ТЕМИ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ НА УЧИТЕЛСКИ КОЛЕКТИВИ ОТ ЕДНО ИЛИ ПОВЕЧЕ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

 010115            Технология за формулиране на измерими цели на обучението

Организационна форма: тематичен курс

Продължителност: 2 дни

Време на провеждане: по договаряне

Място на провеждане: по договаряне /гр. Варна, гр. Шумен, по места/

Предназначение: за учители по различни учебни предмети.

Анотация: В курса се предлага технология за формулиране на измерими цели на обучението. В основата на технологията лежи разбиране за измерима цел на обучението, според което измерима цел е тази, която съдържа в своята формулировка отговор на въпроса „Как учениците доказват, че целта на обучението е постигната?“ Разграничават се репродуктивни и творчески цели на обучението. Изяснява се връзката между системата от цели на обучението и системата от критерии и показатели за контрол и оценка на учебните постижения на учениците.

Ръководител на курса: проф. д-р Н. Колишев

 

010215            Стратегии за учебно мотивиране на учениците

Организационна форма: тематичен курс

Продължителност: 2 дни

Време на провеждане: по договаряне

Място на провеждане: по договаряне /гр. Варна, гр. Шумен, по места/

Предназначение: за учители по различни учебни предмети.

Анотация: В курса се обосновава теоретичен модел на педагогическото умение за учебно мотивиране на учениците (или за реализиране на мотивиращо обучение), който се състои от четири компонента, представляващи дидактически стратегии за мотивиране – „успехи и неуспехи”, „методи на обучение”, „хуманни взаимоотношения” и „рационални аргументи”. Анализира се структурата на дидактическите стратегии. В края на курса се предлага тест за самоконтрол и самооценка на усвоените знания.

Ръководител на курса: проф. д-р Н. Колишев

 

010415            Решаване на проблеми във взаимоотношенията между учители и ученици

Организационна форма: тематичен курс

Продължителност: 2 дни

Време на провеждане: по договаряне

Място на провеждане: по договаряне /гр. Варна, гр. Шумен, по места/

Предназначение: за класни ръководители и за учители по различни учебни предмети.

Анотация: В курса се предлага методика за решаване на проблеми във взаимоотношенията между учители и ученици, включваща два етапа: диагностика на личността и стратегии за въздействие и взаимодействие с личността. Диагностиката се извършва чрез методите наблюдение и беседа, с помощта на които учителят установява съществените за възникването на проблемите индивидуални особености на личността. Стратегиите за въздействие и взаимодействие с личността са основани на словесни акценти в диалога с учениците, на поставянето на развиващи задачи и на игрови методи за развитие на различни качества и умения.

Ръководител на курса: проф. д-р Н. Колишев

 

010515               Модели за позитивно общуване между учители и ученици

Организационна форма: тренинг

Продължителност: 2 дни

Време за провеждане: по договаряне

Място на провеждане: по договаряне /гр. Варна, гр. Шумен, по места/

Предназначение: за учители от различни специалности и училищни степени

Анотация: Участниците ще тренират умения за разпознаване на агресивна и неагресивна комуникация, ще развиват умения за ефективно общуване и разрешаване на междуличностни проблеми в училище. Резултатите от обучението ще послужат за реализиране на училищни дейности и модели на професионално-педагогическо поведение, насочени към превенция на агресивността в училище.

Ръководител: гл.ас. д-р Мариана Минчева-Ризова

 

010615            Как да общуваме с учениците

Организационна форма: тренинг

Продължителност: 2 дни

Време на провеждане: по договаряне

Място на провеждане: по договаряне /гр. Варна, гр. Шумен, по места/

Предназначение: за учители, възпитатели, педагогически съветници, педагогически колегии 

Анотация: Тренингът е насочен към развитие на уменията на учителите да общуват позитивно с учениците. Участниците в обучението се запознават с основни стилове на поведение и идеи за ненасилствена комуникация. Имат възможност да рефлектират върху начините, по които упражняват своя учителски авторитет. Изследват препятствията пред общуването с учениците в практически ситуации. Резултатите от обучението предполагат завишаване на личностната самокритичност и нарастване на професионално – педагогическата отговорност в процеса на общуване с децата.

Ръководители: гл.ас. д-р М. Минчева-Ризова, гл.ас. д-р Ил. Ризов

 

010715            Как да учим учениците да общуват позитивно

Организационна форма: тренинг

Продължителност: 2 дни

Време на провеждане: по договаряне

Място на провеждане: по договаряне /гр. Варна, гр. Шумен, по места/

Предназначение: за учители, възпитатели, класни ръководители, педагогически съветници, педагогически колегии 

Анотация: Тренингът цели да запознае учителите с модели за позитивно общуване, добили популярност в съвременната психолого-педагогическа теория и практика, както и да повиши тяхната професионална компетентност да обслужват потребностите на личностното и социално развитие на учениците. Участниците ще имат възможност да упражнят уменията си за идентифициране на различни затруднения на младите хора в процеса на общуването им с техните връстници, родители и учители. Ще бъдат предложени упражнения, чрез които учителите могат да учат учениците да се изразяват по подходящ начин: да показват чувства и да изискват уважение към тях; да казват „Не” при упражняване на натиск и да приемат откази; да отправят молби и да отказват на отправени към тях молби; да заявяват нужди и да уважават нуждите на другите; да проявяват емпатия.

Ръководители: гл.ас. д-р М. Минчева-Ризова, гл.ас. д-р Ил. Ризов

 

010815                 Mениджмънт на дисциплината в класната стая

Организационна форма: тематичен курс

Продължителност: 1-2 дни

Време на провеждане: по договаряне

Място на провеждане: по договаряне /гр. Варна, гр. Шумен, по места/

Предназначение: за учителски колективи

Анотация: Участниците получават информация за историята и теориите за училищната дисциплина, стадиите на морално развитие на детето и формите на проблемно поведение.  Разглеждат се насоките на мениджмънт на дисциплината в училищепревантивни и интервенционни стратегии и техники. Участниците се въвеждат в теорията и практиката на 6 популярни съвременни дисциплинарни системи.

Ръководител на курса: доц. д-р П. Кожухарова

 

010915                       Училище без дисциплиниране – как да го постигнем?

Организационна форма: тренинг

Продължителност: 1-2 дни

Време на провеждане: по договаряне

Място на провеждане: по договаряне /гр. Варна, гр. Шумен, по места/

Предназначение: за учители по всички учебни предмети

Анотация: Тренингът провокира учителите да проблематизират митове, свързани с налагането на дисциплина в училище и предлага овладяване на стратегии за преодоляване на училищната агресия и развитие на училищната общност.

Ръководител на курса: гл.ас. д-р Ил. Ризов, гл.ас. д-р М. Минчева-Ризова

 

011015            Акценти в диалога с ученици с агресивно поведение

Организационна форма: тематичен курс

Продължителност: 3 дни

Време на провеждане: по договаряне

Място на провеждане: по договаряне /гр. Варна, гр. Шумен, по места/

Предназначение: учители по различни учебни предмети, класни ръководители, педагогически съветници

Анотация: В курса се предлагат социални и психологически обяснения на агресивното поведение на учениците. Обосновава се продуктивен за обучението модел на взаимоотношения между учители и ученици, наречен „уважение и взискателност“. Извеждат се акценти в диалога с ученици с агресивно поведение въз основа на следните принципи на взаимоотношения: свобода, толерантност, справедливост, доверие, дисциплина, отговорност. 

Ръководител на курса: проф. д-р Н. Колишев

 

011115           Тормоз и насилие в училище

Организационна форма: тематичен курс

Продължителност: 2 дни

Време за провеждане: по договаряне

Място на провеждане: по договаряне /гр. Варна, гр. Шумен, по места/

Предназначение: за учителски колективи

Анотация: Курсът запознава участниците с агресията, агресивността и агресивното действие и поведение; факторите, влияещи на агресивното поведение. Разглеждат се класификациите на агресивността и теориите, които я обясняват. Разкриват се особеностите на деца, склонни към агресия и типологията на агресивното поведение на учениците. Специално внимание се отделя на тормоза и насилието в училище и превенцията, управлението и корекцията на агресивното поведение.

Ръководител на курса: доц. д-р П. Кожухарова

 

011215            Агресията в училище

Организационна форма : семинар

Продължителност: 2 дни

Време за провеждане: по договаряне

Място на провеждане: по договаряне /гр. Варна, гр. Шумен, по места/

Предназначение:  за учители и възпитатели (курсът  е подходящ за кандидати за I и II ПКС)

Анотация: Семинарът запознава участниците с агресията, агресивността и агресивното действие и поведение; факторите, влияещи на агресивното поведение. Разглеждат се класификациите на агресивността и теориите, които я обясняват. Разкриват се особеностите на деца, склонни към агресия и типологията на агресивното поведение на учениците. Специално внимание се отделя на тормоза и насилието в училище и превенцията, управлението и корекцията на агресивното поведение.

Ръководител на курса: доц. д-р П. Кожухарова

 

011315            Превенция на агресивното поведение

Организационна форма: тематичен курс

Продължителност: 2 дни

Време на провеждане: по договаряне

Място на провеждане: по договаряне /гр. Варна, гр. Шумен, по места/

Предназначение: за учители, преподаващи в училища и детски градини

Анотация: Тренинг и семинар за развитие на компетентността на учителите да разпознават агресивното поведение на учениците, да анализират източниците на агресивност, да се справят в ситуации на агресивно поведение. Резултатите от обучението ще послужат за реализиране на училищни дейности и модели на професионално-педагогическо поведение, насочени към превенция на агресивността в училище или детската градина.

Ръководител: гл.ас. д-р М. Минчева-Ризова, гл.ас. д-р Ил. Ризов

 

011415            Превенция на отклонения в поведението и емоциите при децата и юношите

Организационна форма: тематичен курс

Продължителност: 2 дни

Време на провеждане: по договаряне

Място на провеждане: по договаряне /гр. Варна, гр. Шумен, по места/

Предназначение: за учители по различни учебни предмети, класни ръководители, педагогически съветници, психолози, социални работници

Анотация: Курсът запознава участниците с  основни теоретични постановки и педагогически стратегии за превенция на отклонения в поведението, свързани с  хиперактивност и дефицит на вниманието, поведение с противопоставяне  и предизвикателство,  агресивно поведението и емоционални разстройства с начало типично за детството и юношеството и неуточнено психично разстройство.

Разглежда се системата от рискови и протективни условия и фактори от соматичен, психичен, семеен, училищен и общосоциален вид. Представят се стандартизирани диагностични инструментариуми и методики за превантивна и корекционно-възпитателна дейност.  Извеждат се стратегии за взаимодействие между специалисти и институции за превенция на отклоненията в поведението и емоциите на децата и юношите.

Ръководител на курса: доц. д-р П. Кожухарова

 

011515            Разрешаване на конфликти и водене на преговори

Организационна форма : тренинг

Продължителност: 2 дни

Време за провеждане: по договаряне

Място на провеждане: по договаряне /гр. Варна, гр. Шумен, по места/

Предназначение: за учители от различни специалности и училищни степени, директори, педагогически съветници, класни ръководители, специалисти от извънучилищните институции за работа с деца и др.

Анотация: Изследва се същността на агресията и се разкриват нейните проявления в поведението на човека. Овладяват се конкретни стратегии за разрешаване на междуличностни конфликти и за снижаване на агресията в училище. Участниците ще усъвършенстват своите умения за разрешаване на конфликти и ще получат пакет дидактически материали за провеждане на обучение по разрешаване на конфликти и водене на преговори.

Ръководител на курса: гл.ас. д-р Илиян Ризов

 

011615            Конфликтите в училищната среда

Организационна форма: тематичен курс

Продължителност: 2 дни

Време за провеждане: по договаряне

Място на провеждане: по договаряне /гр. Варна, гр. Шумен, по места/

Предназначение: за учителски колективи

Анотация: Изследва се същността на конфликта и конфликтното поведение. Овладяват се конкретни стратегии за разрешаване на междуличностни конфликти, за водене на преговори и за посредничество.

Ръководител на курса: доц. д-р С. Вацов

 

011715            Възпитанието в процеса на обучение

Организационна форма: тематичен курс

Продължителност: 2 дни

Време на провеждане: по договаряне

Място на провеждане: по договаряне /гр. Варна, гр. Шумен, по места/

Предназначение: за учители по различни учебни предмети.

Анотация: В курса се обосновава теоретичен модел на възпитателните умения на учителите, който се състои от пет компонента – умение за целеполагане във възпитанието, словесна форма за възпитателни взаимодействия, възпитателни ситуации, възпитаващо поведение, възпитателна организация на социалната и материалната среда. Предлага се система от възпитателни цели, обсъждат се акценти във възпитателния диалог с учениците, анализират се възпитателни ситуации и се коментират целесъобразни варианти за възпитателна организация на социалната и материалната среда. В края на курса се предлага тест за самоконтрол и самооценка на усвоените знания.

Ръководител на курса: проф. д-р Н. Колишев

 

011815            Диагностика, консултация, възпитателни взаимодействия

Организационна форма: тематичен курс

Продължителност: 3 дни

Време на провеждане: по договаряне

Място на провеждане: по договаряне /гр. Варна, гр. Шумен, по места/

Предназначение: за педагогически съветници

Анотация: Курсът осигурява подготовка за придобиване на V ПКС от педагогически съветници. Обсъждат се и се предлагат методи за психологическа диагностика на индивидуални особености на учениците - обучаемост, мотивация за учене, умение за общуване, характерологични особености. Разглеждат се правилата за индивидуално и групово консултиране - предразполагане, изслушване, тълкуване, решение, позитивно отношение. Анализират се аспекти на практическите възпитателни взаимодействия.

Ръководител на курса: проф. д-р Н. Колишев

 

011915            Индивидуализация и диференциация на обучението

Организационна форма: тематичен курс

Продължителност: 2 дни

Време на провеждане: по договаряне

Място на провеждане: по договаряне /гр. Варна, гр. Шумен, по места/

Предназначение: за учители по различни учебни предмети.

Анотация: В курса се обосновава теоретичен модел на педагогическото умение за индивидуализация и диференциация на обучението, който се състои от два компонента – умение за диагностика на индивидуалните особености на учениците и умение за прилагане на стратегии за диференциране на обучението. Характеризират се съществени за обучението индивидуални особености на учениците, определят се показатели за тяхната диагностика, разглеждат се стратегии за диференциране на обучението в зависимост от равнището на обучаемост, от равнището на мотивацията за учене и индивидуалните стилове на учене на учениците. В края на курса се предлага тест за самоконтрол и самооценка на усвоените знания.

Ръководител на курса: проф. д-р Н. Колишев

 

012015            Индивидуални особености на учениците. Стилове на учене и познание

Организационна форма: тематичен курс

Продължителност: 2 дни

Време на провеждане: по договаряне

Място на провеждане: по договаряне /гр. Варна, гр. Шумен, по места/

Предназначение: за учителски колективи

Анотация: В курса се разглежда теорията и практиката на индивидуализацията и диференциацията на обучението. Акцентът е върху най-важните за обучението индивидуални особености на учениците, свързани със стиловете на учене и познание. Разглеждат се методи за диагностика на индивидуалния стил и за работа с различните категории ученици.

Ръководител на курса: доц. д-р П. Кожухарова

 

012115            Обучение чрез решаване на проблеми

Организационна форма: тематичен курс

Продължителност: 2 дни

Време на провеждане: по договаряне

Място на провеждане: по договаряне /гр. Варна, гр. Шумен, по места/

Предназначение: за учители по различни учебни предмети.

Анотация: В курса се обосновава и демонстрира технология на обучение чрез решаване на учебни проблеми. Учебният проблем се разбира като теоретична или практическа трудност, решаването на която чрез собствена изследователска дейност придвижва ученика от незнание към знание. Анализират се и се упражняват етапите, през които преминава решаването на един учебен проблем, а именно: идентификация на проблема, формулиране на хипотези, проверка на хипотезите. Аргументира се възгледът, че обучението чрез решаване на учебни проблеми развива творческите умения на учениците. Това е така, защото в широкия смисъл на думата творчеството е процес на откриване чрез самостоятелно генерирана не идеи на нови за субекта знания.

Ръководител на курса: проф. д-р Н. Колишев

 

012215            Техники за стимулиране на логическото мислене, въображението и паметта у учениците

Организационна форма: тематичен курс

Продължителност: 2 дни

Време за провеждане: по договаряне

Място на провеждане: по договаряне /гр. Варна, гр. Шумен, по места/

Предназначение: за учителски колективи

Анотация: Участниците получават информация за насоките на работа с ученици с различни стилове на учене и познание. Разглеждат се основите на критическото мислене. Разглеждат се множество техники за стимулиране на логическото мислене, въображението и паметта на учениците. Специално внимание се отделя на работата с надарени и изявени деца и ученици.

Ръководител на курса: доц. д-р П. Кожухарова

 

012315            Контрол и оценка на учебните постижения на учениците

Организационна форма: тематичен курс

Продължителност: 2 дни

Време на провеждане: по договаряне

Място на провеждане: по договаряне /гр. Варна, гр. Шумен, по места/

Предназначение: за учители по различни учебни предмети.

Анотация: В курса се обосновава теоретичен модел на контролно-оценъчните умения на учителите, който се състои от три компонента – умение за целеполагане в обучението, умение за прилагане на форми и методи за контрол и оценка на учебните постижения и умение за прилагане на стратегии за контрол и оценка на учебните постижения. Предлагат се технологии за операционализация на репродуктивните и творческите цели на обучението. Разглеждат се методите, чрез които се реализират четирите основни форми за контрол и оценка: устно изпитване, писмено изпитване, практическо изпитване, електронно изпитване.  Анализират се следните стратегии за контрол и оценка: формална и неформална, формираща, резултативна и процесуална, репродуктивна и творческа. В края на курса се предлага тест за самоконтрол и самооценка на усвоените знания.

Ръководител на курса: проф. д-р Н. Колишев

 

012415            Оценяване на учебните постижения на учениците

Организационна форма: тематичен курс

Продължителност: 2 дни

Време на провеждане: по договаряне

Място на провеждане: по договаряне /гр. Варна, гр. Шумен, по места/

Предназначение: за учителски колективи

Анотация: В курса се предлагат основни елементи от доцимологията – теорията и практиката на контрол и оценяване на учебните постижения. Разглеждат се методите за контрол и оценка.

Ръководител на курса: доц. д-р П. Кожухарова

 

012515            Теория и методика на дидактическите тестове

Организационна форма: тематичен курс

Продължителност: 2 дни

Време на провеждане: по договаряне

Място на провеждане: по договаряне /гр. Варна, гр. Шумен, по места/

Предназначение: учители по различни учебни предмети

Анотация: В курса се предлага технология за разработване на нормативни и критериални дидактически тестове. Провеждат се упражнения за формулиране на различни типове въпроси. Предлагат се начини за оценяване на учебните постижения.

Ръководител на курса: проф. д-р Н. Колишев

 

012615            Тестирането в практиката на училището

Организационна форма: тематичен курс

Продължителност: 2 дни

Време за провеждане: по договаряне

Място на провеждане: по договаряне /гр. Варна, гр. Шумен, по места/

Предназначение: за директори и помощник-директори на училище, за учители от различни специалности и училищни степени (курсът е подходящ за кандидати за II ПКС)

Анотация: Участниците получават информация за историята, теорията и приложението на дидактическите тестове в училищната практика. Разглеждат се видовете тестове, както и технологията на съставяне и употреба на тестове за оценяване на резултатите от обучението.

Ръководител на курса: доц. д-р П. Кожухарова

 

012715            Портфолиото на ученика – метод за контрол и оценка на учебните постижения

Организационна форма: тематичен курс

Продължителност: 2 дни

Време на провеждане: по договаряне

Място на провеждане: по договаряне /гр. Варна, гр. Шумен, по места/

Предназначение: за учители по различни учебни предмети.

Анотация: В курса се разглеждат същността и структурата на портфолиото на ученика. Анализират се следните четири задължителни структурни елементи на портфолиото: цели на обучението, система от критерии и показатели за контрол и оценка на учебните постижения на учениците, документи за учебните постижения на учениците, психолого-педагогическа характеристика на учениците. Предлага се технология за разработване на система от измерими цели на обучението и на система от критерии и показатели за контрол и оценка на учебните постижения.

Ръководители на курса: проф. д-р Н. Колишев, гл. ас. Е. Колева

 

012815            Работа с ученици, изоставащи от учебния материал

Организационна форма: тематичен курс

Продължителност: по договаряне

Време на провеждане: по договаряне

Място на провеждане: по договаряне /гр. Варна, гр. Шумен, по места/

Предназначение: за учителски колективи от едно или повече училища

Анотация: Разглеждат се основните причини за изоставането на учениците и се разработват стратегии за работа, както в общодидактически, така и в методически план. Представят се актуални методически решения, които могат да послужат в конкретната педагогическа практика по отделните учебни предмети.

Ръководител на курса: проф. д-р М. Генчева

 

012915            Отпадането от училище

Организационна форма: тематичен курс

Продължителност: 2 дни

Време за провеждане: по договаряне

Място на провеждане: по договаряне /гр. Варна, гр. Шумен, по места/

Предназначение: за учителски колективи

Анотация: В курса е представен и подложен на обсъждане проблемът за отпадането от училище – характеристика на отпадащите, типология, стратегии за превенция и за работа с отпадащите и за реинтеграция в училищна среда от позициите на приобщаващото училище.

Ръководител на курса: доц. д-р П. Кожухарова

 

013015            Задържане в училище и превенция на отпадане от училище

Организационна форма: тематичен курс

Продължителност: 2 дни

Време за провеждане: по договаряне

Място на провеждане: по договаряне /гр. Варна, гр. Шумен, по места/

Предназначение: за директори на училища, педагогически съветници, класни ръководители, учители от различни специалности и училищни степени

Анотация: Съдържанието на курса предлага стратегии за превенция на отпадането от училище: повишаване на учебно-познавателната мотивация на учениците, прилагане на интерактивни стратегии в обучението, работа с родителите и обществеността, развитие на училищната база и др.

Ръководител на курса: гл.ас. д-р Ил. Ризов, гл.ас. д-р М. Минчева-Ризова

 

013115            Превенция на изоставането и отпадането от училище

Организационна форма: тематичен курс

Продължителност: 2 дни

Време на провеждане: по договаряне

Място на провеждане: по договаряне /гр. Варна, гр. Шумен, по места/

Предназначение: за директори на училища, учители по различни учебни предмети, класни ръководители, педагогически съветници, психолози

Анотация: В курса са представени основни теоретични концепции и тенденции в развитието на изоставането и неусеваемостта на учениците в процеса на обучение.  Диференцирани са значими за системата на превантивна и корекционна дейност типологични характеристики на изоставащите ученици. Изведени са водещи парадигми и педагогически технологии за индивидуализация и диференциация в процеса на обучение. Представят се диагностични инструментариуми и методики за развитие на индивидуалния стил на познание и овладяване на ефективни техники за учене и развитие на учебно-познавателната мотивация. В сравнителен план сe разглеждат педагогически техники за групиране на учениците по постижения, кооперативно обучение, компенсаторно обучение, учене за овладяване, повторение на учебната година.  Разглеждат се стратегии за взаимодействие между специалисти и институции за превенция на ранния училищен неуспех,  преодоляване на изоставането и отпадането от училище.

Ръководител на курса: доц. д-р П. Кожухарова

 

013215            Съдържание и организация на работата в слети класове

Организационна форма: тематичен курс

Продължителност:  по договаряне

Време на провеждане:  по договаряне

Място на провеждане: по договаряне /гр. Варна, гр. Шумен, по места/

Предназначение: за учителски колективи от едно или повече училища

Анотация: Разглеждат се специфичните особености на работата в слети класове. Предлагат се идеи за рационално разпределение на времето за учебни занятия. Първостепенно внимание се отделя на самостоятелната работа на учениците, която в условията на едновременни занимания с два и повече класа придобива статут на основен дидактически метод. Дават се конкретни организационни и методически решения за оптимизиране на урочната дейност в слети класове.

Ръководител на курса: доц. д-р Т. Вълкова

 

013315            Работа с ученици билингви в училище

Организационна форма: тематичен курс

Продължителност: по договаряне

Време на провеждане: по договаряне

Място на провеждане: по договаряне /гр. Варна, гр. Шумен, по места/

Предназначение: за учителски колективи от едно или повече училища

Анотация: Курсът е насочен към образование в интеркуртурна среда. На участниците се предлагат техники за овладяване на български език от ученици билингви; ефективни методически решения по учебни дисциплини; атрактивни и игрови подходи за обучение.

Ръководител на курса: доц. д-р С. Димитрова

 

 013415           Как да учим билингвите да учат

Организационна форма: тематичен курс

Продължителност: 2-5 дни

Време на провеждане: по договаряне

Място на провеждане: по договаряне /гр. Варна, гр. Шумен, по места/

Предназначение:  за учителски колективи

Анотация: Курсът предлага адаптация на образователния процес към спецификата на билингвистичната ситуация, в която живеят и учат учениците. Представят се подходящи стратегии за възприемане и осмисляне на учебно-научен текст от ученици билингви, като практическата работа се илюстрира с работа върху текстове от учебници по различни учебни предмети.

Ръководител на курса: проф. д-р М. Георгиева

 

013515                Създаване на професионално портфолио на учителя в електронен вид Организационна форма: тематичен курс

Продължителност: 3 дни

Време на провеждане: по договаряне

Място на провеждане: по договаряне /гр. Варна, гр. Шумен, по места/

Предназначение: за учители по различни учебни предмети

Анотация: Курсът е предназначен за обучаеми, които желаят да се запознаят със съдържанието и електронната форма на професионално учителско портфолио. В съдържанието се включват следните педагогически умения: целеполагане, мотивиране, взаимоотношения, индивидуализация и диференциация на обучението, достъпно преподаване, систематизация на учебния материал, контролно-оценъчни умения, възпитателни умения. Курсистите усвояват инструменти от информационните технологии, които представят портфолиото в електронна форма. Резултат от курса е самостоятелно създадено професионално портфолио в електронен вид.

Ръководител на курса: гл.ас. д-р Е. Колева

 

013615                        Създаване на портфолио на ученика в електронен вид

Организационна форма: тематичен курс

Продължителност: 3 дни

Време на провеждане: по договаряне

Място на провеждане: по договаряне /гр. Варна, гр. Шумен, по места/

Предназначение: за учители по различни учебни предмети

Анотация: В курса се разглеждат същността и структурата на портфолиото на ученика. Анализират се следните четири задължителни структурни елементи на портфолиото: цели на обучението, система от критерии и показатели за контрол и оценка на учебните постижения на учениците, документи за учебните постижения на учениците, психолого-педагогическа характеристика на учениците. Предлага се технология за разработване на система от измерими цели на обучението и на система от критерии и показатели за контрол и оценка на учебните постижения.

Ръководител на курса:  проф. д-р Н. Колишев

 

013715            Изработване на ученическо портфолио

Организационна форма: тематичен курс

Продължителност: 1 ден

Време на провеждане: по договаряне

Място на провеждане: по договаряне /гр. Варна, гр. Шумен, по места/

Предназначение: за учители по различни учебни предмети, класни ръководители, педагогически съветници

Анотация: Курсът представя технология за изработване и оценяване на ученическо портфолио. Разглежда се неговата същност, основни характеристики и форми.  Представени са структурата, водещи изисквания и етапи при изработване на различни видове ученическо портфолио: за оценка на учебните постижения и личностното развитие на ученика през учебната година; тематично портфолио по определен учебен предмет; портфолио за валидиране на постижения. Изведени са основни индикатори за анализ и оценяване. Участниците се запознават и насочват към изработване на примерни модели на ученическо  портфолио.

Ръководител на курса: доц. д-р П. Кожухарова

 

013815                        Проектно базирано обучение

Организационна форма: тематичен курс

Продължителност: 2 дни

Време на провеждане : по договаряне

Място на провеждане: по договаряне /гр. Варна, гр. Шумен, по места/

Предназначение: за учителски колективи

Анотация: Семинарът предлага възможност за осмисляне на обучението по различни учебни дисциплини в средното училище от гледна точка на принципите и методологията на проектно базираното обучение. Учителите ще имат възможност да се запознаят с примерни модели за обучение и да разработят свои идеи за обучение в преподаваните от тях дисциплини.

Ръководител на курса: гл.ас. д-р Ил. Ризов

 

013915                       Теория и практика на сугестопедията

Организационна форма: тематичен курс

Продължителност: 2 дни

Време на провеждане: по договаряне

Място на провеждане: по договаряне /гр. Варна, гр. Шумен, по места/

Предназначение: за директори и пом.-директори на училища.

Анотация: В курса се разглеждат теоретичните основи и практическите методи на сугестопедията или на обучението чрез внушение така, както са представени през 1971 г. от техния  създател д-р Георги Лозанов в неговия фундаментален труд „Сугестология“. Акцентира се върху трите основни принципа на сугестопедията: принцип на псевдопасивността; принцип на синтеза на двата подхода: директно-имитативния и индиректно-разсъдъчния; принцип на сугестивната взаимовръзка. Дискутира се познавателната и мотивационната ефективност на сугестопедията.

Ръководител на курса: проф. д-р Н. Колишев

 

014015                       Развитие на учителския екип

Организационна форма: тренинг

Продължителност: 1-2 дни

Време на провеждане: по договаряне

Място на провеждане: по договаряне /гр. Варна, гр. Шумен, по места/

Предназначение: за учители по всички учебни предмети

Анотация: Тийм-билдингът предлага интерактивни игри за подобряване на взаимодействията в учителския колегиум.

Ръководител на курса: гл.ас. д-р Ил. Ризов, гл.ас. д-р М. Минчева-Ризова

 

014115            Изграждане и развитие на училищни екипи

Организационна форма: тематичен курс

Продължителност: 1-2 дни

Време на провеждане: по договаряне

Място на провеждане: по договаряне /гр. Варна, гр. Шумен, по места/

Предназначение: за учителски колективи

Анотация: В курса се разглежда изграждането, структурата, отношенията и развитието на екипа, екипното управление, специфичните роли и позиции на отделните членове, ролята на комуникацията и сътрудничеството. Чрез използването на интерактивни методи курсът запознава учителите с ефикасни и неефикасни практики на екипна работа и определящите ги фактори. Диференцират се конфликти в екипната работа, видовете конфликти и техники за тяхното разрешаване.

Акцентира се върху ролята на лидера в екипа, разглеждат се основни стилове на лидерство. Овладяват се и конкретни методи за планиране и мониторинг на екипната дейност. 

Ръководител на курса: доц. д-р С. Вацов

 

014215            Педагогическите умения на учителите

Организационна форм: тематичен курс

Продължителност: 3 дни

Време на провеждане: по договаряне

Място на провеждане: по договаряне /гр. Варна, гр. Шумен, по места/

Предназначение:  за учители от двете степени на средното образование

Анотация: Обосновават се теоретични модели и се провеждат упражнения за развитие на следните осем съществени и специфични педагогически умения: умение за целеполагане, умение за мотивиране на учениците, умение за изграждане на хуманни взаимоотношения между участниците в процеса на обучение, умение за индивидуализация и диференциация на обучението, умение за достъпно преподаване, умение за систематизиране на учебния материал, контролно-оценъчни умения и възпитателни умения.

Ръководител на курса: проф. д-р Н. Колишев

 

014415            Интегративност и интерактивност в обучението

Организационна форма: семинар

Продължителност: 2-5  дни

Време за провеждане: по договаряне

Място на провеждане: по договаряне /гр. Варна, гр. Шумен, по места/

Предназначение: за учители от различни специалности и училищни степени

Анотация: Съдържанието на семинара предлага стратегии за усъвършенстване на образователния процес в училище чрез развитие на възможностите за интегративност и интерактивност в обучението. Участниците ще усъвършенстват дидактико-психологическите си познания за конструиране на образователни модели (програми и технологии), основаващи се на принципите за интегративност и интерактивност в обучението.

Ръководител на курса: гл.ас. д-р Ил. Ризов, гл.ас. д-р М. Минчева-Ризова

 

014515            Интерактивни методи на обучение

Организационна форма: тематичен курс

Продължителност: 2 дни

Време за провеждане: по договаряне

Място на провеждане: по договаряне /гр. Варна, гр. Шумен, по места/

Предназначение: за учители в основно и средно училище

Анотация: Курсът e насочен към запознаване на участниците с теоретичната основа на съвременната постмодерна дидактика – конструктивизъм, конективизъм и с теоретичната основа на обучението в интерактивен режим. Разглеждат се стратегиите и техниките на активно обучение и техниките на активизиране на учениците. Разглеждат се интерактивните методи – ситуационни, дискусионни опитни (емпирични) методи.

Ръководител на курса: проф. д-р И. Иванов

 

014615               Професионално-педагогически умения в интерактивното училище

Организационна форма: тренинг

Продължителност: 2 дни

Време за провеждане: по договаряне

Място на провеждане: по договаряне /гр. Варна, гр. Шумен, по места/

Предназначение: за директори и учители

Анотация: Участниците в обучението ще изследват как идеята за интерактивно училище влияе върху характеристиките на професионално-педагогическия труд и променя изискванията към уменията на учителя.

Ръководител на курса: гл.ас. д-р Ил. Ризов, гл.ас. д-р М. Минчева-Ризова

 

014715            Култура на речта и поведението

Организационна форма: тематичен курс

Продължителност: 2 дни

Време на провеждане: по договаряне

Място на провеждане: по договаряне /гр. Варна, гр. Шумен, по места/

Предназначение: за учители, които желаят да усъвършенстват говорните си умения за публично представяне на теоретичния материал по дадена тема

Анотация: Целта на курса е да изгради у педагозите психологически механизми за въздействие чрез живото слово и да формира у тях комуникативен потенциал чрез обогатявате на педагогическия инструментариум по отношение на активизиране на вниманието, въображението, фантазията и емоционалната памет.

Ръководител на курса: доц. д-р Евг. Иванова

 

014815            Арттехники за себеизразяване и артпедагогически средства за предаване на познанието

Организационна форма: тематичен курс

Продължителност: 2 дни

Време на провеждане: по договаряне

Място на провеждане: по договаряне /гр. Варна, гр. Шумен, по места/

Предназначение: за учители, които желаят да използват основните  принципи за въздействие върху съзнанието със средствата на изкуството при деца от 3-10-годишна възраст

Анотация: Целта на курса е да формира у педагозите нагласи и умения за възпитание на децата чрез изкуство. Поставя се акцент върху разкриване на основните функции на изкуството, на взаимодействието между изкуство, култура и обществено възпитание, на въображението в творческото развитие на личността, на илюзорния свят на изкуството като средство за формиране на оптимистични нагласи, на механизмите за поддържане на интереса на децата към изкуството: литература, театър, музика, танц, живопис, архитектура.

Ръководител на курса: доц. д-р Евг. Иванова

 

014915            Дидактически модели за гражданско образование (I-IV клас)

Организационна форма: тематичен курс

Продължителност: 2 дни

Време за провеждане: по договаряне

Място на провеждане: по договаряне /гр. Варна, гр. Шумен, по места/

Предназначение: за начални учители и специалисти от извънучилищните институции за работа с деца

Анотация: Анализират се държавните изисквания (стандарти) за гражданско образование и интегративните възможности на културно-образователна област “Обществени науки и гражданско образование” за началната училищна степен. Предлагат се интердисциплинарни програми и модели за обучение, разработени и експериментирани в българското училище. Участниците ще се запознаят с програма за развитие на междукултурeн опит на учениците от начална училищна възраст  (“РаМО”), представена в методическо ръководство и пособие за самостоятелна работа на ученика, както и с модели за обучение по правата на детето (методическо ръководство “Модели за обучение по правата на детето”).

Ръководител на курса: гл.ас. д-р Ил. Ризов, гл.ас. д-р М. Минчева-Ризова

 

015015            Гражданско образование - държавни образователни изисквания, програми и модели за обучение

Организационна форма : тематичен курс

Продължителност: 3 дни

Време за провеждане: по договаряне

Място на провеждане: по договаряне /гр. Варна, гр. Шумен, по места/

Предназначение: за учители от различни специалности и училищни степени, педагогически съветници, класни ръководители, директори и помощник-директори на училища, специалисти от извънучилищните институции за работа с деца и др.

Анотация: Анализират се държавните изисквания (стандарти) за гражданско образование и интегративните възможности на културно-образователна област “Обществени науки и гражданско образование”. Предлагат се интердисциплинарни програми и модели за обучение, разработени и експериментирани в българското училище и одобрени от МОН. Участниците ще се запознаят с програма за развитие на междукултурен опит на учениците от начална училищна възраст (“РаМО”), представена в методическо ръководство и пособие за самостоятелна работа на ученика; програма за развитие на личностните и социални умения на учениците от VII-IX клас и обслужващото я пособие “Настръхнала пиеса за чин, показалка и тийнейджър” и с програма за обучение по правата на детето (методическо ръководство “Модели за обучение по правата на детето”).

Ръководител на курса: гл.ас. д-р Ил. Ризов, гл.ас. д-р М. Минчева-Ризова

 

015115            Интеркултурно образование и развитие на междукултурeн опит на учениците

Организационна форма: тематичен курс

Продължителност: 3 дни

Време за провеждане: по договаряне

Място на провеждане: по договаряне /гр. Варна, гр. Шумен, по места/

Предназначение: за учители от различни специалности и училищни степени, педагогически съветници, класни ръководители, специалисти от извънучилищните институции за работа с деца, които работят с деца от различни етнически общности

Анотация: Курсът ориентира участниците в методологията на интеркултурното образование и предлага образователни модели за развитие на уменията на учениците за междукултурно разбирателство. Участниците ще се запознаят с “Програма за развитие на междукултурен опит на учениците от начална училищна възраст - РаМО” (представена в методическо ръководство и пособие за самостоятелна работа на ученика с автори: М.Минчева-Ризова и Ил. Ризов), ще развият своята чувствителност към проблематиката на интеркултурното образование и ще усъвършенстват уменията си за конструиране на обучение, ориентирано към личностните и социални умения на учениците.

Ръководител на курса: гл.ас. д-р Ил. Ризов, гл.ас. д-р М. Минчева-Ризова

 

015315            Работа в мултиетническа среда

Организационна форма: тематичен курс

Време за провеждане: по договаряне

Място на провеждане: по договаряне /гр. Варна, гр. Шумен, по места/

Продължителност: 3 дни

Предназначение: за учители от различни специалности и училищни степени, педагогически съветници, класни ръководители, специалисти от извънучилищните институции за работа с деца, които работят с деца от различни етнически общности

Анотация: Съдържанието на курса е ориентирано към спецификата на педагогическата дейност в мултиетническа среда. Анализират се причините за познавателното и социално изоставане на деца, невладеещи добре български език, в условията на училищното образование. Участниците ще развият своята чувствителност към проблематиката на интеркултурното образование, ще се запознаят с образователни модели за развитие на уменията на учениците за междукултурно разбирателство и ще усъвършенстват уменията си за конструиране на обучение, ориентирано към личностните и социални умения на учениците.

Ръководител на курса: гл.ас. д-р Ил. Ризов, гл.ас. д-р М. Минчева-Ризова

 

015515            Професионално-педагогическа работилница за мултипликатори

Организационна форма: тематичен курс

Продължителност: 5 дни

Време на провеждане: по договаряне

Място на провеждане: по договаряне /гр. Варна, гр. Шумен, по места/

Предназначение: за учители, ангажирани с организирането на вътрешно-училищната квалификация, както и за регионални групи за подкрепа на образователните иновации

Анотация: Модулен курс за обучение, супервизия и  подкрепа на учители-мултипликатори в образованието за организиране и провеждане на вътрешно-училищна квалификация по проблеми, свързани с оценяване и развитие на училището и училищната общност; управление на промяната и иновационните процеси; разработване на авторски/училищни образователни продукти; внедряване на образователни модели и програми за превенция на агресивното поведение, личностно и социално развитие на учениците,  развитие на гражданска  и интеркултурна компетентност. Завършилите успешно квалификационните модули ще получават право да обучават като ко-водещи, да провеждат поддържащо обучение и да гарантират устойчивост на иновацията.

Ръководител на курса: гл.ас. д-р Ил. Ризов, гл.ас. д-р М. Минчева-Ризова

 

015615            Ателие за образователни проекти

Организационна форма: семинар-практикум

Продължителност: 2 дни

Време за провеждане: по договаряне

Място на провеждане: по договаряне /гр. Варна, гр. Шумен, по места/

Предназначение: за училищни екипи и училищни настоятелства, които разработват проекти и кандидатстват за финансиране в конкурси и програми на Европейския съюз и на други международни организации

Анотация: Предлага се поредица от групови форми на работа и индивидуални консултации за оказване на конкретна помощ при разработването на проекти в сферата на образованието и социалната работа с младите хора. Участниците ще получат информация за условията и изискванията на различни програми, по които училищните екипи могат да кандидатстват за финансиране и ще усъвършенстват своите умения за разработване на проекти и работа в екип.

Ръководител на курса: гл.ас. д-р Ил. Ризов, гл.ас. д-р М. Минчева-Ризова

 

015715            Разработване и управление на образователни проекти

Организационна форма: тематичен курс

Продължителност: 2 дни

Време на провеждане: по договаряне

Място на провеждане: по договаряне /гр. Варна, гр. Шумен, по места/

Предназначение: за директори, педагогически съветници, учители, членове на училищни настоятелства, специалисти от извънучилищните институции за работа с деца

Анотация: Целта на курса  е да запознае участниците с основните етапи от цикъла на проектния мениджмънт и технологията на разработване и управление на образователни проекти.  Учебното съдържание е обособено в четири модула. Разгледана е фазата на анализ на целевите групи  и заинтересованите страни, методи за оценка на нуждите  и потенциала на организационната среда. Представена е стратегията на планиране и разработване на логическа матрица на проекта. Чрез интерактивни техники се развиват умения за  изграждане и ръководене на екип по проект, организиране и водене на срещи, взаимодействие с партньори, администриране и управление на бюджет и документация, PRстратегия, конкретизиране на предпоставките и рисковете. Изложена е структурата на план за мониторинг и оценка, определяне на индикатори, методи за събиране и анализ на данните. Представени  са основни национални, европейски и световни програми и донори за кандидатстване и реализиране на образователни проекти.

Ръководител: доц. д-р П. Кожухарова

 

015815            “Умения за живот” –  Програми за личностно и социално развитие в училище

Организационна форма: тренинг

Продължителност: 3-5 дни

Време за провеждане: по договаряне

Място на провеждане: по договаряне /гр. Варна, гр. Шумен, по места/

Предназначение: за педагогически съветници и учители от различни специалности

Анотация: Анализират се държавните изисквания за гражданско образование и интегративните възможности на културно-образователна област “Обществени науки и гражданско образование”. Участниците ще се запознаят с училищни програми за превенция на различни видове рисково поведение (наркомании, СПИН, сексуално насилие и др.), които са ориентирани към прилагане на стратегии и техники за позитивно самовъзприемане, ефективно общуване, отстояване на права, решаване на конфликти, водене на преговори, вземане на решения, работа в екип и др.

Ръководител на курса: гл.ас. д-р Ил. Ризов, гл.ас. д-р М. Минчева-Ризова

 

015915            Развитие на умения за междуполово разбирателство - програма за сексуално образование

Организационна форма: тренинг

Продължителност: 2-5 дни

Време за провеждане: по договаряне

Място на провеждане: по договаряне /гр. Варна, гр. Шумен, по места/

Предназначение: за педагогически съветници, класни ръководители, учители от различни специалности и специалисти от извънучилищните центрове за работа с деца

Анотация: Анализират се проблемите на половата идентификация, половите различия и стереотипите на междуполово възприемане на учениците. Предлага се цялостна програма и технология на обучение за развитие на уменията на младите хора за междуполово разбирателство. Участниците ще преосмислят някои от своите негативни нагласи, свързани с възприемането на другия пол и ще тренират личните си умения за междуполово разбирателство. Ще се запознаят с оригинални модели за обучение по междуполово разбирателство и ще открият нови възможности за работа със своите ученици. 

Ръководител на курса: гл.ас. д-р М. Минчева-Ризова, гл.ас. д-р Ил. Ризов

 

016015            Изграждане на увереност в себе си

Организационна форма: тематичен курс

Продължителност: 2 дни

Време за провеждане: по договаряне

Място на провеждане: по договаряне /гр. Варна, гр. Шумен, по места/

Предназначение: за различни специалисти в сферата на образованието, които желаят да усъвършенстват уменията си за личностна и професионална увереност

Анотация: Тренингът провокира участниците към анализ на поведенчески стилове и нагласи, които водят до неблагополучия в междуличностните взаимоотношения. Предлагат се стратегии и техники за развиване на нагласи за позитивно самовъзприемане и трениране на умения за отстояване на своите права.

Участниците ще получат пакет материали, ще рефлектират върху конкретни идеи за работа с ученически групи по проблемите на личностното и социалното развитие, ще развиват личните си умения за утвърждаващо (асертивно) поведение.

Ръководител на курса: гл.ас. д-р М. Минчева-Ризова, гл.ас. д-р Ил. Ризов

 

016115            Развитие на личностните ресурси и междуличностните взаимодействия в педагогическата колегия

Организационна форма: тренинг

Продължителност: 2 дни

Време за провеждане: по договаряне

Място на провеждане: по договаряне /гр. Варна, гр. Шумен, по места/

Предназначение: за педагогическите колегии на училища и детски градини

Анотация: Участниците ще овладяват техники и нагласи за преодоляване на професионално-педагогическия стрес, ще развиват увереност и ще супервизират взаимодействията си в педагогическата колегия.

Ръководител: гл.ас. д-р Илиян Ризов; гл.ас. д-р Мариана Минчева-Ризова

 

016215            Изграждане на училищна общност

Организационна форма: тематичен курс

Продължителност: 3 дни

Време за провеждане: по договаряне

Място на провеждане: по договаряне /гр. Варна, гр. Шумен, по места/

Предназначение: за професионално-педагогически колегии, родители, представители на местната общност и ученици

Анотация: Участниците в семинара ще се запознаят с основни принципи и модел за изграждане на училищна общност от равнопоставени партньори: родители, учители и ученици. Участниците ще развиват умения за отстояване на своите интереси и за договаряне на стратегии за тяхното постигане.

Резултатите от семинара могат да послужат като стимул за развитие на взаимодействието между родители, учители и ученици в изграждането на устойчива училищна общност, способна да договаря местна училищна политика.

Ръководител на курса: гл.ас. д-р Ил. Ризов, гл.ас. д-р М. Минчева-Ризова

 

016315            Развитие на творческите способности на учениците

Организационна форма: тематичен курс

Продължителност: 2 дни

Време на провеждане: по договаряне

Място на провеждане: по договаряне /гр. Варна, гр. Шумен, по места/

Предназначение: за учители по различни учебни предмети, педагогически съветници, психолози

Анотация: Целта на курса е да запознае  участниците с основните параметри на творчеството при децата и юношите и с образователни технологии за работа с надарени ученици. Разгледани са водещи теоретични постановки за същността и природа на креативността, условията и факторите за нейното развитие. Представена е спецификата на  личностните характеристики на надарените деца и юноши:. Изучаването на дисциплината допълва компетентността на участниците за  диагностика на творческите способности, развитие на критичното и творческо мислене и поведение. Обучаемите се запознават с методологически въпроси и програми за надарение деца и ученици, използваните педагогически технологии, ролята на диференциацията, индивидуализацията и проблемното обучение в творческо развитие на учениците.

Ръководител на курса: доц. д-р П. Кожухарова

 

016415            Работа на училището със семейството

Организационна форма: тематичен курс

Продължителност: 2 дни

Време за провеждане: по договаряне

Място на провеждане: по договаряне /гр. Варна, гр. Шумен, по места/

Предназначение: за учители в основно и средно училище (курсът е подходящ за кандидати за II ПКС)

Анотация: Курсът e насочен към запознаване на участниците с актуалната теория и практика на взаимодействието на училището и семейството. Обсъждат се стратегии на педагогическа и социална работа със семейството и учениците. Запознават се с диагностичен инструментариум за диагностика на родителските нагласи спрямо училището. Получават насоки за работа със семейство на ниво училище. Получават насоки за работа със семейство на ниво ученически клас.

Ръководител на курса: доц. д-р П. Кожухарова

 

016515            Училище за родители  - социално-образователна програма за семейството

Организационна форма: тематичен курс

Продължителност: 2 дни

Време на провеждане: по договаряне

Място на провеждане: по договаряне /гр. Варна, гр. Шумен, по места/

Предназначение: за учители по различни учебни предмети, класни ръководители, педагогически съветници, психолози, социални работници

Анотация: Курсът запознава участниците с основни теоритечни постановки за същността на семейното възпитание и модели на взаимодействие между училището и семейството. Представена е методика за провеждане на тренинг по програма  „Училище за родители” Концепцията на програмата е обоснована от разбирането за привличане на родителите като партньори на училището и другите институции на възпитание и образование. Съдържанието на програмата е определено от три основни теоретични направления: системен подход към семейството, психологическо развитие на неговите членове и семейна педагогика. Програмата си поставя за цел да синтезира знанията и разшири културата на родителите за възпитателната функция на семейството и да повиши мотивацията им към осигуряване на по-добро образование за техните деца. В програмата са включени четири модула: семейство и брак; детето; родителството; взаимодействие между семейството и училището. Във всеки модул са разработени теми, които се представят пред родителите под формата на групова работа, беседи, образователни блокове, ролеви игри, наблюдения, тестови задачи, споделяне на опит.

Ръководител на курса: доц. д-р П. Кожухарова

 

016615            Социално-екологическа грамотност на младото поколение

Организационна форма: тематичен курс

Продължителност: 2 дни

Време на провеждане: по договаряне

Място на провеждане: по договаряне /гр. Варна, гр. Шумен, по места/

Предназначение: за учители, преподаващи във всички степени на българското училище

Анотация: Курсът разглежда проблемите на грамотността на обучаемите, касаещи глобалната социално-екологическа криза в контекста на социално-екологичното образование.

Ръководител на курса: проф. д.ик.н. М. Бонева

 

016715            Методика на обучение по безопасност на движението по пътищата

Организационна форма: тематичен курс

Продължителност: 3 дни

Време на провеждане: по договаряне

Място на провеждане: по договаряне /гр. Варна, гр. Шумен, по места/

Предназначение: за учители от детските градини, от основна образователна степен І-ІV клас и основна образователна степен – прогимназиален V-VІІІ клас на СОУ и специални училища

Анотация: Курсът на обучение включва запознаване със съвременните предпоставки за пътно-транспортните катастрофи и участието на малките ученици в тях. Запознаване с принципите, методите, формите и средствата по подготовката на учениците от І – VІІІ клас по безопасност на движението. Разглеждат се конкретни ситуации от ежедневието на децата и поведението им в тях. Курсът завършва със защита на курсов проект.

Ръководител на курса: проф. д-р Р. Алексиев

 

016815            Обучение за работа на училищни комисии по безопасност на движението по пътищата

Организационна форма: тематичен курс

Продължителност: 1 ден

Време на провеждане: по договаряне

Място на провеждане: по договаряне /гр. Варна, гр. Шумен, по места/

Предназначение: за педагогически кадри, които ще участват в училищни комисии по безопасност на движението по пътищата

Анотация: На осн. т. 3 от реш. № 542/07.06.2005 г.  на МС във всяка ДГ и училище трябва да се създаде и функционира училищна комисия /УК/ по БДП. Курсът осигурява подготовка в насока УК да бъде орган в помощ на ръководството на ДГ и училището по организацията и контрола по БДП; да организира и осигурява необходимите условия за осъществяване на възпитателно-образователния процес по БДП във всяка ДГ и училище на базата на държавните нормативни документи. Курсът завършва с изпит.

Ръководител на курса: проф. д-р Р. Алексиев

 

016915            Психохигиена на учителския труд

Организационна форма: тренинг

Продължителност: 2-3 дни

Време за провеждане: по договаряне

Място на провеждане: по договаряне /гр. Варна, гр. Шумен, по места/

Предназначение: за директори, учители, педагогически съветници

Анотация: Учителският труд принадлежи към групата на „помагащите професии” и като такъв често довежда до психическо „изчерпване” (така нареченият „бърнаут”).

Курсът има за цел да запознае курсистите с причините за състоянието на „бърнаут” и със способите за предпазването него и за преодоляването му. Включени са ефективни техники за психическо разтоварване и за отреагиране на отрицателните натрупвания в професионалната дейност.

Ръководител на курса: проф. дпн Ст. Иванов

 

017115            Тайм-мениджмънт на учителя.

Организационна форма: тематичен курс

Продължителност: 2 дни

Време за провеждане: по договаряне

Място на провеждане: по договаряне /гр. Варна, гр. Шумен, по места/

Предназначение: за учителски колективи

Анотация: Участниците получават информация за теориите за стреса и за основните стресори, симптоми и ефекти. Разглеждат се достъпни методи за диагностика на стреса. Специално внимание се отделя на стреса и бърнаут-синдрома при директорите. Разглеждат се стратегии за справяне със стреса и основите на управлението на времето на директора и учителя.  

Ръководител на курса: доц. д-р С. Вацов

 

017215            Психология на професионално-педагогическото общуване

Организационна форма: тематичен курс

Продължителност: 2-3 дни

Време за провеждане: по договаряне

Място на провеждане: по договаряне /гр. Варна, гр. Шумен, по места/

Предназначение: учители по различни предмети

Анотация: Учебната дисциплина “Психология на професионално-педагогическото общуване” обогатява психологическа подготовка на учителите. Защото междуличностното общуване и комуникативната компетентност са основен инструмент в работата им. 

В предлагания курс са отразени същността, значението, структурата, функциите и разновидностите на общуването, като специален акцент се поставя на професионално-педагогическото общуване. Разкриват се  специфичните взаимодействия в съвременните условия на живот. Анализират се най-често срещаните комуникативни качества и стилове на общуване на учителите.   Посочват се главните трудности и комуникативни бариери в процеса на междуличностните взаимодействия, както и пътищата за тяхното преодоляване чрез механизмите на убеждението, внушението, подражанието, психичното заразяване, недирижираната активност и др. Описват се факторите, които оказват влияние на ефективността на професионално-педагогическото общуване – пол, възраст, темперамент, потребности, мотиви и пр. Предлагат се конкретни техники и начини за оптимизиране на общуване от позициите на хуманистичната психология и педагогиката на сътрудничеството.

Ръководител на курса: проф. дпн Ст. Иванов

 

017315            Психология на наблюдението и наблюдателността в образователната среда

Организационна форма: тематичен курс

Продължителност: 2-3 дни

Време за провеждане: по договаряне

Място на провеждане: по договаряне /гр. Варна, гр. Шумен, по места/

Предназначение: учители по различни предмети

Анотация: Съдържанието на дисциплината "Психология на наблюдението и наблюдателността в образователната среда" е част от цикъла учебни дисциплини, които целят да увеличат професионалната компетентност на учителите. Наблюдението и наблюдателността се разглеждат като важни умения и качества на съвременния учител и на представителите на професиите от типа "човек-човек".

Целта на курса е насочена към: запознаване на учителите със същността, значението и разновидностите на наблюдението в тяхната учебно-възпитателна работа; разкриване многообразието на външните индикатори (поглед, мимика, телосложение, жестове, походка, поза, темп на речта и др.) изразяващи особеностите на психичните процеси, свойства и качества на личността;  представяне на конкретни методики за диагностициране на притежаваната наблюдателност и нейното усъвършенстване.

Специално внимание се отделя на структурата и процеса на наблюдение, като се описват последователно неговите елементи и фази. Анализират се проявите и значението на наблюдението и наблюдателността в работата на психолозите, психотерапевтите, учителите, следователите, медиците и др. Представят се конкретни техники за усъвършенстване на наблюдателността им под формата на тренинг.

Ръководител на курса: проф. дпн Ст. Иванов

 

017415            Социалнопсихологически тренинг

Организационна форма: тематичен курс

Продължителност: 2-3 дни

Време за провеждане: по договаряне

Място на провеждане: по договаряне /гр. Варна, гр. Шумен, по места/

Предназначение: педагогически съветници и учители по психология 

Анотация: Социалнопсихологическият тренинг е сравнително нов клон на съвременната практическа психология, в който по най-непосредствен начин се засягат проблемите на активното психологическо въздействие. В предлагания курс научно-практически се разкриват редица основни положения свързани с тренинговата технология като: своеобразието на груповите процеси; основните принципи, които трябва да се спазват при провеждането му; главните механизми на водене на групата; спецификата на водещите школи по социалнопсихологически тренинг и др. На участниците в курса се предлагат възможности да преживеят емоциите на „обучението чрез правене и споделяне на личен опит” като се включат в „Тренинг за усъвършенстване на комуникативната компетентност”, „Тренинг за лидерски умения”, „Тренинг за работа в екип”, „Тренинг за преодоляване на конфликти”, „Тренинг за преодоляване на стреса”, „Тренинг за асертивност”, „Мотивационен тренинг” и Автогенен тренинг”. 

Ръководител на курса: проф. дпн Ст. Иванов

 

017515            Консултативна психология

Организационна форма: тематичен курс

Продължителност: 2-3 дни

Време за провеждане: по договаряне

Място на провеждане: по договаряне /гр. Варна, гр. Шумен, по места/

Предназначение: педагогически съветници, учители по психология и класни ръководители 

Анотация: Съдържанието на учебната дисциплина "Консултативна психология" е част от цикъла учебни дисциплини, които целят да увеличат професионалната компетентност на курсистите по психология. Те се запознават с нейната същност, когато вече са натрупали достатъчно базови познания по психология. Консултирането се разглежда като основно направление на практическата психология и като елемент от мениджмънта на човешките ресурси. Целта на курса е насочена към ориентиране в методиката на консултирането и съветването, запознаване с основните видове и форми на консултиране и супервизия. Специално внимание се отделя на структурата и процеса на консултиране като се описват последователно неговите елементи и фази. Разкрива се как най-правилно да се започва, осъществява и завършва консултативния контакт. Описват се основните теоретични направления в съвременната консултативна психология (психоаналитично, когнитивно, поведенческо, екзистенциално и хуманистично). В тази дисциплина се прави системен анализ на консултативното общуване: на неговата същност, структура, функции и значение. В нея се посочват специалните проблеми изискващи психологическо консултиране: алкохолизъм, наркомании, суицидни намерения, сексуални разстройства и др. Анализират се в практико-приложен план изискванията към личността и професионалната подготовка на консултанта. Представя се система за неговото обучение и перспективите в професионалната му реализация.

Ръководител на курса: проф. дпн Ст. Иванов

 

017615            Културно-историческо наследство на етносите

Организационна форма: тематичен курс

Продължителност: 1-2 дни /по договаряне/

Време на провеждане: по договаряне

Място на провеждане: по договаряне /гр. Варна, гр. Шумен, по места/

Предназначение: за учители

Анотация: Културните различия се вписват по специфичен начин в българската национална култура. Важните моменти от живота /раждане, сватба/, празниците от годишния календар на арменци, българи-православни, българи-католици, българи-мюсюлмани, евреи, каракачани, роми, турци имат разнообразен изказ и образи за общностите с културна специфика у нас. Тук под общност ще разбираме група от хора, които споделят обща културна памет, културни практики, езикови компетенции и религия и имат самосъзнание за своята уникалност. Целта на курса е да се представи жива, динамична картина на културното разнообразие на етничните групи в България като начин на живеене на всекидневно равнище. Умението да се живее съвместно, да се обитава заедно една територия е резултат от исторически сложил се опит на разнообразни културни общности.

Ръководител на курса: доц. д-р Ек. Керемидарска

 

017715            Диагностичното изследване в училище

Организационна форма: тематичен курс

Продължителност: 3 дни

Време на провеждане: по договаряне

Място на провеждане: по договаряне /гр. Варна, гр. Шумен, по места/

Предназначение: учители по различни учебни предмети

Анотация: Курсът предлага знания и умения за извършване и оформяне на диагностично изследване, необходимо за придобиване на II ПКС от учители по различни учебни предмети и в двете степени на средно образование. Анализира се структурата на диагностичната разработка, подробно се разглеждат изследователските методи за събиране на информация и статистическите методи за обработка на емпиричните данни. Отделя се внимание и на критериите за оценка на диагностичното изследване.

Ръководител на курса: проф. д-р Н. Колишев

 

017815            Организация на диагностичното изследване

Организационна форма: семинар

Продължителност: 3 дни

Време за провеждане: по договаряне

Място на провеждане: по договаряне /гр. Варна, гр. Шумен, по места/

Предназначение:  за директори, детски и начални учители (курсът  е подходящ за кандидати за I и II ПКС)

Анотация: Семинарът запознава участниците с диагностичния процес в педагогиката и изследователския инструментариум, прилаган в училище. Тази информация ще им помогне да изградят у себе си умения за самостоятелен критичен анализ на достиженията на педагогическата наука и за проектиране и практическа реализация на собствена научно-изследова­тел­ска дейност: дипломни работи, опитна и изследователска работа на учителя.

Обучаемият ще се запознае с най-съществените методологически въпроси на педагогическите изследвания (методологически основи на педагогическото изследване: методологически принципи и норми в педагогиката; диагностичният процес - същност, функции, особености, видове, етапи; проектиране на изследването - концепция, процедура, методика, организация; формиране на извадка и групи за изследването, измерване, провеждане на изследването; анализ и обяснение на резултатите; разработване на научен труд) и за главните диагностични методи в педагогиката (обсервационни, анкетни, социометрични, тестови методи, педагогически експеримент, рейтинг, контент-анализ, бюджет на времето, качествени изследователски методи).

Ръководител на курса: доц. д-р П. Кожухарова

 

019015            Емоционалната интелигентност - ключ към успешната професионална изява на педагозите

Организационна форма: тренинг

Продължителност: 1-3 дни

Време на провеждане: по договаряне

Място на провеждане: по договаряне /гр. Варна, гр. Шумен, по места/

Предназначение: за педагогически специалисти /учители, възпитатели, училищни психолози, педагогически съветници и др./

Анотация: Обучението по емоционална интелигентност дава познания и развива умения и компетенции, които спомагат за повишаване на личностната ефективност. То е подходящо и полезно за хора от всички кръгове и професионални сфери, но е особено адекватно за специалисти /в т.ч. образователни мениджъри, педагози, училищни психолози, педагогически съветници/, които имат нужда от подобряване на самоконтрола върху емоционалното си състояние, тъй като работата им е свързана с усилена комуникация, повишени равнища на стрес или с отговорности, справянето с които оказва въздействие върху емоциите им. Тренингът цели да предостави информация за същността и значението на емоционалната интелигентност и нейните пет компонента – самопознание, самоконтрол, мотивация, емпатия и социални умения; да повиши емоционалната компетентност на участниците чрез овладяване на техники за разпознаване, конструктивно изразяване и управление на емоциите; да подпомогне професионалната дейност на педагозите при осъществяване на емоционалното образование на децата и учениците в училище. В резултат от тренинга за повишаване на емоционалната интелигентност участниците в него ще научат как да разпознават различните емоции у себе си и как да идентифицират какво точно ги предизвиква; ще придобият умения за овладяване на емоционалните си импулси и за насочването им в посока на постигане на целите, които са си поставили; ще се запознаят с методи и ще усвоят ефективни техники за управление на емоциите като ключ към разрешаването на конфликти, проблеми и трудни ситуации; ще могат да разбират по-добре и да вникват по-дълбоко в чувствата на другите; ще научат как посредством емоциите си могат да въздействат на околните и как да поддържат хармонични взаимоотношения с тях.

Ръководител на курса: Александрина Величкова - докторант по управление на образованието в ШУ „Еп. К. Преславски”

             

019115            Учителят – ефективен ръководител, мениджър и лидер в образованието

Организационна форма: семинар

Продължителност: 1-2 дни

Време на провеждане: по договаряне

Място на провеждане: по договаряне /гр. Варна, гр. Шумен, по места/

Предназначение: за педагогически специалисти /учители, възпитатели, училищни психолози, педагогически съветници и др./

Анотация: Съвременното развитие на образователните институции несъмнено е обусловено от динамично протичащите процеси в обществото. Това изисква разглеждането както на специфичните особености на организацията и дейността на учебните заведения, така и на характеристиките на управленския процес в тях. От тази гледна точка особена актуалност и значимост придобива личността на учителя и неговите проявления като ръководител, мениджър и лидер в образованието. Тези свои роли той успешно може да изпълнява само, ако притежава необходимите знания и умения, качества и компетенции, т.е. всичко онова, което се явява основа за висок професионализъм. Това предпоставя разглежданият проблем като много актуален и значим и то особено сега, в условията на все по-нарастваща автономия и децентрализация на управлението на училищата,  прилагането на системата на делегираните бюджети и изпълнението на Закона за предучилищното и училищното образование. Главна цел на предложения семинар е установяването на степента на ефективност на учителя като ръководител, мениджър и лидер в образованието. Основните задачи, произтичащи от целта и осигуряващи нейната реализация са: изготвяне на индивидуален личностно - професионален управленски профил на учителите – участници в обучението; анализиране на проявленията им като ръководители, мениджъри и лидери в образованието; извеждане на изводи и препоръки за усъвършенстване на цялостната им управленска дейност.

Ръководител на курса: Александрина Величкова - докторант по управление на образованието в ШУ „Еп. К. Преславски”

 

019215            Организационно поведение, организационна култура и организационно развитие – образователни аспекти

Организационна форма: тематичен курс

Продължителност: 1-3 дни

Време на провеждане: по договаряне

Място на провеждане: по договаряне /гр. Варна, гр. Шумен, по места/

Предназначение: за педагогически специалисти /учители, възпитатели, училищни психолози, педагогически съветници и др./

Анотация: Организациите, в т.ч. и образователните, са социални субекти, които имат определени цели и са в основата на обществото като система. Организациите са съставени от индивиди и групи, които в процеса на взаимодействието си осигуряват съществуването на същите. Постигането на желаната ефективност и ефикасност в организациите е немислимо без адекватната дейност на техните ръководители и служители. Предлаганото обучение поставя акцент върху индивидуалното и груповото трудово поведение в училищната организация, върху организационната промяна, организационната култура и организационното развитие на образователната институция. Обучението цели да подпомогне достигането на желаното поведение на хората в училищната организация, да надгради управленската култура на участниците-педагогически специалисти, като обогати теоретичните им знания и подобри уменията им да решават самостоятелно реални поведенчески задачи, да откриват причините за проблемите, да изграждат хармонични междуличностни взаимоотношения.

Ръководител на курса: Александрина Величкова - докторант по управление на образованието в ШУ „Еп. К. Преславски”

 

019315            Управленските компетентности на педагогическите специалисти

Организационна форма: тематичен курс

Продължителност: 1-3 дни

Време на провеждане: по договаряне

Място на провеждане: по договаряне /гр. Варна, гр. Шумен, по места/

Предназначение: за педагогически специалисти /учители, възпитатели, училищни психолози, педагогически съветници и др./

Анотация: Протичащите промени в образованието не биха били успешни без добре подготвени специалисти, които да разработват и реализират съвременни образователни политики, насочени към пълноценното развитие на човешките ресурси. Това налага необходимостта както от управленски, така и от преподавателски кадри, които трябва да бъдат не просто мениджъри и педагози, а образователни мениджъри. Имиджът и авторитетът на образователните институции, освен от професионализма на ръководителя, се определят и от компетентността на педагогическите специалисти. Те също трябва да бъдат образователни мениджъри, защото образователният процес не може да бъде качествен, ако не се управлява ефективно. Това налага подготовката им да включва и знания и умения от основните области в управлението на образованието: обща теория на мениджмънта, образователен мениджмънт, организационен мениджмънт, управление на човешките ресурси, ръководство и лидерство, управление на качеството на образованието, управление на промяната /иновационен мениджмънт/, управление на учебния процес в класната стая, образователен маркетинг, финансов мениджмънт и др.

Ръководител на курса: Александрина Величкова - докторант по управление на образованието в ШУ „Еп. К. Преславски”

 

019415            Маркетинг, PR и реклама в образователната институция

Организационна форма: тематичен курс

Продължителност: 1-2 дни

Време на провеждане: по договаряне

Място на провеждане: по договаряне /гр. Варна, гр. Шумен, по места/

Предназначение: за педагогически специалисти /учители, възпитатели, училищни психолози, педагогически съветници и др./

Анотация: Маркетингът е управленски процес, чрез който се разкриват и удовлетворяват потребности на различни потребители. Образователният маркетинг е комплекс от дейности, чрез които се осигуряват адекватни на изискванията на образователния пазар образователни услуги в условията на все по-увеличаваща се конкуренция. Маркетингът е мост между интересите на образователната институция и интересите на нейните потребители - настоящи и бъдещи. В рамките на курса вниманието на участниците се насочва към теоретичните и практико-приложните аспекти на образователния маркетинг: маркетингът като процес на управление, маркетинговата среда в образованието, характеристика на маркетинговата информация, особености на маркетинговия микс, видове маркетингови стратегии, функции на маркетинговите комуникации /в т.ч. и на рекламата/, същност на PR-културата, изграждане на обществено мнение и имидж на образователната институция.

Ръководител на курса: Александрина Величкова - докторант по управление на образованието в ШУ „Еп. К. Преславски”

 

 019515           Управление на ефективността и качеството в образователната институция

Организационна форма: тематичен курс

Продължителност: 1-2 дни

Време на провеждане: по договаряне

Място на провеждане: по договаряне /гр. Варна, гр. Шумен, по места/

Предназначение: за педагогически специалисти /учители, възпитатели, училищни психолози, педагогически съветници и др./

Анотация: В управлението на  образователните институции  все по-често се употребяват понятията ефективност и качество, като най-често те се свързват с постигането на предварително определени цели и удовлетвореност на участниците в процеса на обучение, възпитание и социализация. Когато се говори за ефективност на образователния процес тя задължително се отнася към качеството на обучението и възможностите то да бъде управлявано. В Глава петнадесета „Управление на качеството” Законът за предучилищното и училищното образование определя управлението на качеството като непрекъснат процес на организационно развитие, основан на анализиране, планиране, изпълнение на дейностите, оценяване и внасяне на подобрения в работата на детските градини и училищата. Оценяването се извършва чрез самооценяване и инспектиране, при условия и по ред, определени с ДОС. Предлаганият курс е насочен към подпомагане дейността на педагогическите специалисти при разработване и прилагане на политики по управление на ефективността и качеството в образователните институции чрез: очертаване на предметната област на темата в контекста на науките за управление на образованието и училището, науките за образованието и квалитологията; дефиниране и обяснение на основните категории в езика на мениджмънта на качеството - мониторинг, контрол и оценяване на качеството, вътрешен и външен одит /самооценяване и инспектиране/, стандартизиране и сертифициране, атестиране, тотално управление на качеството, подходи и концепции при управлението на качеството; декомпозиране на измерването и оценяването на качеството в процеса на образование, на неговите компоненти и резултати; предписване на конкретни ангажименти към ефективността и качеството; представяне на функциите на екипа по осигуряване на ефективността и качеството в организацията; разработване на проект на вътрешноинституционална система за управление на ефективността и качеството в училището/детската градина.

Ръководител на курса: Александрина Величкова - докторант по управление на образованието в ШУ „Еп. К. Преславски”

 

019615            Училищно законодателство и администриране

Организационна форма: тематичен курс

Продължителност: 1-2 дни

Време на провеждане: по договаряне

Място на провеждане: по договаряне /гр. Варна, гр. Шумен, по места/

Предназначение: за педагогически специалисти /учители, възпитатели, училищни психолози, педагогически съветници и др./

Анотация: Курсът запознава участниците – педагогически специалисти със същността на училищното законодателство и училищната администрация, с  основни понятия и области като: правна норма, нормативен акт, подзаконов нормативен акт, основи и принципи на училищното законодателство, актуални нормативни актове, определящи функционирането на българската образователна система,  същност и основни характеристики на образователната политика, същност и съвременни измерения на училищната администрация,  организиране и функциониране на училищната административна система на различните управленски равнища, основни административни актове и материали в дейността на училището.

Ръководител на курса: Александрина Величкова - докторант по управление на образованието в ШУ „Еп. К. Преславски”

 

019715            Реторика за педагози

Организационна форма: семинар

Продължителност: 1-2 дни

Време на провеждане: по договаряне

Място на провеждане: по договаряне /гр. Варна, гр. Шумен, по места/

Предназначение: за педагогически специалисти /учители, възпитатели, училищни психолози, педагогически съветници и др./

Анотация: За да е интересен на слушателите, всеки оратор трябва да притежава специфични умения: да владее техниката на говора, да познава психологическите принципи, върху които се градят междуличностните взаимоотношения, да има какво да съобщи на публиката. Когато развива способността си да говори добре, човекът постига най-ценното – възможността да установява близки отношения с хората около себе си. По време на семинара педагозите ще научат как да поднасят необходимата информация пред аудиторията; как да убедят слушателите си да възприемат посланията им; как да използват езика на тялото, за да обогатят речта си; как да построят изложението си така, че идеите им да бъдат запомнени и да предизвикат съответните действия. Включени са също и упражнения за подобряване на дикцията, съвети за самоконтрол и релаксация, препоръки за използване на техническите средства за презентиране и за справяне с медиите, набор от основни насоки, които са съществени инструменти на умелия оратор.

Ръководител на курса: Александрина Величкова - докторант по управление на образованието в ШУ „Еп. К. Преславски”

 

019815            Стресът – блокатор на успеха или двигател на развитието?

Организационна форма: тренинг

Продължителност: 1-2 дни

Време на провеждане: по договаряне

Място на провеждане: по договаряне /гр. Варна, гр. Шумен, по места/

Предназначение: за педагогически специалисти /учители, възпитатели, училищни психолози, педагогически съветници и др./

Анотация: В съвременната динамична социална и технологична среда с все по-голяма актуалност се откроява проблемът за адаптивните и функционалните възможности на човека. Това обяснява засиления интерес към темата за стреса в различните й аспекти: за причините, пораждащи високите му нива, за последиците от него, за стратегиите за справяне в индивидуален и в организационен план. Последиците от стреса не са еднозначно негативни. Затова и възможността да се управляват нивата му в организационната среда позволява той да се използва като продуктивна и естествена сила. Пренебрегването на проблема за стреса в организациите обаче може да доведе до изразено негативни последици както в индивидуален, така и в организационен план. На участниците в тренинга се предлагат стратегии за контрол и управление на стреса, техники за избягване на „прегарянето” на работното място, начини за изграждане и поддържане на позитивна умствена настройка, които успешно могат да се приложат в професионалната практика на педагогическите специалисти.

Ръководител на курса: Александрина Величкова - докторант по управление на образованието в ШУ „Еп. К. Преславски”

 

019915            Законът за предучилищното и училищното образование – предизвикателства и възможности в управлението на образователните институции

Организационна форма: тематичен курс

Продължителност: 1-2 дни

Време на провеждане: по договаряне

Място на провеждане: по договаряне /гр. Варна, гр. Шумен, по места/

Предназначение: за педагогически специалисти /учители, възпитатели, училищни психолози, педагогически съветници и др./

Анотация: Законът за предучилищното и училищното образование цели преодоляването от образователните институции на основните предизвикателства, които съвременното общество поставя пред българското образование и едновременно с това им предлага възможности за изграждането на автономни и инициативни личности, уважаващи другите, способни да работят съвместно, владеещи ключови компетентности, с нагласи за учене през целия живот, осъзнати за силните си страни и способни да ги развиват и прилагат за себе си и в полза на общността. Целта на курса е да се направи подробен преглед, анализ и коментар на текстовете на Закона за предучилищното и училищното образование, а също и на подзаконовите нормативни актове към него. Особено внимание се обръща на нововъведенията и промените в системата на предучилищното и училищното образование в сила от 01.08.2016 г.

Ръководител на курса: Александрина Величкова - докторант по управление на образованието в ШУ „Еп. К. Преславски”