Новини от ДИКПО


ДИКПО-Варна организира курсове за допълнителна професионална квалификация по специалностите: Предучилищна педагогика, Начална училищна педагогика ....


ДИКПО - Варна организира следдипломно обучение за придобиване на допълнителна професионална квалификация по специалностите „Предучилищна педагогика”, „Начална училищна педагогика”, „Логопедия”, „Технологии и предприемачество”, „Физическо възпитание и спорт”, „Английски език от V до VІІІ клас”, „Английски език в начален етап”, съобразено с Наредба № 12 от 01.09.2016 г. на МОН, както следва:

1.Курс за допълнителна професионална квалификация по специалност „Предучилищна педагогика”.
Обучението е в очно-задочна форма и ще се провежда в съботни, неделни и почивни дни.
Продължителност на обучението:
 За кандидати с висше образование по специалност „Начална училищна педагогика” - 2 семестъра.
 За кандидати с висше образование по специалност от професионално направление Педагогика; Теория и управление на образованието; Педагогика на обучението по ......– 3 семестъра.
Форма на дипломиране - държавен практико-приложен изпит и писмен държавен изпит.
Кандидатите, успешно положили всички изпити по учебен план, получават свидетелство за професионална квалификация и придобиват професионална квалификация „Детски учител”.

Семестриална такса – 412,50 лв.
Регистрация - до 30 март 2017 г. чрез линка: https://goo.gl/forms/vCZJIKA2vXiTLTvj1

След сформиране на групата, ДИКПО ще уведоми кандидатите по e-mail за срока за внасяне на семестриалната такса и за начало на обучението.

2.Курс за допълнителна професионална квалификация по специалност „Начална педагогика”.
Обучението е в очно-задочна форма и ще се провежда в съботни, неделни и почивни дни.
Продължителност на обучението:
 За кандидати с висше образование по специалност „Предучилищна педагогика” - 2 семестъра.
 За кандидати с висше образование по специалност от професионално направление Педагогика; Теория и управление на образованието; Педагогика на обучението по ...... , Филология (с професионална квалификация „Учител”) – 3 семестъра.
Форма на дипломиране - държавен практико-приложен изпит и писмен държавен изпит.
Кандидатите, успешно положили всички изпити по учебен план, получават свидетелство за професионална квалификация и придобиват професионална квалификация „Начален учител”.

Семестриална такса – 412,50 лв.
Регистрация - до 30 март 2017 г. чрез линка: https://goo.gl/forms/nBYGh6s3AOLX83CP2

След сформиране на групата, ДИКПО ще уведоми кандидатите по e-mail за срока за внасяне на семестриалната такса и за начало на обучението.

3.Курс за допълнителна професионална квалификация по специалност „Логопедия” – за кандидати с висше образование по специалност от направление Педагогика; Психология; Социални дейности; от област на висшето образование „Хуманитарни науки” или от област на висшето образование „Социални, стопански и правни науки”, професионално направление „Психология” или „Социални дейности”.
Обучението е в очно-задочна форма и ще се провежда в съботни, неделни и почивни дни.
Продължителност на обучението – 3 семестъра.
Форма на дипломиране - държавен практико-приложен изпит и писмен държавен изпит.
Кандидатите, успешно положили всички изпити по учебен план, получават свидетелство за професионална квалификация и придобиват професионална квалификация „по логопедия”.

Семестриална такса – 412,50 лв.
Регистрация - до 30 март 2017 г. чрез линка:   https://goo.gl/forms/bzTYarOaPdNbhbv73

След сформиране на групата, ДИКПО ще уведоми кандидатите по e-mail за срока за внасяне на семестриалната такса и за начало на обучението.

4.Курс за допълнителна професионална квалификация по специалност „Технологии и предприемачество” – за кандидати с висше образование по специалност от направление Педагогика; Педагогика на обучението по ....... – всички специалности, включващи география; химия; физика; информатика (с професионална квалификация съответно „Учител по география”; „Учител по химия”; „Учител по физика”; „Учител по информатика”); от област на висшето образование Технически науки.
Обучението е в очно-задочна форма и ще се провежда в съботни, неделни и почивни дни.
Продължителност на обучението – 2 семестъра.
Форма на дипломиране - държавен практико-приложен изпит и писмен държавен изпит.
Кандидатите, успешно положили всички изпити по учебен план, получават свидетелство за професионална квалификация и придобиват професионална квалификация „Учител по технологии и предприемачество”.

Семестриална такса – 412,50 лв.
Регистрация - до 30 март 2017 г. чрез линка:   https://goo.gl/forms/nNQmOc6X2XFVK2082

След сформиране на групата, ДИКПО ще уведоми кандидатите по e-mail за срока за внасяне на семестриалната такса и за начало на обучението.

5.Курс за допълнителна професионална квалификация по специалност „Физическо възпитание и спорт” – за кандидати с висше образование по специалност от направление Педагогика на обучението по .......; Спорт; Кинезитерапия и рехабилитация.
Обучението е в очно-задочна форма и ще се провежда в съботни, неделни и почивни дни.
Продължителност на обучението – 3 семестъра.
Форма на дипломиране - държавен практико-приложен изпит и писмен държавен изпит.
Кандидатите, успешно положили всички изпити по учебен план, получават свидетелство за професионална квалификация и придобиват професионална квалификация „Учител по физическо възпитание и спорт”.

Семестриална такса – 412,50 лв.
Регистрация - до 30 март 2017 г. чрез линка: https://goo.gl/forms/PIRWfUi3os0uYx172

След сформиране на групата, ДИКПО ще уведоми кандидатите по e-mail за срока за внасяне на семестриалната такса и за начало на обучението.

6.Курс за допълнителна професионална квалификация по специалност „Английски език от V до VІІІ клас” или „Английски език в начален етап” – за кандидати с висше образование по специалност от направление Филология; Педагогика на обучението по ....; Педагогика; от области на висшето образование Хуманитарни науки; Природни науки, математика и информатика; Стопански, социални и природни науки; Изкуства с професионална квалификация Учител по ......, Историк, Психолог и др.

Обучението е в очно-задочна форма и се провежда в съботни, неделни и почивни дни.
Продължителност на курса – 3 семестъра за кандидати с педагогическа правоспособност, 4 семестъра за кандидати без педагогическа правоспособност.
Семестриална такса – 412,50 лв.
Форма на дипломиране - държавен практико-приложен изпит и писмен държавен изпит.
Кандидатите, успешно положили всички изпити по учебен план, получават свидетелство за професионална квалификация и придобиват професионална квалификация „Учител по английски език от V до VІІІ клас” или „Учител по английски език (ранно чуждоезиково обучение).

Включването в курса е след успешно издържан входящ изпит по английски език (тест).
Кандидати с оценка от държавен изпит по английски език се включват в курса без изпит.  
Необходимо е да изпратят сканирана дипломата заедно с приложението и свидетелство за професионална квалификация (ако имат такъв документ) на e-mail: uodikpo@shu.bg

Записване за курса – на е-mail uodikpo@shu.bg  /трите имена, местоживеене – град/село, телефон, сканирана диплома и за коя специалност кандидатстват – АЕ 5-8 клас или АЕ в начален етап.


Лице за контакт – Д. Русева, отг. Учебен отдел, тел. 052/301-243, e-mail: uodikpo@shu.bg  

Архив с новини