Новини от ДИКПО


ИЗГОТВЕНИ СА СВИДЕТЕЛСТВАТА ЗА ПРИДОБИТА ІV ПКС


Свидетелствата ще се получават в каб. 39, ет. І на ДИКПО в периода от 6 декември до 22 декември 2016 г. и  от 4 до 31 януари 2016 г. (без 8 декември и без съботни и неделни дни) от 8.30 до 11 ч. и от 13 до 15 ч. след представяне на:
 документ за внесена такса 20 лв. - внася се в касата на ДИКПО или по банковата сметка на ДИКПО, като за основание се вписва „Свидетелство ПКС” и имената по лична карта на кандидата
 лична карта (ако получателят е друго лице – представя своята лична карта)
 1 снимка с формат за лична карта, ако кандидатът не е дал такава при подаване комплекта документи за ПКС

Свидетелството може да бъде получено лично, от друго лице или по куриер.

За получаване на свидетелството по куриер кандидатът изпраща по куриера документа за внесена такса 20 лв. (върху документа да се запише ІV ПКС) и надписана снимка (ако не е подал снимка към комплекта документи).  
Услугата е за сметка на кандидата.

Банкова сметка на ДИКПО:
ШУ ДИКПО – Варна           
SG Експресбанк           
Банков код / BIC: TTBBBG22           
Банкова сметка / IBAN: BG98 TTBB 9400 3115 0687 47         

Адрес: ВАРНА - 9010
ДИКПО
Ул. „Д-р Борис Божков” № 1
Учебен отдел

Архив с новини