Новини от ДИКПО


Курс по специалност „Френски език в предучилищна възраст“ и „Френски език в начален етап“


ДИКПО - Варна организира:
Курс за следдипломно обучение по специалност „Френски език в предучилищна възраст“ .
Програмата е в съответствие с мисията и  целите, обявени в стратегията  на  МОН за развитие на предучилищната педагогика и ранното чуждоезиково обучение.  Учебният план включва обучение по Практически френски език, Детска литература, Методика и практика на обучението по френски език в предучилищна възраст и др., като се отделя особено внимание на най-новите  подходи и техники на обучение.
• Курсът е предназначен за кандидати с висше образование и педагогическа правоспособност.
      Желателно е кандидатите да владеят френски език на ниво А2-В1.
• Продължителност  на обучението - 3 семестъра.
• Семестриална такса - 412,50 лв.
• Форма на дипломиране - дьржавен практико-приложен изпит в детска градина и писмен държавен изпит по методика на обучението в предучилищна възраст.
      След успешно завършване на обучението се присъжда професионална квалификация “Учител по френски език в предучилищна възраст“ и се издава свидетелство за професионална квалификация.
• Обучението ще се провежда в очно-задочна форма в съботни, неделни дни и почивни дни в ДИКПО - Варна.

За участие в курса е необходимо:
• до 25.03.2017 г. всеки участник да попълни заявка чрез линка:   https://goo.gl/forms/J38iGEeeBjEaosnj1           
• до 29.03.2017 г. да се внесе таксата за курса в касата на ДИКПО или по сметката на ШУ-ДИКПО:    SG Експресбанк  
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
       Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: „Курс № 52”
На курса да се носи копие от документа за внесена такса.
     ...............................................................................................................................................
Курс за следдипломно обучение по специалност „Френски език в начален етап“ .
Програмата е в съответствие с мисията и  целите, обявени в стратегията  на  МОН за развитие на ранното чуждоезиково обучение.  Учебният план включва обучение по Практически френски език, Детска литература, Методика и практика на обучението по френски език (ранно чуждоезиково обучение) и др., като се отделя особено внимание на най-новите  подходи и техники на обучение.
• Курсът е предназначен за кандидати с висше образование и педагогическа правоспособност.
      Желателно е кандидатите да владеят френски език на ниво А2-В1.
• Продължителност  на обучението - 3 семестъра.
• Семестриална такса - 412,50 лв.
• Форма на дипломиране - дьржавен практико-приложен изпит в начално училище и писмен държавен изпит по методика на обучението.
      След успешно завършване на обучението се присъжда професионална квалификация “Учител по френски език в начален етап“ и се издава свидетелство за професионална квалификация.
• Обучението ще се провежда в очно-задочна форма в съботни, неделни дни и почивни дни в ДИКПО - Варна.

За участие в курса е необходимо:
• до 25.03.2017 г. всеки участник да попълни заявка чрез линка: https://goo.gl/forms/bA7CELUvL3EqdvKq1         
• до 29.03.2017 г. да се внесе таксата за курса в касата на ДИКПО или по сметката на ШУ-ДИКПО:    SG Експресбанк  
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
       Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: „Курс № 52”
На курса да се носи копие от документа за внесена такса.

Допълнителна информация - на телефон 052/301-243, Учебен отдел, Д. Русева.

Архив с новини