Новини от ДИКПО


Предстоящи курсове през месец февруари 2017 г.


Курс на тема „Създаване на мотивираща и креативна среда в обучението по математика” с ръководител ас. Севдалина Георгиева, курс № 151616
Индивидуална такса за курсист - 35 лв.
Време на провеждане – 04.02.2017 г.
Хорариум – 8 академични часа.
Брой квалификационни кредити – 0,5.
Място на провеждане – гр. Габрово.

След приключване на курса всеки участник  получава удостоверение с начислени кредити.

За участие в курса е необходимо до  30.01.2016 г.:
 всеки участник да попълни заявка чрез линка: https://goo.gl/forms/7KQ90Yub2rRqT50w1
 да се преведе таксата за курса по сметката на ШУ-ДИКПО:
SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: „Курс № 151616”
На курса да се носи копие от документа за внесена такса.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Курс на тема „Създаване на професионално портфолио на учителя в електронен вид” с ръководител гл.ас. д-р Елена Колева, курс № 0110816
Индивидуална такса за курсист - 50 лв.
Време на провеждане – 04.02.-05.02.2017 г. /вторият ден – неприсъствен/.
Хорариум - 16 академични часа.
Брой квалификационни кредити – 1.
Място на провеждане – ПТГ, гр. Ямбол.

След приключване на курса всеки участник  получава удостоверение с начислени кредити.
Във връзка с издаване на удостоверения е необходимо всеки участник да попълни заявка чрез линка: https://goo.gl/forms/BeigpISHtOKfJ0JC2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Курс на тема „Методически насоки за създаване на творческа и креативна среда в обучението по математика 5.-7. клас” с ръководител ас. Севдалина Георгиева, лектор Вяра Николова, курс № 151617
Индивидуална такса за курсист - 35 лв.
Време на провеждане – 05.02.2017 г. от 9 ч.
Хорариум – 8 академични часа.
Брой квалификационни кредити – 0,5.
Място на провеждане – гр. Велико Търново.

След приключване на курса всеки участник  получава удостоверение с начислени кредити.

За участие в курса е необходимо до  31.01.2016 г.:
 всеки участник да попълни заявка чрез линка: https://goo.gl/forms/NFg6s39p992LUAVJ3   
 да се преведе таксата за курса по сметката на ШУ-ДИКПО:
SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: „Курс № 151617”
На курса да се носи копие от документа за внесена такса.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Курс на тема “Създаване на професионално портфолио на учителя в електронен вид” с ръководител доц. д-р Дориета Чакърова, курс № 0111116
Индивидуална такса на курсист – 20 лв.
Време на провеждане – 06.02.2017 г. от 9 ч.
Хорариум - 8 академични часа.
Брой квалификационни кредити – 0,5.
Място на провеждане – ВМГ, гр. Варна.

След приключване на курса всеки участник  получава удостоверение с начислени кредити.
Във връзка с издаване на удостоверения е необходимо всеки участник да попълни заявка чрез линка: https://goo.gl/forms/Z2FgDcwLd2v1sBaP2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Курс на тема „Стратегии за учебно мотивиране в обучението по математика” с лектори проф. дпн Николай Колишев и ас. Севдалина Георгиева, курс № 0110916
Индивидуална такса за курсист - 50 лв.
Време на провеждане – 06.02.2017 г. от 9.30 ч.; 1 ден. – неприсъствен.
Хорариум – 16 академични часа.
Брой квалификационни кредити – 1.
Място на провеждане – гр. Шумен.

След приключване на курса всеки участник  получава удостоверение с начислени кредити.

За участие в курса е необходимо:
 всеки участник да попълни заявка чрез линка: https://goo.gl/forms/TezwcV0lep5XVvMF2
 да се преведе таксата за курса до 31.01.2017 г. по сметката на ШУ-ДИКПО:
SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: „Курс № 0110916”
На курса да се носи копие от документа за внесена такса.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Курс на тема „Обучението по немски език, ориентирано към комуникативни задачи” с ръководител доц. д-р Иванка Камбурова.  
Анотация: Представя се един от основните подходи в ЧЕО, насочен към обучение чрез комуникативни задачи. Програмата на курса разглежда различията между упражнения и задачи, диференцирането им според различните цели и фази на урока и на учебния процес. Предвижда се дидактизиране на учебни материали, работа по групи.
Индивидуална такса за курсист - 40 лв.
Време на провеждане – 06.02.-07.02.2017 г. от 9.30 ч.
Хорариум – 16 академични часа.
Брой квалификационни кредити – 1.
Място на провеждане – ДИКПО – гр. Варна, зала 61, ет. ІІІ.

След приключване на курса всеки участник  получава удостоверение с начислени кредити.

За участие в курса е необходимо до 02.02.2017 г.:
 всеки участник да попълни заявка чрез линка: https://goo.gl/forms/4ABtnZYRJN9R9DJ62
 да се внесе таксата за курса в касата на ДИКПО или по банковата сметка на ДИКПО: SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: „Курс № 080416”
На курса да се носи копие от документа за внесена такса.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Курс на тема „Обучението по ритмика и танци в ДГ – методика и практика” с ръководител гл.ас. д-р Теодора Игнатова, курс № 047216
Индивидуална такса за курсист - 20 лв.
Време на провеждане – 07.02.2017 г. от 9 ч.
Хорариум - 8 академични часа.
Брой квалификационни кредити – 0,5.
Място на провеждане – ДГ № 23 „Иглика”, гр. Варна.

След приключване на курса всеки участник  получава удостоверение с начислени кредити.
Във връзка с издаване на удостоверения е необходимо всеки участник да попълни заявка чрез линка: https://goo.gl/forms/HZ3FTPPxKeZ3QxLJ3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Курс на тема “Създаване на професионално портфолио на учителя в електронен вид” с ръководител доц. д-р Дориета Чакърова, курс № 0111216
Индивидуална такса на курсист – 45 лв.
Време на провеждане – 07.02.-08.02.2017 г. от 9 ч.
Хорариум - 16 академични часа.
Брой квалификационни кредити – 1.
Място на провеждане – ОУ „Г. С. Раковски”, гр. Варна.

След приключване на курса всеки участник  получава удостоверение с начислени кредити.
Във връзка с издаване на удостоверения е необходимо всеки участник да попълни заявка чрез линка: https://goo.gl/forms/bdo9OPxh6NBh9bcl2

Сумата за курса следва да бъде внесена преди началото му в касата на ДИКПО или преведена по сметката на ДИКПО:
ШУ ДИКПО – Варна
SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: „Курс № 0111216”
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Курс на тема „Възпитанието в процеса на обучение. Обучение чрез решаване на проблеми” – курс № 011716 с ръководител проф. дпн Николай Колишев, курс № 011716.  
Индивидуална такса за курсист - 20 лв.
Време на провеждане – 07.02.2017 г. от 10.30 ч.
Хорариум - 8 академични часа.
Брой квалификационни кредити – 0,5.
Място на провеждане – Средношколско общежитие „М. Колони”, гр. Варна.

След приключване на курса всеки участник  получава удостоверение с начислени кредити, като за целта предварително се попълва приложеният Списък и се изпраща на e-mail: uodikpo@shu.bg
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Курс на тема „Интегрираното обучение – цели, задачи, съдържание и смисъл в работата с деца с интелектуална недостатъчност” с ръководител проф. д-р Снежана Николова, курс № 031016
Индивидуална такса за курсист - 25 лв.
Време на провеждане – 08.02.2017 г.
Хорариум - 8 академични часа.
Брой квалификационни кредити – 0,5.
Място на провеждане – ОУ „Д. Талев”, гр. Пловдив.

След приключване на курса всеки участник  получава удостоверение с начислени кредити.
Във връзка с издаване на удостоверения е необходимо всеки участник да попълни заявка чрез линка:   https://goo.gl/forms/wV4ntjl5ddhZuA9n1     
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Курс на тема „Учителското портфолио и неговата роля в професионалното развитие на учителя”, предназначен за учители, преподаващи чужди езици, с ръководител доц. д-р Иванка Камбурова, курс № 080616.
Индивидуална такса за курсист - 50 лв.
Брой участници – минимум 15.
Време на провеждане – 08.02.2017 г. от 10 до 13 и от 13.30 до 17 ч.; на 09.02.2017 г. от 13.30 до 17 ч.(общо 12 акад. часа за двата дена); 1 ден (4 акад. часа) – неприсъствено.
Хорариум – 16 академични часа.
Брой квалификационни кредити – 1.
Място на провеждане – гр. Шумен.

След приключване на курса всеки участник  получава удостоверение с начислени кредити.

За участие в курса е необходимо:
 всеки участник да попълни заявка чрез линка: https://goo.gl/forms/DfLV4YJiUzUJC0eH3
 да се преведе таксата за курса до 31.01.2017 г. по сметката на ШУ-ДИКПО:
SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: „Курс № 080616”
На курса да се носи копие от документа за внесена такса.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Курс на тема „Изграждане на умения за активна речева изява чрез различни комуникативни  форми” с ръководител преп. Иванка Павлова (курс № 044916)
Индивидуална такса за курсист - 20 лв.
Време на провеждане – 08.02.-09.02.2017 г. І група от 9 ч., ІІ група от 13.30 ч.
Хорариум – 8 академични часа.
Брой квалификационни кредити – 0,5.
Място на провеждане – ДИКПО, гр. Варна.

След приключване на курса всеки участник  получава удостоверение с начислени кредити.
Във връзка с издаване на удостоверения е необходимо да се попълнят данните на участниците чрез линка:   https://goo.gl/forms/R2WJhjYqpIbX6HrG3

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Курс на тема „Облак-технологиите в работата на учителя/директора” с ръководител гл.ас. д-р Елена Колева, курс № 164216
Индивидуална такса на курсист – 50 лв.
Време на провеждане – 12.02.2017 г. от 9 ч. (8 акад. ч.), 1 ден неприсъствен (8 акад. ч.).
Хорариум - 16 академични часа.
Брой квалификационни кредити – 1.
Място на провеждане – ОУ „Христо Ботев”, гр. Мездра.

След приключване на курса всеки участник  получава удостоверение с начислени кредити.
Във връзка с издаване на удостоверения е необходимо всеки участник да попълни заявка чрез линка: https://goo.gl/forms/Lv5iWhwGrRA6ezHg1

Сумата за курса следва да бъде преведена до 08.02.2017 г. по сметката на ДИКПО:
ШУ ДИКПО – Варна
SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: „Курс № 164216”
На курса да се носи копие от документа за внесена такса.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Курс на тема „Иновации в организацията, съдържанието и управлението на предучилищното образование” с ръководител проф. д-р Снежана Въчева, курс № 0413316
Индивидуална такса за курсист - 35 лв.
Време на провеждане – 13.02.2017 г. от 9 ч.
Хорариум – 8 академични часа.
Брой квалификационни кредити – 0,5.
Място на провеждане – ДГ „Добруджа”, гр. Силистра.

След приключване на курса всеки участник  получава удостоверение с начислени кредити.

За участие в курса е необходимо до 08.02.2017 г.:
• всеки участник да попълни заявка чрез линка: https://goo.gl/forms/mSqCxzBOtDPpsz7w1     
• да се преведе таксата за курса по сметката на ШУ-ДИКПО:
SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: „Курс № 0413316”
На курса да се носи копие от документа за внесена такса.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Курс на тема „Новата учебна документация и учебно съдържание по Технологии и предприемачество в 1 клас” с ръководител доц. д-р Нели Димитрова, курс № 052616
Индивидуална такса за курсист - 25 лв.
Време на провеждане – 13.02.2017 г. от 9 ч.
Хорариум – 8 академични часа.
Брой квалификационни кредити – 0,5.
Място на провеждане – гр. Силистра.

След приключване на курса всеки участник  получава удостоверение с начислени кредити.

За участие в курса е необходимо до 08.02.2017 г.:
• всеки участник да попълни заявка чрез линка: https://goo.gl/forms/7ltkRz7Eo7vuPeJf1         
• да се преведе таксата за курса по сметката на ШУ-ДИКПО:
SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: „Курс № 052616”
На курса да се носи копие от документа за внесена такса.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Курс на тема „Облак-технологиите в работата на учителя” с ръководител ас. Севдалина Георгиева, курс № 163816
Анотация: Курсът е предназначен за педагогически специалисти, които желаят да използват компютъра за създаване и поддържане на електронна документация, за съхраняване и споделяне на дидактически материали в облака, за улесняване на електронната комуникация с ученици, родители и колеги. Курсистите ще придобият умения да създават споделени файлове (текстови, електронни таблици, презентации, формуляри), да съхраняват и споделят информация в облака. Специално внимание се отделя за работа с електронни формуляри - създаване на каталог с данни, създаване на формуляри за електронно записване в дадено събитие, електронно анкетиране и анализ на резултатите и др. Друга гледна точка на курса е възможността на облак-технологиите за споделяне на дидактически материали между колеги - съвместна работа по общи проекти във вид на текстов файл, презентация, електронна таблица и др. Акцентира се и на възможността на облак-технологиите за улесняване на комуникацията между учителя, учениците и родителите, както и между професионални общности. При възможност желаещите да се включат в курса може да си направят предварително регистрация в google.com, което ще спести технологично време.
Индивидуална такса за курсист - 25 лв.
Време на провеждане – 16.02.-17.02.2017 г. І група от 9 ч., ІІ група от 13.30 ч.
Хорариум – 8 академични часа.
Брой квалификационни кредити – 0,5.
Място на провеждане – ДИКПО, гр. Варна.

След приключване на курса всеки участник  получава удостоверение с начислени кредити.

За участие в курса е необходимо до 13.02.2017 г.:
• всеки участник да попълни заявка чрез линка: https://goo.gl/forms/gFq1knIvXzLenYbe2     
• да се внесе таксата за курса в касата на ДИКПО (може и на 16.02.) или по сметката на ШУ- ДИКПО:    
SG Експресбанк  
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
            Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: „Курс № 163816”
На курса да се носи копие от документа за внесена такса.
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Курс на тема „Новите учебни програми и учебно съдържание по български език в 5.-6. клас” с ръководител проф. дпн Маргарита Георгиева, курс № 063616
Анотация: В курса ще бъдат представени и обсъдени новите учебни програми по български език за прогимназиален етап на обучение според допустимите варианти на Наредба 4/30.11.2015 г.
Ще бъдат предложени методически решения за конкретното им приложение в учебния процес 5-6 клас. Акцентът ще бъде в направление български език. На учителите ще бъдат предоставени допълнителни материали по български език.
Индивидуална такса за курсист - 25 лв.
Време на провеждане – 28.02.2017 г. - І група от 9.30 ч., ІІ група от 13 ч.
Хорариум – 8 академични часа (4 акад. ч. присъствени, 4 акад. ч. неприсъствени).
Брой квалификационни кредити – 0,5.
Място на провеждане – Педагогически колеж към Шуменски университет, гр. Добрич.

След приключване на курса всеки участник  получава удостоверение с начислени кредити.

За участие в курса е необходимо до 23.02.2017 г.:
• всеки участник да попълни заявка чрез линка: https://goo.gl/forms/gSrccZHF5gpwM7ex1   
• да се преведе таксата за курса по сметката на ШУ-ДИКПО:
SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: „Курс № 063616”
На курса да се носи копие от документа за внесена такса.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Курс на тема „Използване на облачните технологии и създаване на креативна среда в обучението по математика, информатика и информационни технологии. Създаване на електронни тестове” с ръководител гл.ас. д-р Елена Колева, курс № 164416
Индивидуална такса за курсист - 50 лв.
Време на провеждане – 18.02.2017 г. І и ІІ група, 19.02.2017 г. ІІІ и ІV група присъствено (8 акад. часа) и 1 ден неприсъствено (8 акад. часа).
Хорариум – 16 академични часа.
Брой квалификационни кредити – 1.
Място на провеждане – гр. Пазарджик.

След приключване на курса всеки участник  получава удостоверение с начислени кредити.

За участие в курса е необходимо до  13.02.2017 г.:
 всеки участник да попълни заявка чрез линка: https://goo.gl/forms/ZCDOR4NlWtr08sh82     
 да се преведе таксата за курса по сметката на ШУ-ДИКПО:
SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: „Курс № 164416”
На курса да се носи копие от документа за внесена такса.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Курс на тема „Проблеми на предучилищното обучение и възпитание на децата билингви в смесени по възраст групи” с ръководител гл.ас. д-р Мариана Ризова
Индивидуална такса за курсист - 25 лв.
Време на провеждане – 18.02.2017 г. от 9 ч.
Хорариум – 8 академични часа.
Брой квалификационни кредити – 0,5.
Място на провеждане – гр. Разград.

След приключване на курса всеки участник  получава удостоверение с начислени кредити.

За участие в курса е необходимо до 15.02.2017 г.:
• всеки участник да попълни заявка чрез линка: https://goo.gl/forms/FNGd7UTKnt2yZPcA3     
• да се преведе таксата за курса по сметката на ШУ-ДИКПО:
SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: „Курс № 042416”
На курса да се носи копие от документа за внесена такса.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Курс на тема „Методика на работа върху текстови задачи в І – ІV клас” с ръководител доц. д-р Таня Вълкова
Индивидуална такса за курсист - 25 лв.
Време на провеждане – 18.02.2017 г. от 9 ч.
Хорариум – 8 академични часа.
Брой квалификационни кредити – 0,5.
Място на провеждане – гр. Разград.

След приключване на курса всеки участник  получава удостоверение с начислени кредити.

За участие в курса е необходимо до 15.02.2017 г.:
• всеки участник да попълни заявка чрез линка: https://goo.gl/forms/5BAmpXJHvGg7g6A42     
• да се преведе таксата за курса по сметката на ШУ-ДИКПО:
SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: „Курс № 051016”
На курса да се носи копие от документа за внесена такса.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Курс на тема „Място и функции на играта в педагогическия процес в детската градина” с ръководител проф. д-р Снежана Въчева (курс № 041616)
Индивидуална такса за курсист - 20 лв.
Време на провеждане – 20.02.-21.02.2017 г. от 9 ч. І група и от 14 ч. ІІ група.
Хорариум - 8 академични часа.
Брой квалификационни кредити – 0,5.
Място на провеждане – ДИКПО, гр. Варна.

След приключване на курса всеки участник  получава удостоверение с начислени кредити.
Във връзка с издаване на удостоверения е необходимо да се попълнят данните на участниците чрез линка: https://goo.gl/forms/R2WJhjYqpIbX6HrG3

На курса да се носи копие от документа за внесена такса.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Курс на тема „Създаване и провеждане на електронни тестове за обучение по природни науки” с ръководител ас. Севдалина Георгиева, курс № 163916
Анотация: Курсът е подходящ за педагогически специалисти, които имат умения за работа с Гугъл-диск. Обучението включва създаване и редактиране на електронни тестове с използване на различни софтуерни и хардуерни средства, които позволяват индивидуално или екипно изпитване. Обучаемите ще имат възможност да придобият умения за работа с многомишкови технологии (Envision, MS Mischief), web базирани системи за изпитване (HotPotatoes, QuizStar) и дистанционни за събиране на отговори (Response, ActivInspire).
Индивидуална такса за курсист - 25 лв.
Време на провеждане – 20.02.-21.02.2017 г. І група от 9 ч., ІІ група от 13.30 ч.
Хорариум – 8 академични часа.
Брой квалификационни кредити – 0,5.
Място на провеждане – ДИКПО, гр. Варна.

След приключване на курса всеки участник  получава удостоверение с начислени кредити.

За участие в курса е необходимо до 15.02.2017 г.:
• всеки участник да попълни заявка чрез линка:   https://goo.gl/forms/U7LenvtEaM18qEcD2   
• да се внесе таксата за курса в касата на ДИКПО (може и на 20.02.) или по сметката на ШУ- ДИКПО:
SG Експресбанк  
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
            Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: „Курс № 163916”
На курса да се носи копие от документа за внесена такса.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Курс на тема „Литературни и социокултурни компетентности в програмата за 5-ти клас (общообразователна подготовка)” с ръководител проф. дфн Антоанета Алипиева, курс № 063016
Индивидуална такса за курсист - 25 лв.
Време на провеждане – 20.02.-21.02.2017 г. от 13.30 ч.
Хорариум – 8 академични часа.

След приключване на курса всеки участник  получава удостоверение с начислени кредити.

За участие в курса е необходимо до 12.02.2017 г.:
• всеки участник да попълни заявка чрез линка: https://goo.gl/forms/hdwEIeVGVaVMlAYE3       
• да се преведе таксата за курса по сметката на ДИКПО:
ШУ - ДИКПО
SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: „Курс № 063016”
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Курс на тема „Възпитание в процеса на обучение” с ръководител проф. дпн Николай Колишев, курс №  019716
Индивидуална такса за курсист - 20лв.
Време на провеждане – 23.02.2017 г. от 13 ч.
Хорариум - 8 академични часа.
Брой квалификационни кредити – 0,5.
Място на провеждане – ПГХХВТ „Д. И. Менделеев” - гр. Варна.

След приключване на курса всеки участник  получава удостоверение с начислени кредити, като за целта предварително се попълва приложеният Списък   и се изпраща на e-mail: uodikpo@shu.bg
На курса да се носи копие от документа за внесена такса.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Курс на тема „Задържане в училище и превенция на отпадане от училище” с ръководител доц. д-р Пенка Кожухарова, курс № 013016
Индивидуална такса за курсист - 25лв.
Време на провеждане – 24.02.2017 г. от 14 ч.
Хорариум - 8 академични часа.
Брой квалификационни кредити – 0,5.
Място на провеждане – ПГХРТ, гр. Провадия.

След приключване на курса всеки участник  получава удостоверение с начислени кредити.
Във връзка с издаване на удостоверения е необходимо да се попълнят данните на участниците чрез линка: https://goo.gl/forms/Nysq1vWbc5bYnjU13

На курса да се носи копие от документа за внесена такса.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Курс на тема „Модели за позитивно общуване между учители и ученици” с ръководител гл.ас. д-р Мариана Минчева-Ризова (курс № 0111416)
Индивидуална такса за курсист – 25 лв.
Време на провеждане – 25.02.2017 г. от 9.30 ч.
Хорариум - 8 академични часа.
Брой квалификационни кредити – 0,5.
Място на провеждане – І СУ, гр. Търговище.

След приключване на курса всеки участник  получава удостоверение с начислени кредити.
Във връзка с издаване на удостоверения е необходимо да се попълнят данните на участниците чрез линка: https://goo.gl/forms/qp1vnaggTNgl3TCs1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Курс на тема „Професионално-педагогически умения в интерактивното училище” с ръководител гл.ас. д-р Илиян Ризов (курс № 014416)
Индивидуална такса за курсист – 25 лв.
Време на провеждане – 25.02.2017 г. от 9.30 ч.
Хорариум - 8 академични часа.
Брой квалификационни кредити – 0,5.
Място на провеждане – І СУ, гр. Търговище.

След приключване на курса всеки участник  получава удостоверение с начислени кредити.
Във връзка с издаване на удостоверения е необходимо да се попълнят данните на участниците чрез линка: https://goo.gl/forms/iXZpbSjdHTSoQT9A3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Курс на тема „Арттехники за себеизразяване и артпедагогически средства за предаване на познанието” с ръководител доц. д-р Евгения Иванова (курс № 014616)
Индивидуална такса за курсист – 25 лв.
Време на провеждане – 25.02.2017 г. от 9.30 ч.
Хорариум - 8 академични часа.
Брой квалификационни кредити – 0,5.
Място на провеждане – І СУ, гр. Търговище.

След приключване на курса всеки участник  получава удостоверение с начислени кредити.
Във връзка с издаване на удостоверения е необходимо да се попълнят данните на участниците чрез линка:   
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Курс на тема “Методи за стимулиране на творческата и изследователска дейност на децата от разновъзрастови и подготвителни групи ” с ръководител преп. Иванка Павлова, курс №  045616
Индивидуална такса за курсист – 25 лв.
Време на провеждане – 25.02.2017 г.
Хорариум - 8 академични часа.
Брой квалификационни кредити – 0,5.
Място на провеждане – ДГ „Чучулига”, гр. Плевен.

След приключване на курса всеки участник  получава удостоверение с начислени кредити.
Във връзка с издаване на удостоверения е необходимо да се попълнят данните на участниците чрез линка: https://goo.gl/forms/QzpNBSXzjl0jX77C3
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Курс на тема “Управленските компетентности на педагогическите специалисти” с ръководител докт. Александрина Величкова, предлагаме на Вашето внимание следната оферта:
Индивидуална такса на участник – 20 лв.
Време на провеждане – 25.02.2017 г.
Хорариум - 8 академични часа.
Място на провеждане – ДГ № 46 - гр. Варна.

След приключване на курса всеки участник  получава удостоверение с начислени кредити.
Във връзка с издаване на удостоверения е необходимо да се попълнят данните на участниците чрез линка:   https://goo.gl/forms/EBKOFQpFDQYYXcAq2

На курса да се носи копие от документа за внесена такса.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Курс на тема „Портфолио на учителя по чужд език. Електронен вариант” с ръководител доц. д-р Дориета Чакърова.
Анотация: Учителите се запознават с целите и  принципите на съставяне на портфолиото като средство за мотивация и усъвършенстване на професионалните умения на учителя по чужд език. Разглеждат се отделните части на портфолиото. Ще бъдат представени и сравнени варианти на „философия на преподаването”, изработени примерни варианти на портфолио и обсъдени техните възможности.
Финансови условия:
Индивидуална такса за курсист - 45 лв.
Време на провеждане – 25.02.2017 г. от 9.30 ч. (8 акад. часа) и 1 ден неприсъствен (8 акад. часа).
Хорариум – 16 академични часа.
Брой квалификационни кредити – 1.
Място на провеждане – ДИКПО – гр. Варна.

След приключване на курса всеки участник  получава удостоверение с начислени кредити.

За участие в курса е необходимо до 24.02.2017 г.:
• всеки участник да попълни заявка чрез линка: https://goo.gl/forms/oPc5iFs3x9A79LUr1       
• да се внесе таксата за курса в касата на ДИКПО или по банковата сметка на ДИКПО: SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: „Курс № 071316”
На курса да се носи копие от вносната бележка.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Курс на тема „Общуване, поведение, начин на изразяване в театрализираните игри” с ръководител доц. д-р Евгения Иванова (курс № 041716)
Индивидуална такса на участник – 20 лв.
Време на провеждане – 28.02.2017 г..
Хорариум - 8 академични часа.
Брой квалификационни кредити – 0,5.
Място на провеждане – ДГ № 27 „Успех”, гр. Варна.

След приключване на курса всеки участник  получава удостоверение с начислени кредити.
Във връзка с издаване на удостоверения е необходимо да се попълнят данните на участниците чрез линка: https://goo.gl/forms/wgzDz4JVcxWoczLV2

На курса да се носи копие от документа за внесена такса.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Лице за контакт – Д. Русева, отг. Учебен отдел, тел. 052/301-243, e-mail: uodikpo@shu.bg

Архив с новини