Документи за кандидатстване

  (1) Лицата, които кандидатстват за придобиване на професионално-квалификационна степен, подават следните документи:
  1. заявление по образец; download
  2. диплома за завършено висше образование;
  3. диплома за образователна и научна степен "доктор" или диплома за научна степен "доктор на науките";
  4. документ за присъдена или придобита професионална квалификация "учител" с изключение на случаите, в които такава професионална квалификация не се изисква за заемането на съответната длъжност на педагогически специалист;
  5. свидетелство за професионално-педагогическа специализация при кандидатстване за трета професионално-квалификационна степен;
  6. документ(и), удостоверяващ(и) присъдени или признати квалификационни кредити;
  7. документ за придобита предходна професионално-квалификационна степен;
  8. препис-извлечение от трудова, служебна или осигурителна книжка, удостоверяващ изискуемия стаж; download
  9. документи, удостоверяващи обстоятелствата при кандидатстване за пета професионално-квалификационна степен без полагане на изпит;
  10. писмена разработка и публикации, ако такива се изискват за съответната професионално-квалификационна степен (по 2 екземпляра).
  11. Снимка 3/4 - 1 бр., надписана.

  (2) След подаване на документите не се допускат промени в писмените разработки.

  (4) Лицата, които кандидатстват за придобиване на професионално-квалификационна степен, подават гореизброените документи, както следва:
  1. за трета професионално-квалификационна степен - през цялата година;
  2. за професионално-квалификационните степени с изключение на трета - от 1 юни до 30 юли на календарната година.

  Прием на документи


  1. Кандидатите за V, ІV, ІІ и І ПКС подават документи в срок от 1 юни до 30 юли на календарната година
  2. Кандидатите за ІІІ ПКС могат да подават документи през цялата година


  Изпитна сесия

  Сесиите за придобиване на професионално-квалификационна степен, с изключение на трета професионално-квалификационна степен, се провеждат от 15 септември до 15 ноември на съответната година. ДИКПО публикува график в рубрика ПКС, подрубрика График на изпити за ПКС.


  Парични вноски при подаване на документи за придобиване на ПКС

  При подаване на документи за придобиване на професионално-квалификационни степени кандидатите следва да внесат по банков път или в касата на ДИКПО такса за изпитна процедура, както следва:

  1. За V ПКС - 37.00 лв.

  2. За IV ПКС - 74.00 лв.

  3. За III ПКС - 14.00 лв.

  4. За II ПКС - 74.00 лв.

  5. За I ПКС - 92.00 лв.

  Цените влизат в сила от 01.01.2017 г.

  Банкова сметка на ДИКПО:
  ШУ-ДИКПО-Варна
  SG Експресбанк
  Банков код / BIC: TTBBBG22
  Банкова сметка / IBAN: BG98 TTBB 9400 3115 0687 47


  За допълнителна информация: Учебен отдел - тел.: (052) 301 243