Новини от ДИКПО


Курсове за кандидати за І/ІІ ПКС


Курсове за кандидати за І/ІІ ПКС – осигуряват изисквания от кандидатите за І/ІІ ПКС минимален брой кредити съгласно Наредба № 12/01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

 Квалификационен курс на тема „Методика на диагностичното изследване в училище”, предназначен за кандидати за ІІ ПКС по всички специалности. Ръководител - проф. д-р Николай Колишев.

Анотация: В курса се анализира съдържанието на етапите, през които преминава диагностичното изследване в училище. Разглеждат се изискванията за формулиране на методологическите характеристики на изследването – цел, задачи, обект, предмет. Разработва се структура на изложението. Разглеждат се подходи за уточняване на основните понятия и за систематизация на теоретичната информация за предмета на изследването. Формулират се критерии и показатели на изследването. Изяснява се същността на основните диагностични изследователски методи – наблюдение, анкетен метод, дидактически тестове, социометричен метод. Демонстрират се подходи за представяне и анализ на резултатите от изследването.

Индивидуална такса за курсист - 80 лв.
Време на провеждане – 10.03.-11.03.2017 г. от 9 ч. и 2 дни неприсъствено.
Хорариум – 32 академични часа.
Брой квалификационни кредити – 2.
Място на провеждане – ДИКПО, гр. Варна.

След приключване на курса всеки участник  получава удостоверение с начислени кредити.

За участие в курса е необходимо до  08.03.2016 г.:
 всеки участник да попълни заявка чрез линка: https://goo.gl/forms/IrX1AjVwt4UKuhBN2   
 да преведе таксата за курса по сметката на ШУ-ДИКПО:
SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: „Курс № 0111616”
На курса да се носи копие от документа за внесена такса.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Квалификационен курс на тема „Методика на иновационното изследване в училище”, предназначен за кандидати за І ПКС по всички специалности. Ръководител - проф. д-р Николай Колишев.

Анотация: В курса се анализира съдържанието на етапите, през които преминава диагностичното изследване в училище. Разглеждат се изискванията за формулиране на методологическите характеристики на изследването – цел, задачи, обект, предмет. Разработва се структура на изложението. Разглеждат се подходи за уточняване на основните понятия и за систематизация на теоретичната информация за предмета на изследването. Формулират се критерии и показатели на изследването. Изяснява се същността на основните диагностични изследователски методи – наблюдение, анкетен метод, дидактически тестове, социометричен метод. Демонстрират се подходи за представяне и анализ на резултатите от изследването.

Индивидуална такса за курсист - 100 лв.
Време на провеждане – 12.05.-14.05.2017 г. от 9 ч. и 2 дни неприсъствено.
Хорариум – 48 академични часа.
Брой квалификационни кредити – 3.
Място на провеждане – ДИКПО, гр. Варна.

След приключване на курса всеки участник  получава удостоверение с начислени кредити.

За участие в курса е необходимо до  08.05.2016 г.:
 всеки участник да попълни заявка чрез линка:   https://goo.gl/forms/EjG80vKnNUNBcdMh2   
 да преведе таксата за курса по сметката на ШУ-ДИКПО:
SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: „Курс № 0111716”
На курса да се носи копие от документа за внесена такса.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Лице за контакт – Д. Русева, отг. Учебен отдел, тел. 052/301-243, e-mail: uodikpo@shu.bg

Архив с новини