договаряне
042716 Билингвални технологии при работа с деца билингви от детската градина по договаряне
042816 Агресията на децата от предучилищна възраст по договаряне
042916 Превенция на агресивното поведение на децата в детската градина по договаряне
043016 Превенция на отклонения в поведението и емоциите при децата по договаряне
043116 Разрешаване на конфликти по договаряне
043216 Арттехники за себеизразяване и артпедагогически средства за предаване на познанието по договаряне
043316 Култура на речта и невербална комуникация по договаряне
043416 Гласово-говорни техники за педагогическо въздействие по договаряне
043516 Идеи за работа по правата на детето в детската градина по договаряне
043616 Детска градина, ориентирана към правата на детето по договаряне
043716 Изграждане на увереност в себе си по договаряне
043816 Как да общуваме с децата по договаряне
043916 Как да учим децата да общуват позитивно по договаряне
044016 Тренинг за развитие на личностни и социални умения по договаряне
044116 Емоционалната интелигентност - ключ към успешната професионална изява на педагозите по договаряне
044216 Стресът - блокатор на успеха или двигател на развитието? по договаряне
044316 Създаване на интерес към писмената реч у децата от предучилищна възраст по договаряне
044416 Комуникативно-речеви проблеми на децата от предучилищна възраст по договаряне
044516 Социализация, речево развитие и творческа дейност на децата от предучилищна възраст по договаряне
044616 Специфика на работата с литературна творба в детската градина по договаряне
044716 Еднозначният прочит на езика на педагогическия дискурс - предпоставка за резултатно образователно взаимодействие по български език и литература в детската градина по договаряне
044816 Практическа ориентация на децата от предучилищна възраст в основните езикови единици - акцент в обучението по български език и литература по договаряне
044916 Изграждане на умения за активна речева изява чрез различни комуникативни форми по договаряне
045116 Изграждане на умения за активна речева изява на децата, интегративно формирана в образователните направления по български език по договаряне
045216 Смесената група - едно от предизвикателствата в предучилищното образование по договаряне
045316 Съвременни методически насоки за работа по български език в разновъзрастови подготвителни групи в детската градина и училище по договаряне
045416 Практическа реализация на методическите насоки по български език при подготовката на децата за училище в едновъзрастови и разновъзрастови групи по договаряне
045516 Концептуален модел за педагогическо взаимодействие в разновъзрастови групи в детската градина и училище по договаряне
045616 Методи за стимулиране на творческата и изследователска дейност на децата от разновъзрастови и подготвителни групи по договаряне
045716 Активиране на творческите и познавателните процеси в процеса на обучението по български език в подготвителните групи по договаряне
045816 Изучаване на релациите в процеса на педагогическо взаимодействие по математика в детската градина по договаряне
045916 Пропедевтика на геометричните знания в процеса на педагогическо взаимодействие по математика в детската градина по договаряне
046016 Екологичното образование в детската градина по договаряне
046116 Методика на обучение по безопасност на движението по пътищата по договаряне
046216 Планиране, организация и контрол на обучение по безопасност на движението по пътищата в ПУВ по договаряне
046316 Обучение за работа на училищни комисии по безопасност на движението по пътищата по договаряне
046416 Безопасно поведение и сигурност на децата в критични ситуации по договаряне
046516 Атрактивни и игрови подходи в детската градина при обучението по музика по договаряне
046616 Виртуално музикално студио по договаряне
046716 Музикалното възпитание на децата - роми по договаряне
046816 Изучаване на български народни танци - регионални особености и разнообразие по договаряне
046916 Запознаване с песенния и танцов фолклор на диалектните области в България по договаряне
047016 Музикотерапия по договаряне
047116 Педагогическа организация на музикалната среда за опазване на психическото здраве на децата от предучилищна възраст по договаряне
047216 Обучението по ритмика и танци в ДГ - методика и практика по договаряне
047316 Изобразителното изкуство на деца със специални образователни потребности по договаряне
047416 Спортно-подготвителни упражнения и игри с топка в детската градина по договаряне
047516 Аеробика в детската градина по договаряне
047616 Актуални средства, методи и форми на туризъм в детската градина по договаряне
047716 Оптимизираният двигателен режим - съвременен подход за повишаване ефективността на учебно-възпитателният процес в предучилищна възраст по договаряне
047816 Двигателна активност и форми на обучение на децата от предучилищна възраст и в детската градина по договаряне
047916 Дидактически модели за формиране на начална технологична култура в детската градина по договаряне
048016 Интерактивни методи в обучението при образователното направление "Конструктивно-технически и битови дейности" по договаряне
048116 Подготовка и готовност на децата за училище по договаряне
048216 Диагностика на готовността на децата за училище по договаряне
048316 Готовност на детето по музика за училище - проблеми, перспективи по договаряне
048416 Работа с родители и развиване на възпитателния потенциал на семейството по договаряне
048516 Как да подпомагаме родителската общност във възпитанието на децата по договаряне
048616 Училище за родители - социално-образователна програма за семейството по договаряне
048916 Ефективност на контролната дейност на директора и качествено образование. Контрол и оценка на труда на учителя по договаряне
049016 Съвременни аспекти на управлението в контекста на предучилищното образование по договаряне
049216 Тайм-мениджмънт на учителя по договаряне
049316 Разработване и управление на образователни проекти по договаряне
049416 Помощник-възпитателят в детската градина по договаряне
049516 Здравословни и безопасни условия на труд в детската градина по договаряне
049616 Организационно поведение, организационна култура и организационно развитие - образователни аспекти по договаряне
049716 Управленските компетентности на педагогическите специалисти по договаряне
049816 Управление на ефективността и качеството в образователната институция по договаряне
049916 Законът за предучилищното и училищното образование - предизвикателства и възможности в управлението на образователните институции по договаряне