Курсове за допълнителна професионална квалификация

 

Ø     Курс за придобиване на професионална квалификация „Учител”

Курсът е за кандидати с висше образование.

Професионална квалификация “Учител” се придобива по специалността от дипломата за висше образование.

Обучението е в очно-задочна форма и ще се провежда в съботни, неделни и почивни дни.

Продължителност на обучението - 2 семестъра.
Форма на дипломиране - държавен практико-приложен изпит.

Кандидатите, успешно положили всички изпити по учебен план, получават свидетелство за професионална квалификация.

Такса – 412,50 лв. на семестър.

Курсистите могат да ползват нощувка в хостела на ДИКПО на цена 12 лв.

       Записване – на E-mail uodikpo@shu.bg /изпратете име, специалност по диплома и телефон/.

 

Ø     Курс за придобиване на професионална квалификация „Учител по английски език от V до VІІІ клас” или „Учител по английски език в начален етап”

            Курсът е за кандидати с висше образование, професионално направление Филология; Педагогика на обучението по ....; Педагогика; от области на висшето образование Хуманитарни науки; Природни науки, математика и информатика; Стопански, социални и природни науки; Изкуства..

Включването в курса е след издържан входящ изпит по английски език. В сайта на ДИКПО – Варна www.ittd.acad.bg , в „Актуално от ДИКПО”, се публикуват обяви с дати за предстоящ входящ изпит.

Без входящ изпит се включват кандидати, които имат оценка от държавен изпит по английски език и са изпратили сканирана дипломата заедно с приложението или свидетелство за професионална квалификация на e-mail: uodikpo@shu.bg

Обучението е в очно-задочна форма и ще се провежда в съботни, неделни и почивни дни.

Продължителност на обучението - 3 семестъра за кандидати с професионална квалификация „Учител” и 4 семестъра за кандидати без професионална квалификация „Учител”.
      Форма на дипломиране - държавен практико-приложен изпит и писмен държавен изпит.

Кандидатите, успешно положили всички изпити по учебен план, получават свидетелство за професионална квалификация.

Такса – 412,50 лв. на семестър.

Курсистите могат да ползват нощувка в хостела на ДИКПО на цена 12 лв.

       Записване – на E-mail uodikpo@shu.bg /изпратете име, специалност по диплома и телефон/.

 

Ø     Курс по специалност „Чужд език в предучилищна възраст“ (английски, немски, френски или руски език)

·        Курсът е предназначен за кандидати с висше образование и педагогическа правоспособност.

·        Продължителност  на обучението - 3 семестъра.

·        Семестриална такса - 412,50 лв.

·        Форма на дипломиране - дьржавен практико-приложен изпит в детска градина и писмен държавен изпит по методика на чуждоезиковото обучение в предучилищна възраст.

      След успешно завършване на обучението се присъжда професионална квалификация “Учител по ............. (английски, немски, френски или руски език)  в предучилищна възрасти се издава свидетелство за професионална квалификация.

·        Обучението ще се провежда в очно-задочна форма в съботни и неделни дни в ДИКПО - Варна.

Записване - чрез линка http://goo.gl/forms/KlJ8oKdCpK или в Учебен отдел

 

Ø     Курс за придобиване на професионална квалификация „Учител по информатика и информационни технологии

За кандидати с висше образование от професионално направление Информатика и компютърни науки – продължителност на обучението 2 семестъра.

За кандидати с висше образование от професионално направление Математика; Педагогика на обучението по .....; Физически науки; от област на висшето образование Технически науки – продължителност на обучението - 3 семестъра.

Обучението е в очно-задочна форма и ще се провежда в съботни, неделни и почивни дни.

 

За кандидати с висше образование от професионално направление Педагогика на обучението по ... (Природо-математически науки) и от професионално направление Математика - продължителност на обучението – 3 семестъра.

За кандидати с висше образование от област на висшето образование Технически науки /инженери/ - продължителност на обучението – 3 семестъра.
       Обучението е в очно-задочна форма и ще се провежда в съботни и неделни дни.

Форма на дипломиране - държавен практико-приложен изпит.

Кандидатите, успешно положили всички изпити по учебен план, получават свидетелство за професионална квалификация.

Такса – 412,50 лв. на семестър.

    Записване – на E-mail uodikpo@shu.bg /изпратете име, специалност по диплома и телефон/.

    Курсистите могат да ползват нощувка в хостела на ДИКПО на цена 12 лв.

 

    Ø     Курс за придобиване на професионална квалификация „Учител по информационни технологии в начален етап

За начални учители - продължителност на обучението – 2 семестъра.

Обучението е в очно-задочна форма и ще се провежда в съботни, неделни и почивни дни.

Форма на дипломиране - държавен практико-приложен изпит.

Кандидатите, успешно положили всички изпити по учебен план, получават свидетелство за професионална квалификация.

Такса – 412,50 лв. на семестър.

Курсистите могат да ползват нощувка в хостела на ДИКПО на цена 12 лв.

     Записване – на E-mail uodikpo@shu.bg /изпратете име, специалност по диплома и телефон/.

        

Ø     Курс за придобиване на професионална квалификация „Учител по математика

 

За кандидати с висше образование от професионално направление Математика -  продължителност на обучението 2 семестъра.

За кандидати с висше образование от професионално направление Педагогика; Информатика и компютърни науки; Физически науки; от област на висшето образование Технически науки – продължителност на обучението 3 семестъра.
      

Обучението е в очно-задочна форма и ще се провежда в съботни, неделни и почивни дни.

Форма на дипломиране - държавен практико-приложен изпит.

Кандидатите, успешно положили всички изпити по учебен план, получават свидетелство за професионална квалификация.

Такса – 412,50 лв. на семестър.  

        Курсистите могат да ползват нощувка в хостела на ДИКПО на цена 12 лв.

        Записване – на E-mail uodikpo@shu.bg /изпратете име, специалност по диплома и телефон/.

      

Ø     Курс за придобиване на професионална квалификация „Учител по физическо възпитание и спорт”

Курсът е за кандидати с висше образование от професионално направление Спорт; Кинезитерапия и рехабилитация; Педагогика на обучението по .....

 

      Обучението е в очно-задочна форма и ще се провежда в съботни, неделни и почивни дни.

Продължителност на обучението - 3 семестъра.
 

Форма на дипломиране - държавен практико-приложен изпит и писмен държавен изпит. Кандидатите, успешно положили всички изпити по учебен план, получават свидетелство за професионална квалификация.

   

        Такса – 412,50 лв. на семестър.

         Курсистите могат да ползват нощувка в хостела на ДИКПО на цена 12 лв.

       Записване – на E-mail uodikpo@shu.bg /изпратете име, специалност по диплома и телефон/.

 

Ø      Курс за допълнителна професионална квалификация по специалност „Предучилищна педагогика.

Обучението е в очно-задочна форма и ще се провежда в съботни, неделни и почивни дни.

Продължителност на обучението:

Ø      За кандидати с висше образование по специалност „Начална училищна педагогика” - 2 семестъра.

Ø      За кандидати с висше образование по специалност от професионално направление Педагогика; Теория и управление на образованието; Педагогика на обучението по ......– 3 семестъра.

Форма на дипломиране - държавен практико-приложен изпит и писмен държавен изпит.

Кандидатите, успешно положили всички изпити по учебен план, получават свидетелство за професионална квалификация и придобиват професионална квалификация „Детски учител”.

Семестриална такса – 412,50 лв.

 

Записване – на E-mail uodikpo@shu.bg /изпратете име, специалност по диплома и телефон/.

 

Ø      Курс за допълнителна професионална квалификация по специалност „Начална педагогика

Обучението е в очно-задочна форма и ще се провежда в съботни, неделни и почивни дни.

Продължителност на обучението:

Ø      За кандидати с висше образование по специалност „Предучилищна педагогика” - 2 семестъра.

Ø      За кандидати с висше образование по специалност от професионално направление Педагогика; Теория и управление на образованието; Педагогика на обучението по ...... , Филология (с професионална квалификация „Учител”) – 3 семестъра.

Форма на дипломиране - държавен практико-приложен изпит и писмен държавен изпит.

Кандидатите, успешно положили всички изпити по учебен план, получават свидетелство за професионална квалификация и придобиват професионална квалификация „Начален учител”.

Семестриална такса – 412,50 лв.

 

Записване – на E-mail uodikpo@shu.bg /изпратете име, специалност по диплома и телефон/.

 

Ø     Курс за допълнителна професионална квалификация по специалност „Логопедия

За кандидати с висше образование по специалност от направление Педагогика; Психология; Социални дейности; от област на висшето образование „Хуманитарни науки” или от област на висшето образование „Социални, стопански и правни науки, професионално направление „Психология” или „Социални дейности” .

Обучението е в очно-задочна форма и ще се провежда в съботни, неделни и почивни дни.

Продължителност на обучението – 3 семестъра.

Форма на дипломиране - държавен практико-приложен изпит и писмен държавен изпит.

Кандидатите, успешно положили всички изпити по учебен план, получават свидетелство за професионална квалификация и придобиват професионална квалификация „по логопедия”.

Семестриална такса – 412,50 лв.

 

Записване – на E-mail uodikpo@shu.bg /изпратете име, специалност по диплома и телефон/.

 

Ø     Курс за допълнителна професионална квалификация по специалност „Технологии и предприемачество

За кандидати с висше образование по специалност от направление Педагогика; Педагогика на обучението по ....... – всички специалности, включващи география; химия; физика; информатика (с професионална квалификация съответно „Учител по география”; „Учител по химия”; „Учител по физика”; „Учител по информатика”); Технически науки.

Обучението е в очно-задочна форма и ще се провежда в съботни, неделни и почивни дни.

Продължителност на обучението – 2 семестъра.

Форма на дипломиране - държавен практико-приложен изпит и писмен държавен изпит.

Кандидатите, успешно положили всички изпити по учебен план, получават свидетелство за професионална квалификация и придобиват професионална квалификация „Учител по технологии и предприемачество”.

Семестриална такса – 412,50 лв.

Записване – на E-mail uodikpo@shu.bg /изпратете име, специалност по диплома и телефон/.

 

ІV.Курсове за продължаващо образование

 

1.Курс за обучение на охранители

ДИКПО към ШУ „Епископ Константин Преславски” организира първоначално и последващо обучение на охранители и ръководители на охранителна дейност.

 

Цел на обучението: Обучаемите да усвоят необходимите първоначални професионални знания и умения за изпълнение на охранителна дейност. Съгласно чл. 28, ал. 2 ЗЧОД обучението по тази програма е задължително за всяко лице, упражняващо дейност, като охранител. Съдържанието на програмата, е изготвена от Академията на МВР и утвърдена от директора на Главна дирекция "Охранителна полиция".

Учебна програма

Първи модул - Правна регламентация на частната охранителна дейност

Втори модул - Наказателноправна подготовка

Трети модул - Права и задължения на охранителя

Четвърти модул - Отношения с гражданите

Пети модул - Лична защита

Шести модул - Долекарска помощ

 

Изискване към кандидатите:

Ø   Да са пълнолетни и дееспособни лица с не по-ниско от основно образование.

Ø   Български граждани.

Ø   Неосъждани за умишлено престъпление от общ характер.

 

Необходими документи за записване на кандидати :

1. копие лична карта;

2. свидетелство за съдимост за боравене с оръжие (за охранители въоръжена охрана);

3. психиатрично свидетелство;

4. копие на документ за завършено образование;

5. 1бр. снимка-паспортен формат;

6. такса в размер на 100.00 лв.(за охранители въоръжена охрана – 150.00 лв.).

 

Обучението се извършва от университетски преподаватели с опит по дисциплините представени в Програма „минимум”, разработена от Академия на МВР, психология, специализирана физическа подготовка, правна подготовка, организация и управление на охранителния бизнес и ремонт и експлоатация на леко стрелково оръжие.

Предлагат се и възможности за обучение на лица, заемащи длъжност „ръководител на охранителна дейност” и специализирани допълнителни курсове за длъжност „охранител” в сферата на:

-         Организация на охранителната дейност в банкови и финансови институции и обекти;

-         Организация и техника на физическата и личната охрана;

-         Ремонт и експлоатация на леко стрелково оръжие;

-         Технически средства в охранителната дейност;

-         Охрана на детската и ученическата среда;

-         Охрана на културно-исторически паметници и обекти.

Всички допълнителни обучения са по заявка на охранителните фирми и хорариумът, тематиката и практическата насоченост се изготвят след съвместни консултации.

 

Документ за придобита квалификация - след успешно полагане на изпит, обучаемият получава удостоверение за професионална квалификация.

 

Завършилият курса на обучение:

·                     ще бъде добре подготвен тактически за действие;

·                     ще има необходимата стрелкова подготовка;

·                     ще познава и борави със сигналноохранителна техника и системи;

·                     ще притежава задълбочени познания по лична охрана на физически лица и охрана на мероприятия.

 

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ В КУРС ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ОХРАНИТЕЛИ

Име, презиме, фамилия на кандидата

Месторабота

 

Местоживеене

(гр./с., област)

Тел. / GSM

Предпочитано време на провеждане

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Заявката за участие трябва да бъде изпратена на E-mail uodikpo@shu.bg  

 

2. Курсове на тема „Съвременни системи за фитнес подготовка”.

Тема на курса: Съвременни системи за фитнес подготовка – първо ниво

Продължителност: 2 дни

Време на провеждане: по договаряне (най-удобно време– съботните и неделни дни)

Анотация: Аеробиката, като съвременна фитнес дисциплина, има за цел повишаване здравословното състояние и работоспособност на занимаващите се, изграждане на красиво и хармонично тяло. Заниманията с аеробика преследват повишаване интереса и активността на учениците, емоционална обвързаност и лично удовлетворение. Курсът включва теоретична подготовка и практическа подготовка: базови стъпки, аеробни комбинации с ниска интензивност и лесна координация, аеробни комбинации с ниска интензивност и сложна координация.

Ръководител на курса: гл.ас. д-р Т. Игнатова

 

Тема на курса: Съвременни системи за фитнес подготовка – второ ниво

Продължителност: 2 дни

Време на провеждане: по договаряне (най-удобно време– съботните и неделни дни)

Анотация: Практическата подготовка е насочена към запознаване със стиловете: кардио аеробика, денс аеробика, фитбол, Пилатес.

Ръководител на курса: гл.ас. д-р Т. Игнатова

 

Тема на курса: Съвременни системи за фитнес подготовка – трето ниво

Продължителност: 2 дни

Време на провеждане: по договаряне (най-удобно време– съботните и неделни дни)

Анотация: Практическата подготовка е насочена към запознаване със стиловете: степ аеробика, денс аеробика, фитбол, Port de bras, Power stretch , zumba.

Ръководител на курса: гл.ас. д-р Т. Игнатова

 

Такса за всяко ниво на предложения курс – 40 лв. на участник при група от минимум 15 участника и място на обучение гр. Шумен.

При друго място на обучение, участниците заплащат допълнителна такса за командировъчни разходи на лектора.

 

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ В КУРС ЗА ФИТНЕС ПОДГОТОВКА

Име, презиме, фамилия на кандидата

Месторабота

 

Местоживеене

(гр./с., област)

Тел. / GSM

Предпочитано време на провеждане

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Заявката за участие трябва да бъде изпратена на E-mail uodikpo@shu.bg