01. УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

010113           Управленско проектиране на професионалното поведение на учителите

Организационна форма: тематичен курс

Продължителност: 2 дни

Време на провеждане: по договаряне

Място на провеждане: по договаряне /гр. Варна, гр. Шумен, по места/

Предназначение: за директори и пом.-директори

Анотация: Под управленско проектиране на професионалното поведение на учителите в курса се разбира създаване от ръководството на училището на ясна представа за желаното професионално поведение на учителите. От тази гледна точка професионалното поведение придобива характеристиките на управленска цел. Структурата на целта включва следните осем съществени и специфични педагогически умения на учителите: целеполагане, учебно мотивиране, взаимоотношения между учители и ученици, индивидуализация и диференциация на обучението, достъпно преподаване, систематизация на учебния материал, контрол и оценка на учебните постижения, възпитание. Същността на уменията се анализира в контекста на връзката „управленско изискване – управленски контрол на изпълнението – управленски анализ на изпълнението“.

Ръководител на курса: доц. д-р Н. Колишев

 

010213            Управленската документация в училище

Организационна форма: тематичен курс

Продължителност: 2 дни

Време на провеждане: по договаряне

Място на провеждане: по договаряне /гр. Варна, гр. Шумен, по места/

Предназначение: за управленски кадри в сферата на средното образование

Анотация: Курсът осигурява подготовка за придобиване на V ПКС по Управление на образованието. Предлагат се ефективни технологии за изготвяне на основни управленски документи - годишен план на училището, план за контролната дейност. Специално внимание се отделя на контрола и оценката на професионалната дейност на учителите като съществен приоритет в управлението на училището.

Ръководител на курса: доц. д-р Н. Колишев

 

010313            Ефективни стратегии за управление на училището

Организационна форма: тематичен курс

Продължителност: 5 дни

Време на провеждане: по договаряне

Място на провеждане: по договаряне /гр. Варна, гр. Шумен, по места/

Предназначение: за управленски кадри в сферата на средното образование

Анотация: Курсът осигурява подготовка за придобиване на IV ПКС по Управление на образованието.  Разглеждат се ефективни стратегии за управление на училището, включващи оптимизиране на основните управленски функции: планиране, организиране, координиране, контрол и мотивиране. Демонстрират се и се обсъждат различни управленски стилове. Провеждат се упражнения за групово вземане на управленско решение чрез методите дискусия и брейнсторминг.

Ръководител на курса: доц. д-р Н. Колишев

 

010413            Създаване на професионално портфолио на учителя в електронен вид

Организационна форма: тематичен курс

Продължителност: 2 дни

Време на провеждане: по договаряне

Място на провеждане: по договаряне /гр. Варна, гр. Шумен, по места/

Предназначение: за директори, пом.-директори и за учители по различни учебни предмети

Анотация: В курса се разглеждат същността и структурата на професионалното портфолиото на учителя и инструментите за неговото създаване в електронен вид. Анализират се следните задължителни структурни елементи на професионалното портфолио: автобиография, философия на обучението, документи за професионалните постижения на учителя, в това число и учебните постижения на обучаваните от него ученици. Предлага се методологическа рамка за разработване на философия на обучението.

Ръководител на курса: доц. д-р Н. Колишев

 

010513            Модели за контрол и оценка на професионалната дейност на учителите в процеса на обучение

Организационна форма: тематичен курс

Продължителност: 3 дни

Време на провеждане: по договаряне

Място на провеждане: по договаряне /гр. Варна, гр. Шумен, по места/

Предназначение: за управленски кадри в сферата на средното образование

Анотация: В курса се предлага система от следните шест критерия за контрол и оценка на професионалната дейност на учителите в процеса на обучение: целеполагане в обучението; диференциране на учебния материал, достъпност на преподаването, пълноценно използване на методите на обучение, взаимоотношения между учители и ученици, контролно-оценъчни умения на учителя. Предлагат се три метода за контрол и оценка: наблюдение, анкета за самооценка на учителите и анкета за проучване мнението на учениците.  Дискутират се изискванията при прилагането на различните методи.

Ръководител на курса: доц. д-р Н. Колишев

 

010613            Стратегии и процедури за педагогическо оценяване на урока

Организационна форма: семинар

Продължителност: 2 дни

Време на провеждане: по договаряне

Място на провеждане: по договаряне /гр. Варна, гр. Шумен, по места/

Предназначение: за директори и помощник-директори на училища, за учители от различни специалности и училищни степени (курсът е подходящ за кандидати за II ПКС)

Анотация: Съдържанието на курса идентифицира типични затруднения при оценяването на урока и предлага подходи за тяхното преодоляване. Участниците ще получат пакет инструктивни материали с конкретни процедури за оценяване на урока и ще придобият опит за тяхното прилагане в своята професионална дейност.

Ръководител: гл.ас. д-р Илиян Ризов; гл.ас. Мариана Минчева-Ризова

 

010713            Оценяване на професионално-педагогическите умения на учителя

Организационна форма: семинар

Продължителност: 2 дни

Време за провеждане: по договаряне

Място на провеждане: по договаряне /гр. Варна, гр. Шумен, по места/

Предназначение: за директори и учители (курсът е подходящ за кандидати за II ПКС)

Анотация: Съдържанието на курса идентифицира типични затруднения при оценяването на професионално-педагогическите умения на учителя и предлага подходи за тяхното преодоляване. Участниците ще получат пакет инструктивни материали с конкретни процедури за оценяване на професионалната дейност на учителя и ще придобият опит за тяхното прилагане.

Ръководител: гл.ас. д-р Илиян Ризов; гл.ас. Мариана Минчева-Ризова

 

010813            Оценяване на училището и планиране на училищното развитие

Организационна форма: семинар

Продължителност: 2 дни

Време за провеждане: по договаряне

Място на провеждане: по договаряне /гр. Варна, гр. Шумен, по места/

Предназначение: за професионално-педагогически колегии, директори на училища и учители

Анотация: Семинарът предлага на участниците възможности за оценяване на училището от гледна точка на съвременните стандарти за добро училищно образование. Участниците ще се запознаят с модел за планиране на училищното развитие и с концепция за развитие на училищната общност.

Ръководител: гл.ас. д-р Илиян Ризов; гл.ас. Мариана Минчева-Ризова

 

010913            Оценяване на професионално-педагогическите умения на детския учител

Организационна форма: семинар

Продължителност: 2 дни

Време за провеждане: по договаряне

Място на провеждане: по договаряне /гр. Варна, гр. Шумен, по места/

Предназначение: за директори и учители на детски градини (курсът е подходящ за кандидати за II ПКС)

Анотация: Съдържанието на курса идентифицира типични затруднения при оценяването на професионално-педагогическите умения на детския учител и предлага подходи за тяхното преодоляване. Участниците ще получат пакет инструктивни материали с конкретни процедури за оценяване на професионалната дейност на детския учител и ще придобият опит за тяхното прилагане.

Ръководител на курса: гл.ас. Мариана Минчева – Ризова; гл.ас. д-р Илиян Ризов

 

011013            Изграждане на училищна общност

Организационна форма: тематичен курс

Продължителност: 3 дни

Време за провеждане: по договаряне

Място на провеждане: по договаряне /гр. Варна, гр. Шумен, по места/

Предназначение: за професионално-педагогически колегии, родители, представители на местната общност и ученици

Анотация: Участниците в семинара ще се запознаят с основни принципи и модел за изграждане на училищна общност от равнопоставени партньори: родители, учители и ученици. Участниците ще развиват умения за отстояване на своите интереси и за договаряне на стратегии за тяхното постигане.

Резултатите от семинара могат да послужат като стимул за развитие на взаимодействието между родители, учители и ученици в изграждането на устойчива училищна общност, способна да договаря местна училищна политика.

Ръководител: гл.ас. д-р Илиян Ризов; гл.ас. Мариана Минчева – Ризова

 

01113            Задържане в училище и превенция на отпадане от училище

Организационна форма: тематичен курс

Продължителност: 2 дни

Време за провеждане: по договаряне

Място на провеждане: по договаряне /гр. Варна, гр. Шумен, по места/

Предназначение: за директори на училища, педагогически съветници, класни ръководители, учители от различни специалности и училищни степени

Анотация: Съдържанието на курса предлага стратегии за превенция на отпадането от училище: повишаване на учебно-познавателната мотивация на учениците,  прилагане на интерактивни стратегии в обучението, работа с родителите и обществеността, развитие на училищната база и др.

Ръководител: гл.ас. д-р Илиян Ризов; гл.ас. Мариана Минчева – Ризова

 

011213            Системна подкрепа за училищно развитие

Организационна форма: тематичен курс

Продължителност: по договаряне

Време на провеждане: по договаряне

Място на провеждане: по договаряне /гр. Варна, гр. Шумен, по места/

Предназначение: за педагогическия персонал на училища, които желаят да получават цялостна и системна целогодишна подкрепа за професионално-педагогическо развитие, основана на идентифициране на конкретните нужди и постигане на местни приоритети.

Анотация: Система от модули, осигуряващи обучение, работни срещи, ателиета, супервизии и консултации за оценяване на училищните нужди, планиране на развитието и развитие на училищната общност за преодоляване на дефицитите и повишаване качеството на образователния и възпитателен процес.

Ръководител: гл.ас. д-р Илиян Ризов; гл.ас. Мариана Минчева-Ризова

 

011313            Училищният проект - възможности, технология, организация и финансиране

Организационна форма:  семинар

Продължителност: 2 дни

Време за провеждане: по договаряне

Място на провеждане: по договаряне /гр. Варна, гр. Шумен, по места/

Предназначение: за директори и помощник-директори на училища, членове на училищни настоятелства, педагогически съветници, учители, класни ръководители, специалисти от извънучилищните институции за работа с деца и др.

Анотация: Семинарът запознава участниците с методологията на разработване на проекти и предлага актуална информация за програми и конкурси, по които може да се кандидатства за финансиране. Участниците ще получат базова подготовка за работа по проекти в сферата на образованието и социалната работа с младите хора, ще проверят на практика своите умения за разработване на проекти и ще получат конкретна консултантска помощ.

Ръководител: гл.ас. д-р Илиян Ризов

 

011413            Училищни стратегии и модели за превенция на наркоманиите Организационна форма: тематичен курс

Продължителност: 5 дни

Време за провеждане: по договаряне

Място на провеждане: по договаряне /гр. Варна, гр. Шумен, по места/

Предназначение: за директори на училища, педагогически съветници, класни ръководители, учители от различни специалности и училищни степени, специалисти от извънучилищните институции за работа с деца, членове на училищни настоятелства и др.

Анотация: Съдържанието на курса осигурява необходимата подготовка за адекватно възприемане на проблема за употребата на наркотици сред младите хора. Предлагат се идеи за разработване на училищни и общински програми за превенция на наркоманиите. Участниците в курса ще се запознаят с различни страни от проблема за зависимостите и ще развиват умения за справяне с него.

Ръководител: гл.ас. д-р Илиян Ризов

 

011513            Училищен мениджмънт за 4-устойчиво развитие

Организационна форма: тематичен курс

Продължителност: 2 дни

Време за провеждане: по договаряне

Място на провеждане: по договаряне /гр. Варна, гр. Шумен, по места/

Предназначение: за директори на детска градини и училище, за помощник-директори, за учители от различни специалности и училищни степени (курсът е подходящ за кандидати за II ПКС).

Анотация: Участниците получават информация за устойчивото развитие като глобално световно движение, осигуряващо дългосрочна визия за обще­ст­вото. Запознават се с особеностите на образованието за устойчиво развитие. Получават информация за мениджмънта на класа (групата) и на училището (детската градина) в областта на  измеренията на устойчивото развитие - околна среда, икономическо, социално и интеркултурно.

Получават информация за инструментите за екологичен  и интеркултурен мениджмънт на училището.

Ръководител на курса: проф. д-р И. Иванов

 

011613            Диагностика на училището

Организационна форма: тематичен курс

Продължителност: 3 дни

Време на провеждане: по договаряне

Място на провеждане: по договаряне /гр. Варна, гр. Шумен, по места/

Предназначение: за директори и помощник-директори на училища и детски градини /курсът е подходящ за кандидати, подготвящи разработки за ІІ ПКС/

Анотация: Курсът запознава участниците с теорията и практиката на педагогическата диагностика в училище. Те ще получат пакет от материали – методики за диагностика на личностните и професионални качества на учителите и директорите и на особеностите на учителската колегия.

Ръководител на курса: проф. д-р Иван Иванов

 

011713            Мениджмънт на училищната култура

Организационна форма: тематичен курс

Продължителност: 3 дни

Време на провеждане: по договаряне

Място на провеждане: по договаряне /гр. Варна, гр. Шумен, по места/

Предназначение: за директори и помощник-директори на училища и детски градини /курсът е подходящ за кандидати, подготвящи разработки за ІІ ПКС/.

Анотация: Обучаемите се запознават със същността на културата в училищната организация. Знанията, които придобиват, ще доведат до благоприятни промени в културата на училищната организация с цел повишаване ефективността на образователния процес, а също и развитието на образователната институция. Темите се обединяват около важни и значими за управленческите кадри въпроси, свързани със спецификата на културата в училищната организация, културните различия, ролята на ръководителя за промяната на културата съобразно мисията на училищната организация.

Ръководител на курса: проф. д-р Иван Иванов

 

011813            Мениджмънт на ученическия клас

Организационна форма: тематичен курс

Продължителност: 3 дни

Време на провеждане: по договаряне

Място на провеждане: по договаряне /гр. Варна, гр. Шумен, по места/

Предназначение: за учители, директори и помощник-директори на училища и детски градини /курсът е подходящ за кандидати, подготвящи разработки за ІІ ПКС/

Анотация: Курсът запознава участниците с теорията и практиката на мениджмънта на ученическия клас – цялостното управление на учебната и символна среда, обучението, междуличностните отношения, връзките с ръководните органи в училището с външната среда.

Ръководител на курса: проф. д-р Иван Иванов

 

011913            Технология на формиране и работа в екип

Организационна форма: тематичен курс

Продължителност: 3 дни

Време на провеждане: по договаряне

Място на провеждане: по договаряне /гр. Варна, гр. Шумен, по места/

Предназначение: за учители, директори и помощник-директори на училища и детски градини /курсът е подходящ за кандидати, подготвящи разработки за ІІ ПКС/

Анотация: Чрез представяне на водещи теории за организация и управлението на човешки ресурси са изведени основни характеристики на изграждането, структурата, отношенията и развитието на екипа. Разгледани са характерни черти на екипната работа, специфичните роли и позиции на отделните членове, ролята на комуникацията и сътрудничеството. Чрез използването на интерактивни методи курсът запознава учителите с ефикасни и неефикасни практики на екипна работа и определящите ги факторите. Диференцират се конфликти в екипната работа, видовете конфликти и техники за тяхното разрешаване.

Акцентира се върху ролята на лидера в екипа, разглеждат се основни стилове на лидерство. Овладяват се и конкретни методи за планиране и мониторинг на екипната дейност. 

Ръководител на курса: проф. д-р Иван Иванов

 

012013            Управление на човешките ресурси в образованието

Организационна форма: тематичен курс

Продължителност: 3 дни

Време на провеждане: по договаряне

Място на провеждане: по договаряне /гр. Варна, гр. Шумен, по места/

Предназначение: за управленски кадри в сферата на средното образование.

Анотация: Съдържанието на курса запознава участниците с основите на дисциплината Управление на човешките ресурси, както и с особеностите на проявлението им в образованието. Особено място е отделено на мотивирането на педагогическите кадри като особено важен елемент от управлението на образованието.

Ръководител: доц. д-р Светлозар Вацов

 

012113            Образователен мениджмънт

Организационна форма: тематичен курс

Продължителност: 3 дни

Време на провеждане: по договаряне

Място на провеждане: по договаряне /гр. Варна, гр. Шумен, по места/

Предназначение: за управленски кадри в сферата на средното образование.

Анотация: Курсът запознава участниците с основите на теорията и практиката на училищното управление. В най-сбит вид се представят основните знания, умения и навици, които мениджърът в образованието трябва да притежава.

Ръководител: доц. д-р Светлозар Вацов

 

012213            Образователният маркетинг като инструмент за управление на образованието

Организационна форма: тематичен курс

Продължителност: 3 дни

Време на провеждане: по договаряне

Място на провеждане: по договаряне /гр. Варна, гр. Шумен, по места/

Предназначение: за управленски кадри в сферата на средното образование.

Анотация: Курсът запознава участниците с възможностите за прилагане на методите на маркетинга в образованието. Акцентира се върху практическото му използване като иновационен подход в управлението на образованието.  

Ръководител: доц. д-р Светлозар Вацов

 

012313           Организация на маркетинговата дейност в училище

Организационна форма: тематичен курс

Продължителност: 3 дни

Време на провеждане: по договаряне

Място на провеждане: по договаряне /гр. Варна, гр. Шумен, по места/

Предназначение: за директори и за помощник-директори на училища и педагогически съветници.

Анотация: Курсът подготвя участниците за практическо използване на образователния маркетинг като инструмент за управление на училището. Разглеждат се организационните форми и съдържанието на маркетинговата дейност в училище. Предвидени са отделни тематични планове за директори и за помощник-директори и педагогически съветници поради различните маркетингови функции, които изпълняват.

Ръководител: доц. д-р Светлозар Вацов

 

012413            Работа в екип

Организационна форма: семинар

Продължителност: 2 дни

Време на провеждане: по договаряне

Място на провеждане: по договаряне /гр. Варна, гр. Шумен, по места/

Предназначение: за директори и помощник-директори на училища, за учители от различни специалности и училищни степени (курсът е подходящ за кандидати за II ПКС).

Анотация: Семинарът запознава участниците с основните положения на екипното управление. Участниците ще получат базова подготовка за работа в екип по разработване и изпълнение на проекти в образованието и извънкласната работа с младите хора, ще проверят на практика своите умения за постигане на правилно формулирана обща цел.

Ръководител: доц. д-р Светлозар Вацов

 

012513            Разработване и управление на образователни проекти

Организационна форма: тематичен курс

Продължителност: 2 дни

Време на провеждане: по договаряне

Място на провеждане: по договаряне /гр. Варна, гр. Шумен, по места/

Предназначение: за директори и помощник-директори на училища, членове на училищни настоятелства, педагогически съветници, учители, специалисти от извънучилищните институции за работа с деца.

Анотация: Целта на курса  е да запознае участниците с основните етапи от цикъла на проектния мениджмънт и технологията на разработване и управление на образователни проекти.  Учебното съдържание е обособено в четири модула. Разгледана е фазата на анализ на целевите групи  и заинтересованите страни, методи за оценка на нуждите  и потенциала на организационната среда. Представена е стратегията на планиране и разработване на логическа матрица на проекта. Чрез интерактивни техники се развиват умения за  изграждане и ръководене на екип по проект, организиране и водене на срещи, взаимодействие с партньори, администриране и управление на бюджет и документация, PRстратегия, конкретизиране на предпоставките и рисковете. Изложена е структурата на план за мониторинг и оценка, определяне на индикатори, методи за събиране и анализ на данните. Представени  са основни национални, европейски и световни програми и донори за кандидатстване и реализиране на образователни проекти.

Ръководител: доц. д-р Пенка Кожухарова

 

012613            Организация на труда на училищния директор

Организационна форма: семинар

Продължителност: 2 дни

Време на провеждане: по договаряне

Място на провеждане: по договаряне /гр. Варна, гр. Шумен, по места/

Предназначение: за директори и помощник-директори на училища.

Анотация: Семинарът запознава участниците с основите на научното управление на управленския труд. Участниците ще получат конкретни препоръки за оценяване на резултатите и повишаване ефективността на своя труд.

Ръководител: доц. д-р Светлозар Вацов

 

012713            Диференцираното заплащане – възможности и проблеми

Организационна форма: семинар

Продължителност: 2 дни

Време на провеждане: по договаряне

Място на провеждане: по договаряне /гр. Варна, гр. Шумен, по места/

Предназначение: за директори и помощник-директори на училища.

Анотация: Съдържанието на семинара показва някои типични затруднения при въвеждането на диференцираното заплащане на труда в училище и предлага подходи за тяхното преодоляване. Участниците ще получат подробни знания за оценяване труда на персонала и ще придобият опит за тяхното прилагане в своята професионална дейност.

Ръководител: доц. д-р Светлозар Вацов

 

012813            Специфика на управленската дейност в детските градини

Организационна форма: тематичен курс

Продължителност: 2 дни

Време за провеждане: по договаряне

Място на провеждане: по договаряне /гр. Варна, гр. Шумен, по места/

Предназначение: за директори, експерти и ръководители в сферата на предучилищното образование, които желаят да повишат професионалната си квалификация (II и I ПКС).

Анотация: Програмата на курса е насочена към сложните проблеми на управленската дейност - педагогически, социално-икономически и творчески.

Ръководител на курса: доц. д-р М. Якова

 

012913            Детска градина, ориентирана към правата на детето

Организационна форма : тематичен курс

Продължителност: 2 дни

Време на провеждане : по договаряне

Място на провеждане: по договаряне /гр. Варна, гр. Шумен, по места/

Предназначение:  за директори и учители на детски градини

Анотация: От позицията на стандартите, определени в международни правни документи за защита на правата на децата, се анализират някои законови и подзаконови актове, отнасящи се до регламентирането на дейностите в българската детска градина, както и състоянието на самата образователно-възпитателна практика, реализирана в предучилищните заведения.

На вниманието на участниците се поставят и се търсят отговорите на следните въпроси: Доколко детска градина е място за отстояване и практикуване на правата  на детето и за формиране на бъдещите граждани? Бърза ли е промяната в нормативната уредба в предучилищното образование и отразява ли адекватно промените в целите и политиките, във връзка със защита правата на децата? Притежават ли родителите необходимата гражданско-правна и педагогическа компетентност, за да участват като равностойни партньори в живота на детската градина?

Ръководител: гл.ас. д-р Илиян Ризов; гл.ас. Мариана Минчева – Ризова