НАЧАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ


Шифър Заглавие Дата
050116 Подготвителен курс за придобиване на V ПКС за начални учители на тема "Реализация на професионалните умения на учителя в урока" 31.08. - 01.09.2016 г. и по договаряне
050216 Подготвителен курс за придобиване на ІV ПКС за начални учители на тема "Научна и методическа интерпретация на учебното съдържание в началните класове" 31.08. - 01.09.2016 г. и по договаряне
050316 Подготвителен курс за придобиване на V ПКС за начални учители на тема "Реализация на професионалните умения на учителя в урока" 25.07. - 26.07.2017 г. и по договаряне
050416 Подготвителен курс за придобиване на ІV ПКС за начални учители на тема "Научна и методическа интерпретация на учебното съдържание в началните класове" 25.07. - 26.07.2017 г. и по договаряне
050516 Тестовете в обучението по български език и по математика по договаряне
050616 Учебната програма и учебното съдържание по български език за 1. клас по договаряне
050716 Ученическите писмени текстове в 3-4 клас по договаряне
050816 Обучението по български език в условия на билингвизъм (3-4 клас) по договаряне
050916 Как да учим билингвите да преразказват и съчиняват по договаряне
051016 Методика на работа върху текстови задачи в І - ІV клас по договаряне
051116 Творческата работа върху текстови задачи при обучението по математика в І - ІV клас по договаряне
051216 Подготовка на урока по математика в началните класове по договаряне
051316 Работа с ученици, изоставащи по математика по договаряне
051416 Използване на интерактивната технология Енвижън (един компютър, много мишки) в обучението по математика в І - ІV клас по договаряне
051516 Приложение на софтуера Microsoft Mouse Mischief в обучението по математика в І - ІV клас по договаряне по договаряне
051616 Решаване на методически казуси по математика (І - ІV клас) по договаряне
051716 Основни понятия в училищния курс по математика и методика на изучаването им по договаряне
051816 Моделирането в обучението по математика в І-ІV клас по договаряне
051916 Методи за решаване на текстови задачи в обучението по математика в І-ІV клас по договаряне
052016 Методически особености в преподаването на информационни технологии в начална степен (1.-4. клас) по договаряне
052116 Програмиране във визуална блокова среда Scratch по договаряне
052216 Съвременни методически насоки в преподаването на компютърно моделиране в начален етап по договаряне
052316 Основни методологически и методически подходи в представяне на учебното съдържание по предмета "Човекът и обществото" по договаряне
052416 Гражданското образование в часовете по "Човекът и обществото" по договаряне
052516 Възможности на учебника по Домашен бит и техника за електронно обучение по договаряне
052616 Новата учебна документация и учебно съдържание по Технологии и предприемачество в 1 клас по договаряне
052716 Интерактивни методи в обучението по "Домашен бит и техника" - І-ІV клас по договаряне
052816 Диагностична и експериментална дейност на учителя в обучението по "Домашен бит и техника "- І-ІV клас по договаряне
052916 Компютри и музика по договаряне
053016 Атрактивни и игрови подходи в началното училище при обучението по музика по договаряне
053116 Атрактивността в обучението по музика по договаряне
053216 Музикалното възпитание на децата - роми по договаряне
053316 Изучаване на български народни танци - регионални особености и разнообразие по договаряне
053416 Запознаване с песенния и танцов фолклор на диалектните области в България по договаряне
053516 Виртуално музикално студио по договаряне
053616 Популярна музика - съвременни аспекти по договаряне
053716 Учителят по музика и дигиталните технологии по договаряне
053816 Интерактивност в обучението по музика по договаряне
053916 Езиково портфолио на ученика от начален курс по договаряне
054016 Портфолио на началния учител по чужд език по договаряне
054116 Обучението по френски език в началната училищна степен - дейностен и интердисциплинарен подход по договаряне
054216 Учебно съдържание и държавни образователни изисквания в програмата по физическо възпитание и спорт в началните класове по договаряне
054316 Организация и ефективност на учебния процес по физическо възпитание и спорт в 1- 4 клас по договаряне
054416 Теория, методика и практика на интегративните възможности в модулното обучение по физическо възпитание и спорт по договаряне
054516 Подвижни и спортно-подготвителни игри в урочните и извън урочните форми на работа по договаряне
054616 Плътност и натоварване в урока и в извънурочните форми по физическо възпитание и спорт по договаряне
054716 Организация и ефективност в уроците по лека атлетика по договаряне
054816 Методически аспекти на обучението по баскетбол в основна образователна степен І - ІV клас по договаряне
054916 Методически аспекти на обучението по спортни игри в началния етап на основна образователна степен - баскетбол и футбол по договаряне
055016 Обучението по хандбал в СОУ - методика и практика по договаряне
055116 Обучението по ритмика и танци в СОУ - методика и практика по договаряне
055216 Корекционна гимнастика по ФВ в начален етап на основна образователна степен (I-IV клас) - теория, методика и практика по договаряне
055316 Оптимизиране физическото натоварване и подобряване организацията на учебния процес по физическо възпитание и спорт в началната образователна степен по договаряне
055416 Безопасно поведение и сигурност на учениците от І до ІV клас в критични ситуации по договаряне
055516 Методика на обучението по безопасност на движението по пътищата по договаряне
055616 Планиране, организация и контрол на обучение по безопасност на движението по пътищата на учениците от І до ІV клас по договаряне
055716 Компетенциите на началния учител в театрално-игровата дейност по договаряне
055816 Култура на речта и невербална комуникация по договаряне
055916 Гласово-говорни техники за педагогическо въздействие по договаряне
056016 Арттехники за себеизразяване и артпедагогически средства за предаване на познанието по договаряне
056116 Диагностика на готовността на децата за училище по договаряне
056216 Интегративност и интерактивност в обучението по договаряне
056316 Развитие на творческите способности на учениците по договаряне
056416 Техники за стимулиране на логическото мислене, въображението и паметта у учениците по договаряне
056516 Тайм-мениджмънт на учителя по договаряне
056616 Изграждане и развитие на училищни екипи по договаряне
056716 Развитие на учителския екип по договаряне
056816 Учител - ръководител на зелено училище по договаряне
056916 Изработване на ученическо портфолио по договаряне
057016 Училище без дисциплиниране - как да го постигнем? по договаряне
057116 Разрешаване на конфликти и водене на преговори по договаряне
057216 Работа на училището със семейството по договаряне
057316 Училище за родители - социално-образователна програма за семейството по договаряне
057416 Работа в мултиетническа среда по договаряне
057516 Задържане в училище и превенция на отпадане от училище по договаряне
057616 Превенция на изоставането и отпадането от училище по договаряне
057716 Превенция на отклонения в поведението и емоциите при децата и юношите по договаряне
057816 Интерактивни модели за развитие на личностни и социални умения в начална училищна възраст по договаряне
057916 Идеи за работа по правата на детето в началното училище по договаряне
058016 Дидактически модели за гражданско образование (I-IV клас) по договаряне
058116 Интеркултурно образование и развитие на междукултурeн опит на учениците по договаряне
058216 Тренинг за развитие на социални умения по договаряне
058316 Изграждане на увереност в себе си по договаряне
058416 Модели за позитивно общуване между учители и ученици по договаряне
058516 Как да общуваме с учениците по договаряне
058616 Как да учим учениците да общуват позитивно по договаряне
058716 Разработване и управление на образователни проекти по договаряне
058816 Емоционалната интелигентност - ключ към успешната професионална изява на педагозите по договаряне
058916 Учителят - ефективен ръководител, мениджър и лидер в образованието по договаряне
059016 Организационно поведение, организационна култура и организационно развитие - образователни аспекти по договаряне
059116 Управленските компетентности на педагогическите специалисти по договаряне
059216 Маркетинг, PR и реклама в образователната институция по договаряне
059316 Управление на ефективността и качеството в образователната институция по договаряне
059416 Училищно законодателство и администриране по договаряне
059516 Реторика за педагози по договаряне
059616 Стресът - блокатор на успеха или двигател на развитието? по договаряне
059716 Законът за предучилищното и училищното образование - предизвикателства и възможности в управлението на образователните институции по договаряне