ИСТОРИЯ


Шифър Заглавие Дата
110116 Многоперспективността в обучението по история и цивилизация по договаряне
110216 Диагностика на резултатите от обучението по история по договаряне
110316 Понятия, времена, ценности в историческото познание 10.07.-15.07. 2017 г.
110416 Балканските народи: история, контакти, взаимодействия на съвременния етап