Новини от ДИКПО


Предстоящи краткосрочни курсове през месец януари 2017 г.


Курс на тема „Контрол и оценка на учебните постижения на учениците” с ръководител проф. дпн Николай Колишев, курс № 0111016
Индивидуална такса за курсист - 20 лв.
Време на провеждане – 18.01.-19.01.2017 г. от 13 ч..
Хорариум - 8 академични часа.
Брой квалификационни кредити – 0,5.
Място на провеждане – ПГЕ, гр. Варна.

След приключване на курса всеки участник  получава удостоверение с начислени кредити.
Във връзка с издаване на удостоверения е необходимо всеки участник да попълни заявка чрез линка: https://goo.gl/forms/enxGrcaAkZPINrDB2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Курс на тема „Игри за развитие на социалните и познавателни умения на децата” с ръководител гл.ас. д-р Мариана Ризова, курс № 041916
Индивидуална такса за курсист - 25 лв.
Време на провеждане – 21.01.2017 г. от 9.30 ч.
Хорариум - 8 академични часа.
Брой квалификационни кредити – 0,5.
Място на провеждане – ДГ „Радост”, гр. Каварна.

След приключване на курса всеки участник  получава удостоверение с начислени кредити.
Във връзка с издаване на удостоверения е необходимо всеки участник да попълни заявка чрез линка: https://goo.gl/forms/Rpq0hEpRFVrnINxz1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Курс на тема „Учене чрез игра” с ръководител проф. д-р Снежана Въчева, курс № 0413116
Индивидуална такса за курсист - 40 лв.
Време на провеждане – 23.01.-24.01.2017 г.
Хорариум - 16 академични часа.
Брой квалификационни кредити – 1.
Място на провеждане – ДГ № 10 „Карамфилче”, гр. Варна.

След приключване на курса всеки участник  получава удостоверение с начислени кредити, като за целта предварително се попълва приложеният Списък и се изпраща на e-mail: uodikpo@shu.bg
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Курс на тема „Използване на интерактивни информационни технологии в учебния процес по природни науки” с ръководител гл.ас. д-р Елена Колева
Анотация:  Курсът е предназначен за учители, които ще използват интерактивни информационни технологии в работата си. Предоставят се знания, умения и методически насоки за използване на готов софтуер, интерактивна бяла дъска, мултимишкови технологии, компютърни презентации и др. в подготовката и провеждането урок. Учителите овладяват умения за използване на основните инструменти на софтуера, работят с готови продукти, придобиват умения за нов подход при разработването на урок. Разработват се примерни дидактически материали и тестове.
Индивидуална такса за курсист - 25 лв.
Брой участници – минимум 15.
Време на провеждане – 23.01.-24.01.2017 г. І група от 9 ч., ІІ група от 13.30 ч.
Хорариум – 8 академични часа.
Брой квалификационни кредити – 0,5.
Място на провеждане – ДИКПО, гр. Варна.

След приключване на курса всеки участник  получава удостоверение с начислени кредити.

За участие в курса е необходимо до 19.01.2017 г.:
• всеки участник да попълни заявка чрез линка: https://goo.gl/forms/4c9zbZPkrVnbXYPk2
• да се внесе таксата за курса в касата на ДИКПО (може и на 23.01.) или по сметката на ШУ-ДИКПО:    
SG Експресбанк  
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: „Курс № 163716”
• На курса да се носи копие от документа за внесена такса.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Курс на тема „Портфолио на учителя по чужд език. Електронен вариант” с ръководител доц. д-р Дориета Чакърова, курс № 071016
Индивидуална такса за курсист - 55 лв.
Време на провеждане – 28.01.2017 г. от 10 ч. и 1 ден неприсъствено.
Хорариум - 16 академични часа.
Брой квалификационни кредити – 1.
Място на провеждане – ПГПЧЕ, гр. Шумен.

След приключване на курса всеки участник  получава удостоверение с начислени кредити.
Във връзка с издаване на удостоверения е необходимо всеки участник да попълни заявка чрез линка: https://goo.gl/forms/q0paHaYsPRE19ZHi1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Курс на тема “Корекционни методи за въздействие и компетенции за работа с деца със специални образователни потребности” с ръководител проф. д-р Снежана Николова, курс № 031516
Индивидуална такса за курсист - 25 лв.
Време на провеждане –28.01.2017 г.
Хорариум - 8 академични часа.
Брой квалификационни кредити – 0,5.
Място на провеждане – ПУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Кривня.

След приключване на курса всеки участник  получава удостоверение с начислени кредити.
Във връзка с издаване на удостоверения е необходимо всеки участник да попълни заявка чрез линка: https://goo.gl/forms/V4ROvCgVO0s4seaF3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Курс на тема “Обучение за работа на училищни комисии по БДП” с ръководител проф. д-р Росен Алексиев, курс № 046316
Индивидуална такса за курсист - 65 лв.
Време на провеждане – 30.01.-31.01.2017 г. от 9 ч.; 2 дни – неприсъствено.
Хорариум – 32 академични часа.
Брой квалификационни кредити – 2.
Място на провеждане – гр. Шумен.

След приключване на курса всеки участник  получава удостоверение с начислени кредити.

За участие в курса е необходимо:
 всеки участник да попълни заявка чрез линка: https://goo.gl/forms/4xeoltQ53jl0cOPD2
 да се преведе таксата за курса до 24.01.2017 г. по сметката на ШУ-ДИКПО:
SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: „Курс № 046316”
• На курса да се носи копие от платежното нареждане (при повече участници от едно учебно заведение, превело таксата, е достатъчно да се носи 1 копие на платежно нареждане).

Лице за контакт – Д. Русева, отг. на Учебен отдел, тел. 052/301-243, e-mail: uodikpo@shu.bg

Архив с новини