Курсове за педагогически специалисти - 2016/2017

 

Департаментът за информация, квалификация и продължаващо образование в гр. Варна е основно структурно звено на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, специализирано да квалифицира педагогически специалисти, да провежда обучения за допълнителна професионална квалификация и специализации.

    Съгласно Закона за предучилищното и училищното образование и Наредба №12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, ДИКПО е оторизиран като специализирано обслужващо звено на висше училище – Шуменски университет да извършва квалификация на педагогическите специалисти и провежда процедури за придобиване на професионално-квалификационни степени (ПКС).

В   годишния   план, в раздел І „Курсове за педагогически специалисти”,   са   представени   квалификационните   курсове,   които   ДИКПО - Варна планира  да   проведе   през   учебната  2016/2017 г.   в гр. Варна и по места, според заявката на потребителите.

ДИКПО организира и провежда обучение за повишаване квалификацията на учителите и извън обявената тематика в годишния план по заявка на възложителя.

ДИКПО провежда подготвителни курсове за придобиване на професионално-квалификационни степени за педагогически специалисти по всички специалности.

Съдържанието на курсовете е съобразено с нормативните промени и с приоритетите в системата на средното образование в България: нови учебни планове, програми и учебници, приложение на европейски модели на нови дидактически технологии, на информационните технологии, интерактивни методи в обучението и др. Курсовете имат за цел повишаване равнището на професионална компетентност на педагогическите специалисти по отношение на научната, педагогическата, методическата и управленската подготовка и създаване на мотивация за самоусъвършенстване.

Организацията на отделните курсове се осъществява от посочените в плана курсови ръководители. В квалификационната дейност участват хабилитирани преподаватели и доктори от ДИКПО - Варна, ШУ "Епископ Константин Преславски", Педагогически колеж - Добрич, както и преподаватели от други университети.

Финансови условия:

Минималната дневна такса за обучение за един курсист е 20 лв. При група по-малка от 15 курсисти следва да се осигури обща дневна такса 300 лв.

Курсистите от други селища могат да ползват хостела на ДИКПО срещу заплащане от 12 лв. на нощувка, както и закусвалня, в която се предлага хранeне на достъпни цени.

За курсове с място на обучение извън гр. Варна - минималната дневна такса за обучение за един курсист е 25 лв. При група по-малка от 15 курсисти следва да се осигури обща дневна такса 375 лв.

Сумата за курса се внася преди началото му по сметката на ДИКПО:

ШУ - ДИКПО - Варна

SG Експресбанк

Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22

Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47

След приключване на курса всеки участник  получава удостоверение за завършен курс с начислени кредити съгласно Наредба №12/01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

 Подаване на заявка до ДИКПО за провеждане на квалификационен курс:

Ø      Заявка за група - възложителят (РУО на МОН, общини, училища, детски градини и др.) изпраща писмо до Директора на ДИКПО на Е-mail uodikpo@shu.bg, в което подава информация за темата на курса, брой участници, място на провеждане.

Ø      Индивидуална заявка – кандидатът изпраща на Е-mail uodikpo@shu.bg заявка по приложения образец.

ЗАЯВКА за участие в квалификационните форми download

Желателно е заявките за летни курсове в ДИКПО с нощувки  (за месеците юли-август) да бъдат подадени до края на месец май 2017 г. 

Повече информация за квалификационната дейност може да се получи от:

ДИКПО, Учебен отдел

тел. 052 301 243

e-mail: uodikpo@shu.bg
адрес: 9010 Варна
ул. "д-р Борис Божков" № 1
сайт на ДИКПО: www.ittd.acad.bg