Новини от ДИКПО


Предстоящи краткосрочни курсове през месец март 2017 г.


Курс на тема „Възпитание в процеса на обучение” с ръководител проф. дпн Николай Колишев, курс №  019816
Индивидуална такса за курсист – 20 лв.
Време на провеждане – 09.03.2017 г. от 13 ч.
Хорариум - 8 академични часа.
Брой квалификационни кредити – 0,5.
Място на провеждане – ПГХХВТ „Д. И. Менделеев” - гр. Варна.

След приключване на курса всеки участник  получава удостоверение с начислени кредити, като за целта предварително се попълва приложеният Списък и се изпраща на e-mail: uodikpo@shu.bg

На курса да се носи копие от документа за внесена такса.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Курс на тема „Методика на диагностичното изследване в училище”, предназначен за кандидати за ІІ ПКС по всички специалности. Ръководител - проф. д-р Николай Колишев.
Анотация: В курса се анализира съдържанието на етапите, през които преминава диагностичното изследване в училище. Разглеждат се изискванията за формулиране на методологическите характеристики на изследването – цел, задачи, обект, предмет. Разработва се структура на изложението. Разглеждат се подходи за уточняване на основните понятия и за систематизация на теоретичната информация за предмета на изследването. Формулират се критерии и показатели на изследването. Изяснява се същността на основните диагностични изследователски методи – наблюдение, анкетен метод, дидактически тестове, социометричен метод. Демонстрират се подходи за представяне и анализ на резултатите от изследването.
Индивидуална такса за курсист - 80 лв.
Време на провеждане – 10.03.-11.03.2017 г. от 9 ч. и 2 дни неприсъствено.
Хорариум – 32 академични часа.
Брой квалификационни кредити – 2.
Място на провеждане – ДИКПО, гр. Варна.

След приключване на курса всеки участник  получава удостоверение с начислени кредити.

За участие в курса е необходимо до  08.03.2016 г.:
 всеки участник да попълни заявка чрез линка: https://goo.gl/forms/IrX1AjVwt4UKuhBN2   
 да преведе таксата за курса по сметката на ШУ-ДИКПО:
SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: „Курс № 0111616”
На курса да се носи копие от документа за внесена такса.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Курс на тема “Използване на интерактивна бяла дъска в обучението - технологични и методически насоки” с ръководител гл.ас. д-р Елена Колева
Индивидуална такса на курсист – 50 лв.

Време на провеждане – 10.03.2017 г. (8 акад. ч.), 1 ден неприсъствен (8 акад. ч.).
Хорариум - 16 академични часа.
Брой квалификационни кредити – 1.
Място на провеждане – ДГ „Брезичка”, гр. Враца.

След приключване на курса всеки участник  получава удостоверение с начислени кредити.
Във връзка с издаване на удостоверения е необходимо всеки участник да попълни заявка чрез линка: https://goo.gl/forms/V5rtxh9M8iKIDABB2

Сумата за курса следва да бъде преведена до 06.03.2017 г. по сметката на ДИКПО:
ШУ ДИКПО – Варна
SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: „Курс № 164716”
На курса да се носи копие от документа за внесена такса.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Курс на тема “Изграждане на увереност в себе си” с ръководител гл.ас. д-р Илиян Ризов, курс № 043716
Индивидуална такса на курсист – 40 лв.

Време на провеждане – 10.03.-11.03.2017 г.
Хорариум - 16 академични часа (8 акад. ч. присъствено, 8 акад. ч. неприсъствено).
Брой квалификационни кредити – 1.
Място на провеждане – ДГ № 30 „Синчец”, гр. Варна.

След приключване на курса всеки участник  получава удостоверение с начислени кредити.
Във връзка с издаване на удостоверения е необходимо да се попълнят данните на участниците чрез линка:   https://goo.gl/forms/Vcx4PUWbQpIRvIkU2

На курса да се носи копие от документа за внесена такса.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Курс на тема „Място и функции на играта в педагогическия процес в детската градина” с ръководител проф. д-р Снежана Въчева
Индивидуална такса за курсист - 25 лв.

Време на провеждане – 10.03.2017 г. от 8.30 ч. І група; 11.03.2017 г. от 9 ч. ІІ група
Хорариум – 8 академични часа.
Брой квалификационни кредити – 0,5.
Място на провеждане – гр. Разград.

След приключване на курса всеки участник  получава удостоверение с начислени кредити.

За участие в курса е необходимо до 06.03.2017 г.:
• всеки участник да попълни заявка чрез линка:   https://goo.gl/forms/z5eAzPhBuaaME1kz2     
• да се преведе таксата за курса по сметката на ШУ-ДИКПО:
SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: „Курс № 0413616”
На курса да се носи копие от документа за внесена такса.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Курс на тема „Учебната програма и учебното съдържание по български език за 1. клас” с ръководител гл.ас. д-р Виолета Кюркчийска
Индивидуална такса за курсист - 25 лв.

Време на провеждане – 11.03.2017 г. от 9 ч.
Хорариум – 8 академични часа.
Брой квалификационни кредити – 0,5.
Място на провеждане – гр. Разград.

След приключване на курса всеки участник  получава удостоверение с начислени кредити.

За участие в курса е необходимо до 06.03.2017 г.:
• всеки участник да попълни заявка чрез линка: https://goo.gl/forms/OkagQxIS8JrF6sTq2       
• да се преведе таксата за курса по сметката на ШУ-ДИКПО:
SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: „Курс № 050616”
На курса да се носи копие от документа за внесена такса.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Курс на тема „Специфика на работата с литературна творба в детската градина” с ръководител доц. д-р Ганка Янкова
Индивидуална такса за курсист - 25 лв.

Време на провеждане – 11.03.2017 г. от 9 ч.
Хорариум – 8 академични часа.
Брой квалификационни кредити – 0,5.
Място на провеждане – гр. Разград.

След приключване на курса всеки участник  получава удостоверение с начислени кредити.

За участие в курса е необходимо до 07.03.2017 г.:
• всеки участник да попълни заявка чрез линка: https://goo.gl/forms/uOipQwgercxvZAFo1     
• да се преведе таксата за курса по сметката на ШУ-ДИКПО:
SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: „Курс № 044616”
На курса да се носи копие от документа за внесена такса.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Курс на тема “Изграждане на умения за активна речева изява на децата, интегративно формирана в образователните направления по български език” с ръководител преп. Иванка Павлова
Индивидуална такса за курсист - 50 лв.

Време на провеждане – 11.03.-12.03.2017 г.
Хорариум - 16 академични часа.
Брой квалификационни кредити – 1.
Място на провеждане – ДГ „Малкият принц”, гр. Пловдив.

След приключване на курса всеки участник  получава удостоверение с начислени кредити.
Във връзка с издаване на удостоверения е необходимо всеки участник да попълни заявка чрез линка: https://goo.gl/forms/PsL6T6cDUZUAdvdu1

Сумата за курса следва да бъде преведена до 5 дни преди началото му по сметката на ДИКПО:
ШУ ДИКПО – Варна
SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: „Курс № 045116”
На курса да се носи копие от вносната бележка.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Курс на тема „Топосите в българската литература (дом, къща, двор, улица, път, стая, кръчма/кафене/ресторант). Интерпретации според учебния материал от 5. до 12. клас” с ръководител проф. дфн Антоанета Алипиева.
Анотация: Курсът предлага смисловите интерпретации на основни топоси в българската литература, които са в основата на произведенията, включени в програмата по литература от 5. до 12. клас. Анализите на посочените топоси разкриват не само основни идеи на отделни произведения, но и съдържанието на цели културни модели, в които се вписват различните автори. Курсът е подходящ и за учители, които се готвят за 5. и 4. ПКС, тъй като в програмата е включен иманентният анализ на отделните творби.
Индивидуална такса за курсист - 30 лв.
Време на провеждане – 11.03.2017 г. от 9.30 ч.
Хорариум – 8 академични часа.
Брой квалификационни кредити – 0,5.
Място на провеждане – Педагогически колеж към Шуменси университет, гр. Добрич.

След приключване на курса всеки участник  получава удостоверение с начислени кредити.

За участие в курса е необходимо до 07.03.2017 г.:
• всеки участник да попълни заявка чрез линка: https://goo.gl/forms/OrhAcSA2NDhmzpP52
• да преведе таксата за курса по сметката на ШУ-ДИКПО:
SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: „Курс № 064016”
На курса да се носи копие от вносната бележка.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Курс на тема “Използване на интерактивна бяла дъска в обучението - технологични и методически насоки” с ръководител гл.ас. д-р Елена Колева
Индивидуална такса на курсист – 50 лв.

Време на провеждане – 11.03.2017 г. (8 акад. ч.), 1 ден неприсъствен (8 акад. ч.).
Хорариум - 16 академични часа.
Брой квалификационни кредити – 1.
Място на провеждане – ДГ „Дружба”, гр. Оряхово.

След приключване на курса всеки участник  получава удостоверение с начислени кредити.
Във връзка с издаване на удостоверения е необходимо всеки участник да попълни заявка чрез линка: https://goo.gl/forms/gtkyJ3tlXf2VyJch1

Сумата за курса следва да бъде преведена до 06.03.2017 г. по сметката на ДИКПО:
ШУ ДИКПО – Варна
SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: „Курс № 164916”
На курса да се носи копие от вносната бележка.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Курс на тема “Учителят по музика и дигиталните технологии” с ръководител доц. д-р Яна Рускова
Индивидуална такса за курсист - 20 лв.

Време на провеждане – 15.03.2017 г. от 9 ч..
Хорариум - 8 академични часа.
Брой квалификационни кредити – 0,5.
Място на провеждане – ЦПЛР - ОДК, гр. Варна.

След приключване на курса всеки участник  получава удостоверение с начислени кредити.
Във връзка с издаване на удостоверения е необходимо всеки участник да попълни заявка чрез линка: https://goo.gl/forms/SmZdSKql48OkRrKl2

Сумата за курса следва да бъде преведена преди началото му по сметката на ДИКПО:
ШУ ДИКПО – Варна
SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: „Курс № 120916”
На курса да се носи копие от вносната бележка.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Курс на тема “Арттехники за себеизразяване и артпедагогически средства за предаване на познанието” с ръководител доц. д-р Евгения Иванова
Индивидуална такса за курсист - 40 лв.

Време на провеждане – ..........................2017 г.
Хорариум - 16 академични часа.
Брой квалификационни кредити – 1.
Място на провеждане – ДГ „Конче вихрогонче”, гр. Шумен.

След приключване на курса всеки участник  получава удостоверение с начислени кредити.
Във връзка с издаване на удостоверения е необходимо всеки участник да попълни заявка чрез линка:   https://goo.gl/forms/Aj2hLoRHcKdVCz2b2

Сумата за курса следва да бъде преведена до ...............2017 г. по сметката на ДИКПО:
ШУ ДИКПО – Варна
SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: „Курс № 043216”
На курса да се носи копие от вносната бележка.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Курс на тема “Учителско и ученическо портфолио – технология за оценяване на постиженията на учителя и ученика” с ръководител гл.ас. д-р Елена Колева
Индивидуална такса за курсист - 50 лв.

Брой участници – 30, разделени на 2 групи (І група от 8 ч., ІІ група от 13 ч.).
Време на провеждане – 16.03.2017 г. І група от 8 ч., ІІ група от 13 ч.
Хорариум - 16 академични часа (8 акад. ч. присъств., 8 акад. ч. неприсъствени).
Брой квалификационни кредити – 1.
Място на провеждане – І ОУ „Хр. Ботев”, гр. Търговище.

След приключване на курса всеки участник  получава удостоверение с начислени кредити.
Във връзка с издаване на удостоверения е необходимо да се попълнят данните на участниците чрез линка: https://goo.gl/forms/fbmO0cZU60bTnMRr1

Сумата за курса следва да се внесе до 5 дни преди началото му по сметката на ДИКПО:
ШУ - ДИКПО
SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: Курс № 164816
На курса да се носи копие от вносната бележка.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Курс на тема „Превенция на отклонения в поведението и емоциите при децата” с ръководител доц. д-р Пенка Кожухарова (курс № 043016)
Индивидуална такса за курсист - 20 лв.

Време на провеждане – 17.03.2017 г. І гр. от 8.30 ч., ІІ гр. от 13.30 ч.
Хорариум - 8 академични часа.
Брой квалификационни кредити – 0,5.
Място на провеждане – ДИКПО, гр. Варна.

След приключване на курса всеки участник  получава удостоверение с начислени кредити.
Във връзка с издаване на удостоверения е необходимо да се попълнят данните на участниците чрез линка:   https://goo.gl/forms/sfikz1xExbfgLlwv1

Сумата за курса следва да се внесе до 5 дни преди началото му по сметката на ДИКПО:
ШУ - ДИКПО
SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: Курс № 043016
На курса да се носи копие от вносната бележка.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
За курс на тема „Управленско моделиране на професионалното поведение на учителите” с ръководител проф. дпн Николай Колишев, курс №  020216
Индивидуална такса за курсист - 55 лв.
Брой участници – 47.
Време на провеждане: 17.03.2017 г. от 9 ч. и 1 ден неприсъствен.
Хорариум – 16 академични часа (8 акад. ч. присъствени, 8 акад. ч. неприсъствени).
Брой квалификационни кредити – 1.
Място на провеждане – гр. Русе.

След приключване на курса всеки участник  получава удостоверение с начислени кредити, като за целта предварително се попълва приложеният Списък и се изпраща на e-mail: uodikpo@shu.bg

Сумата за курса следва да се внесе до 5 дни преди началото му по сметката на ДИКПО:
ШУ - ДИКПО
SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: Курс № 020216
На курса да се носи копие от вносната бележка.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
За курс на тема „Индивидуализация и диференциация на обучението” с ръководител проф. дпн Николай Колишев, курс №  0111916
Индивидуална такса за курсист - 55 лв.

Време на провеждане:
            18.03.2017 г. от 9 ч. и 1 ден неприсъствен за І група;
            19.03.2017 г. от 9 ч. и 1 ден неприсъствен за ІІ група.
Хорариум – 16 академични часа (8 акад. ч. присъствени, 8 акад. ч. неприсъствени).
Брой квалификационни кредити – 1.
Място на провеждане – гр. Русе.

След приключване на курса всеки участник  получава удостоверение с начислени кредити, като за целта предварително се попълва приложеният   Списък и се изпраща на e-mail: uodikpo@shu.bg

Сумата за курса следва да се внесе до 5 дни преди началото му по сметката на ДИКПО:
ШУ - ДИКПО
SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: Курс № 111916
На курса да се носи копие от вносната бележка.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Курс на тема „Облак-технологиите в работата на учителя” с ръководител ас. Севдалина Георгиева
Индивидуална такса за курсист - 50 лв.

Време на провеждане – 18.03.2017 г. от 9 ч. (8 акад. часа) и 1 ден неприсъствен (8 акад. часа).
Хорариум – 16 академични часа.
Брой квалификационни кредити – 1.
Място на провеждане – гр. Силистра.

След приключване на курса всеки участник  получава удостоверение с начислени кредити.

За участие в курса е необходимо до 14.03.2017 г.:
• всеки участник да попълни заявка чрез линка: https://goo.gl/forms/1SBYpPavmPYlxl2g2   
• да се преведе таксата за курса по сметката на ШУ-ДИКПО:
SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: „Курс № 164116”
На курса да се носи копие от документа за внесена такса.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Курс на тема „Обучението по български език в условия на билингвизъм (3-4 клас)” с ръководител проф. дпн Маргарита Георгиева
Индивидуална такса за курсист - 25 лв.

Време на провеждане – 18.03.2017 г. от 9.30 ч.
Хорариум – 8 академични часа.
Брой квалификационни кредити – 0,5.
Място на провеждане – гр. Разград.

След приключване на курса всеки участник  получава удостоверение с начислени кредити.

За участие в курса е необходимо до 13.03.2017 г.:
• всеки участник да попълни заявка чрез линка: https://goo.gl/forms/RiAdKB1lX3B3eop13   
• да се преведе таксата за курса по сметката на ШУ-ДИКПО:
SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: „Курс № 059916”
На курса да се носи копие от документа за внесена такса.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Курс на тема „Езиково портфолио на ученика” с ръководител доц. д-р Д. Чакърова
Индивидуална такса за курсист - 25 лв.

Време на провеждане – 18.03.2017 г. от 9.30 ч.
Хорариум – 8 академични часа.
Брой квалификационни кредити – 0,5.
Място на провеждане – гр. Разград.

След приключване на курса всеки участник  получава удостоверение с начислени кредити.

За участие в курса е необходимо до 17.03.2017 г.:
• всеки участник да попълни заявка чрез линка: https://goo.gl/forms/j1YauRfd6clXjXLE3   
• да се преведе таксата за курса по сметката на ШУ-ДИКПО:
SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: „Курс № 070916”
На курса да се носи копие от документа за внесена такса.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Курс на тема „Някои основни въпроси на методиката на преподаване на руски език като чужд на съвременния етап” с ръководител гл.ас. д-р Ирена Костадинова
Индивидуална такса за курсист - 35 лв.

Време на провеждане – 18.03.2017 г. от 9.30 ч.
Хорариум – 8 академични часа.
Брой квалификационни кредити – 0,5.
Място на провеждане – гр. Разград.

След приключване на курса всеки участник  получава удостоверение с начислени кредити.

За участие в курса е необходимо до 13.03.2017 г.:
• всеки участник да попълни заявка чрез линка: https://goo.gl/forms/vC3bxgg1ZDjDEN3Q2     
• да се преведе таксата за курса по сметката на ШУ-ДИКПО:
SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: „Курс № 101216”
На курса да се носи копие от документа за внесена такса.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Курс на тема „Топосите в българската литература (дом, къща, двор, улица, път, стая, кръчма/кафене/ресторант). Интерпретации според учебния материал от 5. до 12. клас” с ръководител проф. дфн Антоанета Алипиева.
Анотация: Курсът предлага смисловите интерпретации на основни топоси в българската литература, които са в основата на произведенията, включени в програмата по литература от 5. до 12. клас. Анализите на посочените топоси разкриват не само основни идеи на отделни произведения, но и съдържанието на цели културни модели, в които се вписват различните автори. Курсът е подходящ и за учители, които се готвят за 5. и 4. ПКС, тъй като в програмата е включен иманентният анализ на отделните творби.
Финансови условия:
Индивидуална такса за курсист - 40 лв.
Време на провеждане – 18.03.2017 г. от 9 ч. (8 акад. часа) и 1 ден неприсъствен (8 акад. часа).
Хорариум – 16 академични часа.
Брой квалификационни кредити – 1.
Място на провеждане – ДИКПО – гр. Варна.

След приключване на курса всеки участник  получава удостоверение с начислени кредити.

За участие в курса е необходимо до 15.03.2017 г.:
• всеки участник да попълни заявка чрез линка: https://goo.gl/forms/X5B9Q6XApt1vvjsw2
• да се внесе таксата за курса в касата на ДИКПО или по банковата сметка на ДИКПО: SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: „Курс № 063716”
На курса да се носи копие от вносната бележка.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Курс на тема „Портфолио на детето в електронен вид”, предназначен за директори, учители в детска градина и на подготвителни групи в училище. Лектори - гл.ас. д-р Наташа Колева и преп. Иванка Павлова.
Анотация: В курса се разглеждат същността и структурата на портфолиото на деца от предучилищна възраст. Анализира се практическото приложение на задължителните и изграждащи елементи и раздели на съответния вид портфолио: цели на възпитателно-образователния процес в детската градина; система от критерии и показатели за контрол и оценка на развитието на децата; документи за индивидуалните постижения; психолого-педагогическа характеристика на децата и др. Коментират се техническите и функционални параметри при изработване на детското порфолио. Представят се електронни платформи за създаване и поддържане на детско портфолио.

Финансови условия:
Индивидуална такса за курсист - 25 лв.
Брой участници – минимум 15.
Време на провеждане – 20.03.-21.03.2017 г. І група от 9 ч., ІІ група от 13.30 ч.
Хорариум – 8 академични часа.
Брой квалификационни кредити – 0,5.
Място на провеждане – ДИКПО – гр. Варна.

След приключване на курса всеки участник  получава удостоверение с начислени кредити.

За участие в курса е необходимо до 16.03.2017 г.:
• всеки участник да попълни заявка чрез линка: https://goo.gl/forms/TfP207O5Dyb8AnuS2   
• да се внесе таксата за курса в касата на ДИКПО или по банковата сметка на ДИКПО:
SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: „Курс № 0414416”
На курса да се носи копие от вносната бележка.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Курс на тема „Oблак-технологиите в работата на учителя” с ръководител гл.ас. д-р Елена Колева
Индивидуална такса за курсист - 35 лв.
Време на провеждане – 23.03.2017 г. от 10 ч. І група, от 9.30 ч. ІІ група; 24.03.2017 г. от 9.30 ч. ІІІ група; 27.03.2017 г. от 10 ч. ІV и V група.
Хорариум – 8 академични часа.
Брой квалификационни кредити – 0,5.

Място на провеждане – І група – гр. Кубрат, СУ Христо Ботев”; ІІ група – гр. Разград, СУ Христо Ботев”;  ІІІ група – гр. Разград, СУ Христо Ботев”; ІV и V група - гр. Исперих,  ПГСС „Хан Исперих”.

След приключване на курса всеки участник  получава удостоверение с начислени кредити.

За участие в курса е необходимо до 17.03.2017 г.:
• всеки участник да попълни заявка чрез линка: https://goo.gl/forms/uQtlEHSE0J9aad5K2   
• да се преведе таксата за курса по сметката на ШУ-ДИКПО:
SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: „Курс № 165016”
На курса да се носи копие от документа за внесена такса.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Курс на тема „Използване на интерактивна бяла дъска в чуждоезиковото обучение” с ръководител доц. д-р Дориета Чакърова
Индивидуална такса за курсист - 30 лв.

Време на провеждане – 24.03.2017 г. от 9.30 ч.
Хорариум – 8 академични часа.
Брой квалификационни кредити – 0,5.
Място на провеждане – гр. Разград.

След приключване на курса всеки участник  получава удостоверение с начислени кредити.

За участие в курса е необходимо до 20.03.2017 г.:
• всеки участник да попълни заявка чрез линка: https://goo.gl/forms/9Oj8FFdk1Pb9VQVI2     
• да се преведе таксата за курса по сметката на ШУ-ДИКПО:
SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: „Курс № 070716”
На курса да се носи копие от документа за внесена такса.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Курс на тема “Създаване на професионално портфолио на учителя в електронен вид” с лектори проф. дпн Николай Колишев и гл.ас. д-р Елена Колева
Индивидуална такса на курсист – 40 лв.

Време на провеждане – 27.03.2017 г. от 9 ч.  (8 ч.) и 1 ден неприсъствен (8 ч.).
Хорариум - 16 академични часа.
Брой квалификационни кредити – 1.
Място на провеждане – ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Варна.

След приключване на курса всеки участник  получава удостоверение с начислени кредити.
Във връзка с издаване на удостоверения е необходимо всеки участник да попълни заявка чрез линка: https://goo.gl/forms/OiN4ZV0ARlKcSF3x1

Сумата за курса следва да бъде преведена до 5 дни преди началото му по сметката на ДИКПО:
ШУ ДИКПО – Варна
SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: „Курс № 0111416-1”
На курса да се носи копие от документа за внесена такса.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Курс на тема “Професионално-педагогически умения в интерактивното училище” с ръководител гл.ас. д-р Илиян Ризов, курс № 0112416
Индивидуална такса на курсист – 40 лв.

Време на провеждане – 27.03.2017 г. (8 акад. ч.) и 1 ден неприсъствен (8 акад. ч.)
Хорариум - 16 академични часа.
Брой квалификационни кредити – 1.
Място на провеждане – СУ „Св. Климент Охридски”, гр. Варна.

След приключване на курса всеки участник  получава удостоверение с начислени кредити.
Във връзка с издаване на удостоверения е необходимо всеки участник да попълни заявка чрез линка: https://goo.gl/forms/qNmQ47WcMTSFMfKF3

Курсът е само за педагогически специалисти от СУ „Св. Климент Охридски”, гр. Варна.
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Курс на тема “Корекционни методи за въздействие и компетенции за работа с деца със специални образователни потребности” с ръководител проф. д-р С. Николова
Индивидуална такса на курсист – 20 лв.

Време на провеждане – 27.03.2017 г. от 9.30 ч.
Хорариум - 8 академични часа.
Брой квалификационни кредити – 0,5.
Място на провеждане – НУ „Княз Борис І”, гр. Шумен.

След приключване на курса всеки участник  получава удостоверение с начислени кредити.
Във връзка с издаване на удостоверения е необходимо всеки участник да попълни заявка чрез линка: https://goo.gl/forms/JIZup74Y3CbnzBse2

Сумата за курса следва да бъде преведена до 5 дни преди началото му по сметката на ДИКПО:
ШУ ДИКПО – Варна
SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: „Курс № 031716”
На курса да се носи копие от документа за внесена такса.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Курс на тема „Русия днес: странознанието в чуждоезиковото обучение”, с ръководител проф. д-р Елена Стоянова
Индивидуална такса за курсист - 45 лв.

Време на провеждане – 27.03.2017 г. от 10 до 13 и от 13.30 до 17 ч. и 1 ден неприсъствен.
Хорариум – 16 академични часа.
Брой квалификационни кредити – 1.
Място на провеждане – гр. Шумен.

След приключване на курса всеки участник  получава удостоверение с начислени кредити.

За участие в курса е необходимо до 20.03.2017 г.:
 всеки участник да попълни заявка чрез линка: https://goo.gl/forms/XLtyIepkc0cBx6m12
 да се преведе таксата за курса по сметката на ШУ-ДИКПО:
SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: „Курс № 100216”
На курса да се носи копие от документа за внесена такса.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Курс на тема “Контрол и оценка на учебните постижения на учениците” с ръководител проф. дпн Николай Колишев
Индивидуална такса за курсист – 45 лв.

Време на провеждане – 27.03.2017 г. от 13 ч. и 1 ден неприсъствен.
Хорариум - 16 академични часа.
Брой квалификационни кредити – 1.
Място на провеждане – ПГ „Хр. Ботев”, гр. Попово.

След приключване на курса всеки участник  получава удостоверение с начислени кредити.
Във връзка с издаване на удостоверения е необходимо всеки участник да попълни заявка чрез линка: https://goo.gl/forms/NwPB2yDBn8jyUyVi1

Сумата за курса следва да бъде преведена до 5 дни преди началото му по сметката на ДИКПО: ШУ ДИКПО – Варна
    SG Експресбанк
    Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
    Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
    За основание да се впише: „Курс № 0112516”
На курса да се носи копие от документа за внесена такса.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Курс за кандидати за придобиване на V ПКС (учители по професионална подготовка) на тема “Реализация на професионалните умения на учителя в урока” с ръководител доц. д-р Нели Димитрова
Индивидуална такса за курсист – 55 лв.

Време на провеждане – 27.03.2017 г. от 9.30 ч. и 1 ден неприсъствено.
Хорариум - 16 академични часа.
Брой квалификационни кредити – 1.
Място на провеждане – ПГСС, гр. Попово.

След приключване на курса всеки участник  получава удостоверение с начислени кредити.
Във връзка с издаване на удостоверения е необходимо всеки участник да попълни заявка чрез линка: https://goo.gl/forms/jxreucIqYV1hYaG82

Сумата за курса следва да бъде преведена до 5 дни преди началото му по сметката на ДИКПО:
SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: „Курс № 221116”
На курса да се носи копие от документа за внесена такса.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Курс на тема „Oблак-технологиите в работата на учителя” с ръководител гл.ас. д-р Елена Колева, лектор Ангел Ангелов
Индивидуална такса за курсист - 50 лв.

Време на провеждане – 27.03.2017 г. (8 акад. ч.) и 1 ден неприсъствен (8 акад. ч.).
Хорариум – 16 академични часа.
Брой квалификационни кредити – 1.
Място на провеждане – ПГИУ „Е. Канети”, гр. Русе.

След приключване на курса всеки участник  получава удостоверение с начислени кредити.
Във връзка с издаване на удостоверения е необходимо да се попълнят данните на участниците чрез линка: https://goo.gl/forms/a4Xn9kiCR2ZY6Iuz2

Сумата за курса следва да се внесе до 5 дни преди началото му по сметката на ДИКПО:
ШУ – ДИКПО-Варна
SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: Курс № 165116
На курса да се носи копие от документа за внесена такса.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Подготвителен курс за придобиване на V/ІV професионално-квалификационна степен (ПКС) по Предучилищна педагогика с ръководител преп. Иванка Павлова
Индивидуална такса за курсист - 55 лв.

Брой участници – минимум 15.
Време на провеждане – 27.03.2017 г. от 9 ч. (8 акад. часа) и 1 ден неприсъствен (8 акад. часа).
Хорариум – 16 академични часа.
Брой квалификационни кредити – 1.
Място на провеждане – Педагогически колеж към Шуменси университет, гр. Добрич.

След приключване на курса всеки участник  получава удостоверение с начислени кредити.

За участие в курса е необходимо:
• всеки участник да попълни заявка чрез линка: https://goo.gl/forms/qpAxaHviXWEzJa2u2         
• да се преведе таксата за курса до 5 дни преди началото му по сметката на ШУ-ДИКПО:
SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: „Курс № 0414516”
На курса да се носи копие от документа за внесена такса.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Курс на тема “Формиране на мотивираща и подкрепяща среда за децата в предучилищна възраст” - подготвителен курс за придобиване на V професионално-квалификационна степен (ПКС) по Предучилищна педагогика с ръководител преп. Иванка Павлова
Индивидуална такса за курсист - 50 лв.
Брой участници – минимум 15.
Време на провеждане – 30.03.-31.03.2017 г. от 9 ч.
Хорариум – 16 академични часа.
Брой квалификационни кредити – 1.
Място на провеждане – ДИКПО, гр. Варна.

След приключване на курса всеки участник  получава удостоверение с начислени кредити.

За участие в курса е необходимо:
• всеки участник да попълни заявка чрез линка: https://goo.gl/forms/cHfIrXX58mnZ7E893         
• да се преведе таксата за курса до 5 дни преди началото му по сметката на ШУ-ДИКПО:
SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: „Курс № 0414116”
На курса да се носи копие от документа за внесена такса.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Курс на тема „Използване на интерактивна бяла дъска в обучението - технологични и методически насоки” с ръководител гл.ас. д-р Елена Колева, курс № 164516
Индивидуална такса за курсист - 25 лв.
Време на провеждане – 30.03.2017 г. от 9 ч.
Хорариум - 8 академични часа.
Брой квалификационни кредити – 0,5.
Място на провеждане – ДИКПО, гр. Варна.

Срок за внасяне на таксата – до 30.03.2017 г. в касата на ДИКПО или по банковата сметка на ДИКПО. За основание да се впише: Курс № 164516

След приключване на курса всеки участник  получава удостоверение с начислени кредити.
Във връзка с издаване на удостоверения е необходимо всеки участник да попълни до 26.03.2017 г. заявка чрез линка: https://goo.gl/forms/b4blRxDjnChSxWYq2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Курс на тема „Стресът – блокатор на успеха или двигател на развитието?” с ръководител докт. Александрина Величкова (курс № 018116)
Индивидуална такса за курсист - 25 лв.  

Време на провеждане – 31.03.2017 г.
Хорариум - 8 академични часа.
Брой квалификационни кредити – 0,5.
Място на провеждане – ПГХРТ, гр. Провадия.

След приключване на курса всеки участник  получава удостоверение с начислени кредити, като за целта предварително се попълва приложеният Списък и се изпраща на e-mail: uodikpo@shu.bg

Сумата за курса следва да се внесе до 5 дни преди началото му по сметката на ДИКПО:
SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: Курс № 011816
На курса да се носи копие от документа за внесена такса.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

За издаване на фактура е необходимо да се изпратят на e-mail fsodipkuvn@abv.bg (тел. 052/301-239) следните данни:
ИМЕ НА УЧ. ЗАВЕДЕНИЕ:...............................................................
АДРЕС НА УЧ. ЗАВЕДЕНИЕ:...........................................................
ЕИК /Булстат/:......................................................................................
Телефон за контакти: .........................................................................
Курс № ......................

Банкова сметка на ДИКПО:
ШУ – ДИКПО-Варна
SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47

За курсовете в ДИКПО:
Курсисти от други селища могат да ползват нощувка в хостела на ДИКПО на цена 12 лв.
Членове на семейството на курсиста могат да ползват нощувка на цена 12 лв.
Телефон за резервация на нощувки в хостела: 052/301-228
В закусвалнята на ДИКПО се предлага хранене на достъпни цени.

Лице за контакт – Д. Русева, отг. Учебен отдел, тел. 052/301-243, e-mail: uodikpo@shu.bg

Архив с новини