Новини от ДИКПО


Предстоящи курсове през месец Април 2017 г.


Курс на тема „Технология за формулиране на измерими цели на обучението” с ръководител проф. дпн Николай Колишев, курс № 010316
Индивидуална такса за курсист - 20 лв.
Време на провеждане – 12.04.2017 г. от 9 ч.
Хорариум - 8 академични часа.
Брой квалификационни кредити – 0,5.
Място на провеждане – ДИКПО, гр. Варна.

Таксата може да бъде внесена в касата на ДИКПО или по банковата сметка на ДИКПО. За основание да се впише: Курс № 010316
На курса да се носи копие от документа за внесена такса.

След приключване на курса всеки участник  получава удостоверение с начислени кредити.
Във връзка с издаване на удостоверения е необходимо всеки участник да попълни заявка чрез линка: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdunRc0x5zLmbfd7UPnftSc5UnNoSbpBVLYdOEfcvtK4elFNQ/viewform
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Курс на тема „Интерактивният учител” с ръководител доц. д-р Дориета Чакърова, курс № 070616
Индивидуална такса за обучение - 40 лв. за участник.
Време на провеждане – 12.04.-13.04.2017 г.
Хорариум – 16 академични часа.
Брой квалификационни кредити – 1.
Място на провеждане – ДИКПО, гр. Варна.

След приключване на курса всеки участник  получава удостоверение с начислени кредити.

За участие в курса е необходимо:
• всеки участник да попълни заявка чрез линка: https://goo.gl/forms/Ay4PZbwB9GKcZy9x2       
• да се преведе таксата за курса по сметката на ШУ-ДИКПО:
SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: „Курс № 070616”
На курса да се носи копие от документа за внесена такса.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Курс на тема “Педагогическо взаимодействие в разновъзрастови групи в детската градина” с ръководител преп. Иванка Павлова, курс № 0415116
Индивидуална такса за курсист - 45 лв.
Време на провеждане – 13.04.2017 г. от 9.30 ч. (8 акад. ч.) и 1 ден неприсъствен (8 акад. ч.).
Хорариум - 16 академични часа.
Брой квалификационни кредити – 1.
Място на провеждане – ДГ, с. Крушари.

След приключване на курса всеки участник  получава удостоверение с начислени кредити.
Във връзка с издаване на удостоверения е необходимо всеки участник да попълни заявка чрез линка: https://goo.gl/forms/4BGqjS7Rpv2PSDUn1

Сумата за курса следва да бъде преведена до 5 дни преди началото му по сметката на ДИКПО:
ШУ ДИКПО – Варна
SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: „Курс № 0415116”
На курса да се носи копие от документа за внесена такса.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Курс на тема „Контрол и оценка на учебните постижения на учениците” с ръководител проф. дпн Николай Колишев, курс № 0112316
Индивидуална такса за курсист - 20 лв.
Време на провеждане – 14.04.2017 г. от 9 ч.
Хорариум - 8 академични часа.
Брой квалификационни кредити – 0,5.
Място на провеждане – ДИКПО, гр. Варна.

Срок за внасяне на таксата – до 12.04.2017 г. в касата на ДИКПО или по банковата сметка на ДИКПО. За основание да се впише: Курс № 0112316
На курса да се носи копие от документа за внесена такса.

След приключване на курса всеки участник  получава удостоверение с начислени кредити.
Във връзка с издаване на удостоверения е необходимо всеки участник да попълни до 06.04.2017 г. заявка чрез линка: https://goo.gl/forms/F0AkfUQVZ0iDDUSs2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Курс на тема „Създаване и изработване на интерактивни учебни занятия” с ръководител ас. Севдалина Георгиева, лектор Ангел Ангелов, курс № 152016
Индивидуална такса за курсист - 45 лв.
Време на провеждане – 13.04.2017 г. от 9 ч.; 1 ден. – неприсъствен.
Хорариум – 16 академични часа.
Брой квалификационни кредити – 1.
Място на провеждане – гр. Шумен.

След приключване на курса всеки участник  получава удостоверение с начислени кредити.

За участие в курса е необходимо:
 всеки участник да попълни заявка чрез линка: https://goo.gl/forms/PQA5mPBedBBDLArB2   
 да се преведе таксата за курса до 10.04.2017 г. по сметката на ШУ-ДИКПО:
SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: „Курс № 152016”
На курса да се носи копие от документа за внесена такса.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Курс на тема „Портфолио на детето в електронен вид”, предназначен за директори, учители в детска градина и на подготвителни групи в училище. Лектори - гл.ас. д-р Наташа Колева и преп. Иванка Павлова. Курс № 0414416.
Индивидуална такса за курсист - 25 лв.
Време на провеждане – 18.04.-19.04.2017 г. І група от 9 ч., ІІ група от 13.30 ч.
Хорариум – 8 академични часа.
Брой квалификационни кредити – 0,5.
Място на провеждане – ДИКПО – гр. Варна.

След приключване на курса всеки участник  получава удостоверение с начислени кредити.

За участие в курса е необходимо:
• всеки участник да попълни заявка до 13.04.2017 г. чрез линка: https://goo.gl/forms/TfP207O5Dyb8AnuS2
• да се внесе таксата за курса в касата на ДИКПО или по банковата сметка на ДИКПО: SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: „Курс № 0414416”
На курса да се носи копие от вносната бележка.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Курс на тема „Oблак-технологиите в работата на учителя” с ръководител гл.ас. д-р Наташа Колева, курс №  165816
Индивидуална такса за курсист - 45 лв.
Време на провеждане: 25.04.-26.04.2017 г. от 9 ч. І гр., от 13.30 ч. ІІ гр.
Хорариум – 16 академични часа (8 акад. ч. присъствени, 8 акад. ч. неприсъствени).
Брой квалификационни кредити – 1.
Място на провеждане – ДИКПО – гр. Варна.

За участие в курса е необходимо:
• всеки участник да попълни заявка до 21.04.2017 г. чрез линка: https://goo.gl/forms/UMQf2a7colm9wP1j1
• да се внесе таксата за курса в касата на ДИКПО или по банковата сметка на ДИКПО: SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: „Курс № 165816”
На курса да се носи копие от вносната бележка.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Курс на тема „Създаване и провеждане на електронни тестове” с ръководител гл.ас. д-р Наташа Колева, курс №  160616
Индивидуална такса за курсист - 45 лв.
Време на провеждане: 27.04.-28.04.2017 г. от 9 ч. І гр., от 13.30 ч. ІІ гр.
Хорариум – 16 академични часа (8 акад. ч. присъствени, 8 акад. ч. неприсъствени).
Брой квалификационни кредити – 1.
Място на провеждане – ДИКПО – гр. Варна.

За участие в курса е необходимо:
• всеки участник да попълни заявка до 24.04.2017 г. чрез линка: https://goo.gl/forms/k3C0b9ePM6O7Irwf1
• да се внесе таксата за курса в касата на ДИКПО или по банковата сметка на ДИКПО: SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: „Курс № 160616”
На курса да се носи копие от вносната бележка.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Курс на тема „Педагогически технологии в работата с деца от предучилищна възраст” с ръководител проф. д-р Снежана Въчева, курс № 040616
Индивидуална такса за курсист - 25 лв.
Време на провеждане – 22.04.2017 г. от 9 ч.
Хорариум – 8 академични часа.
Брой квалификационни кредити – 0,5.
Място на провеждане – гр. Разград.

След приключване на курса всеки участник  получава удостоверение с начислени кредити.

За участие в курса е необходимо до 18.04.2017 г.:
• всеки участник да попълни заявка чрез линка: https://goo.gl/forms/ownBn6DxHDjPmWlI2
• да се преведе таксата за курса по сметката на ШУ-ДИКПО:
SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: „Курс № 040616”
На курса да се носи копие от документа за внесена такса.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Курс на тема „Портфолио на учителя по чужд език” с ръководител доц. д-р Дориета Чакърова, курс №  071516
Индивидуална такса за курсист - 55 лв.
Време на провеждане:
            22.04.2017 г. от 10 ч. и 1 ден неприсъствен за І група;
            23.04.2017 г. от 9 ч. и 1 ден неприсъствен за ІІ група.
Хорариум – 16 академични часа (8 акад. ч. присъствени, 8 акад. ч. неприсъствени).
Брой квалификационни кредити – 1.
Място на провеждане – гр. Русе.

След приключване на курса всеки участник  получава удостоверение с начислени кредити, като за целта предварително се попълва приложеният Списък и се изпраща на e-mail: uodikpo@shu.bg
На курса да се носи копие от документа за внесена такса..
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Курс на тема „Създаване на професионално портфолио на учителя в електронен вид” с ръководител гл.ас. д-р Елена Колева, курс №  0111816
Индивидуална такса за курсист - 55 лв.
Време на провеждане:
            22.04.2017 г. от 10 ч. и 1 ден неприсъствен за І група;
            23.04.2017 г. от 9 ч. и 1 ден неприсъствен за ІІ група.
Хорариум – 16 академични часа (8 акад. ч. присъствени, 8 акад. ч. неприсъствени).
Брой квалификационни кредити – 1.
Място на провеждане – гр. Русе.

След приключване на курса всеки участник  получава удостоверение с начислени кредити, като за целта предварително се попълва приложеният Списък и се изпраща на e-mail: uodikpo@shu.bg
На курса да се носи копие от документа за внесена такса..
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Курс на тема „Реализиране на мотивиращо обучение по математика” с ръководител ас. Севдалина Георгиева, курс №  151916
Индивидуална такса за курсист - 55 лв.
Време на провеждане:
            22.04.2017 г. от 10 ч. и 1 ден неприсъствен за І група;
            23.04.2017 г. от 9 ч. и 1 ден неприсъствен за ІІ група.
Хорариум – 16 академични часа (8 акад. ч. присъствени, 8 акад. ч. неприсъствени).
Брой квалификационни кредити – 1.
Място на провеждане – гр. Русе.

След приключване на курса всеки участник  получава удостоверение с начислени кредити, като за целта предварително се попълва приложеният Списък и се изпраща на e-mail: uodikpo@shu.bg
На курса да се носи копие от документа за внесена такса..
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Курс на тема „Реализиране на мотивиращо обучение по математика” с ръководител ас. Севдалина Георгиева, курс №  151916
Индивидуална такса за курсист - 55 лв.
Време на провеждане:
            22.04.2017 г. от 10 ч. и 1 ден неприсъствен за І група;
            23.04.2017 г. от 9 ч. и 1 ден неприсъствен за ІІ група.
Хорариум – 16 академични часа (8 акад. ч. присъствени, 8 акад. ч. неприсъствени).
Брой квалификационни кредити – 1.
Място на провеждане – гр. Русе.

След приключване на курса всеки участник  получава удостоверение с начислени кредити, като за целта предварително се попълва приложеният Списък и се изпраща на e-mail: uodikpo@shu.bg
На курса да се носи копие от документа за внесена такса..
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Курс на тема „Иновации в обучението по физика - техники за ефективно преподаване и учене по физика и астрономия” с ръководител доц. д-р Веселка Радева, курс №  170116
Индивидуална такса за курсист - 55 лв.
Време на провеждане: 22.04.2017 г. от 9 ч. и 1 ден неприсъствен.
Хорариум – 16 академични часа (8 акад. ч. присъствени, 8 акад. ч. неприсъствени).
Брой квалификационни кредити – 1.
Място на провеждане – гр. Русе.

След приключване на курса всеки участник  получава удостоверение с начислени кредити, като за целта предварително се попълва приложеният Списък и се изпраща на e-mail: uodikpo@shu.bg
На курса да се носи копие от документа за внесена такса..
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
За курс на тема „Възпитанието в процеса на обучение” с ръководител проф. дпн Николай Колишев, курс №  0112016
Индивидуална такса за курсист - 55 лв.
Време на провеждане:
            22.04.2017 г. от 9 ч. и 1 ден неприсъствен за І група;
            23.04.2017 г. от 9 ч. и 1 ден неприсъствен за ІІ група.
Хорариум – 16 академични часа (8 акад. ч. присъствени, 8 акад. ч. неприсъствени).
Брой квалификационни кредити – 1.
Място на провеждане – гр. Русе.

След приключване на курса всеки участник  получава удостоверение с начислени кредити, като за целта предварително се попълва приложеният Списък и се изпраща на e-mail: uodikpo@shu.bg
На курса да се носи копие от документа за внесена такса..
...............................................................................................................................................
За курс на тема „Методика на работа върху текстови задачи в І – ІV клас” с ръководител доц. д-р Таня Вълкова, курс №  0510216
Индивидуална такса за курсист - 55 лв.
Брой участници – 71, разделени на 2 групи.
Време на провеждане:
            22.04.2017 г. от 9 ч. и 1 ден неприсъствен за І група;
            23.04.2017 г. от 9 ч. и 1 ден неприсъствен за ІІ група.
Хорариум – 16 академични часа (8 акад. ч. присъствени, 8 акад. ч. неприсъствени).
Брой квалификационни кредити – 1.
Място на провеждане – гр. Русе.

След приключване на курса всеки участник  получава удостоверение с начислени кредити, като за целта предварително се попълва приложеният Списък и се изпраща на e-mail: uodikpo@shu.bg
На курса да се носи копие от документа за внесена такса..
...............................................................................................................................................

През месец април се провеждат и тематични курсове – подготвителни за придобиване на V и ІV ПКС, за които е публикувана информация в рубрика „Професионално-квалификационни степени”, подрубрика „Курсове ПКС”: http://ittd.acad.bg/?open=pks&kat=kursove

Лице за контакт – Д. Русева, отг. Учебен отдел, тел. 052/301-243, e-mail: uodikpo@shu.bg

Предстоящи краткосрочни курсове следващи месеци


Курс на тема „Виртуална класна стая с GOOGLE” с ръководител гл.ас. д-р Наташа Колева, курс №  166016
Този курс е предназначен  за учители от всички специалности, които имат опит в работата с Google Drive.
Индивидуална такса за курсист - 45 лв.
Време на провеждане: 09.05.-10.05.2017 г. от 9 ч. І гр., от 13.30 ч. ІІ гр.
Хорариум – 16 академични часа (8 акад. ч. присъствени, 8 акад. ч. неприсъствени).
Брой квалификационни кредити – 1.
Място на провеждане – ДИКПО – гр. Варна.

За участие в курса е необходимо:
• всеки участник да попълни заявка до 24.04.2017 г. чрез линка: https://goo.gl/forms/9YFFfeTIvb78Dq9y2
• да се внесе таксата за курса в касата на ДИКПО или по банковата сметка на ДИКПО: SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: „Курс № 166016”
На курса да се носи копие от вносната бележка.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Курс на тема „Организация и оценка на учебни проекти и задачи в  облачна среда” с ръководител гл.ас. д-р Наташа Колева, курс №  165916
Този курс е предназначен  за учители от всички специалности, които имат опит в работата с Google Drive.
Индивидуална такса за курсист - 45 лв.
Време на провеждане: 01.06.-02.06.2017 г. от 9 ч. І гр., от 13.30 ч. ІІ гр.
Хорариум – 16 академични часа (8 акад. ч. присъствени, 8 акад. ч. неприсъствени).
Брой квалификационни кредити – 1.
Място на провеждане – ДИКПО – гр. Варна.

За участие в курса е необходимо:
• всеки участник да попълни заявка до ........................2017 г. чрез линка: https://goo.gl/forms/G4qwNJHjm0ieSuKs2
• да се внесе таксата за курса в касата на ДИКПО или по банковата сметка на ДИКПО: SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: „Курс № 165916”
На курса да се носи копие от вносната бележка.

Архив с новини