Курсове за университетски преподаватели

250116          Целеполагане във висшето образование

Организационна форма: тематичен курс

Продължителност:  2 дни

Време за провеждане: по договаряне

Място на провеждане: по договаряне /гр. Варна, гр. Шумен, по места/

Предназначение: за университетски преподаватели

Анотация: Предлага се технология за операционализация на целите на учебни дисциплини. Целите се диференцират на репродуктивни и творчески в зависимост от двата структурни компонента на социалния опит: 1) резултати от познавателната дейност на човечеството и 2) процесът на познавателна дейност. Акцентира се върху връзката «цел – критерии и показатели за контрол и оценка – изпитни въпроси».

Ръководител: проф. д-р Николай Колишев

Такса за обучение: 40 лв.

 

250216          Стратегии за учебно мотивиране на студентите

Организационна форма: тематичен курс

Продължителност: 2 дни

Време за провеждане: по договаряне

Място на провеждане: по договаряне /гр. Варна, гр. Шумен, по места/

Предназначение: за университетски преподаватели

Анотация: Анализират се същността и видовете мотивация за учене. Разглеждат се три основни стратегии за мотивиращо образование: стратегия на разбирането, стратегия на методите на обучение и стратегия на компетентността (на практическата приложимост).

Ръководител: проф. д-р Николай Колишев

Такса за обучение: 40 лв.

 

250316          Модели на взаимоотношения между преподаватели и студенти

Организационна форма: тематичен курс

Продължителност: 2 дни

Време за провеждане: по договаряне

Място на провеждане: по договаряне /гр. Варна, гр. Шумен, по места/

Предназначение: за университетски преподаватели

Анотация: Разглеждат се позитивни модели на взаимоотношения между преподаватели и студенти. Акцентира се на партньорски модел, основан на взаимно уважение и взискателност и реализиран чрез принципите на свобода, толерантност, справедливост, доверие, дисциплина и отговорност.

Ръководител: проф. д-р Николай Колишев

Такса за обучение: 40 лв.

 

250416          Контрол и оценка на академичните постижения на студентите

Организационна форма: тематичен курс

Продължителност: 2 дни

Време за провеждане: по договаряне

Място на провеждане: по договаряне /гр. Варна, гр. Шумен, по места/

Предназначение: за университетски преподаватели

Анотация: Анализират се три компонента на контролно-оценъчните умения на преподавателите – целеполагане в образованието, форми и методи за контрол и оценка, стратегии за контрол и оценка. Акцентира се върху връзката „цел – критерии и показатели за контрол и оценка – изпитни въпроси”.

Ръководител: проф. д-р Николай Колишев

Такса за обучение: 40 лв.

 

250516          Създаване и провеждане на електронни тестове

Организационна форма: тематичен курс

Продължителност:  1 ден

Време за провеждане: по договаряне

Място на провеждане: по договаряне /гр. Варна, гр. Шумен, по места/

Предназначение: за университетски преподаватели по всички дисциплини

Анотация: Обучението включва създаване и редактиране на електронни тестове с използване на различни софтуерни и хардуерни средства, които позволяват индивидуално или екипно изпитване. Обучаемите ще имат възможност да участват в демонстрация с многомишкови технологии (Envision, MS Mischief), web базирани системи за изпитване (HotPotatoes, QuizStar) и дистанционни за събиране на отговори (Response, ActivInspire) и да придобият умения за работа с HotPotatoes.

Ръководител: гл.ас. д-р Елена Колева

Такса за обучение: 20 лв.

 

250616           Съвременни инструменти за създаване на нелинейни презентации

Организационна форма: тематичен курс

Продължителност: 2 дни

Време на провеждане: по договаряне

Място на провеждане: по договаряне /гр. Варна, гр. Шумен, по места/

Предназначение: за университетски преподаватели по всички дисциплини

Анотация: Обучението включва създаване и редактиране на нелинейни презентации с използване на различни софтуерни и хардуерни средства. Обучаемите ще имат възможност да придобият умения за управление на презентация с интерактивна дъска, web базирани инструменти за създаване и споделяне на нелинейни презентации. Курсистите ще създават дидактически материали с предложените инструменти.

Ръководител: гл.ас. д-р Елена Колева

Такса за обучение: 40 лв.

 

250716           Използване на интерактивни информационни технологии в учебния процес

Организационна форма: тематичен курс

Продължителност: 2 дни

Време на провеждане: по договаряне

Място на провеждане: по договаряне /гр. Варна, гр. Шумен, по места/

Предназначениеза университетски преподаватели по всички дисциплини

Анотация: Курсът дава знания, умения и методически насоки за използване на готов софтуер, интерактивна бяла дъска, мултимишкови технологии, компютърни презентации и др. в подготовката и провеждането на занятието. Обучаемите овладяват умения за използване на основните инструменти на софтуера, работят с готови продукти, придобиват умения за нов подход при разработването дидактически материали. Разработват се презентации, многомишкови сесии и тестове.

Ръководител: гл.ас. д-р Елена Колева

Такса за обучение: 40 лв.

250816          Използване на интерактивна технология Енвижън – един компютър, много мишки

Организационна форма: тематичен курс

Продължителност: 1 ден

Време на провеждане: по договаряне

Място на провеждане: по договаряне /гр. Варна, гр. Шумен, по места/

Предназначениеза университетски преподаватели по всички дисциплини

Анотация: Курсът е предназначен за преподаватели от различни специалности, които ще използват многомишкови технологии в работата си. Курсът дава знания, умения и методически насоки за използване на софтуера Енвижън. Обучаемите овладяват умения за използване на основните инструменти на софтуера, придобиват умения за нов подход при разработването на многомишкова сесия и тест. Разработват се примерни дидактически материали.

Ръководител: гл.ас. д-р Елена Колева

Такса за обучение: 25 лв.

 

250916            Използване на интерактивна бяла дъска в обучението - технологични и методически насоки

Организационна форма: тематичен курс

Продължителност: 2 дни

Време на провеждане: по договаряне

Място на провеждане: по договаряне /гр. Варна, гр. Шумен, по места/

Предназначение: за университетски преподаватели по всички дисциплини, които ще използват интерактивна бяла дъска в учебния процес

Анотация:Курсът дава знания, умения и методически насоки за използване на интерактивна бяла дъска в подготовката и провеждането на занятието. Курсистите овладяват умения за използване на основните инструменти на софтуера, работят с готови продукти, придобиват умения за нов подход при разработването на занятие. Разработват се примерни презентации.

Ръководител: гл.ас. д-р Елена Колева

Такса за обучение: 40 лв.

 

251016          Компютърът в работата на университетския административен служител

Организационна форма: тематичен курс

Продължителност:  2 дни

Време за провеждане: по договаряне

Място на провеждане: по договаряне /гр. Варна, гр. Шумен, по места/

Предназначение: за университетски служители, които желаят да използват компютъра за създаване и поддържане на електронна документация; подходящ е и за университетски преподаватели за улесняване на административната им работа.

Анотация: Курсистите ще придобият умения да създават споделени файлове (текстови, електронни таблици, презентации, формуляри), да съхраняват информация "в облака". Специално внимание ще бъде отделено за работа с електронни формуляри - създаване на каталог с данни, създаване на формуляри за електронно записване в дадено събитие, електронно анкетиране и анализ на резултатите и др.

Ръководител: гл.ас. д-р Елена Колева

Такса за обучение: 50 лв.