Специализации

  

    

1.Професионално-педагогически специализации (за придобиване на ІІІ професионално-квалификационна степен)

ДИКПО - Варна организира едногодишни професионално-педагогически специализации за придобиване на ІІІ-та професионално-квалификационна степен за педагогически кадри с присъдена ІV-та професионално-квалификационна степен – съгласно Наредба № 12/01.09.2016 г. Педагогическите кадри могат веднага след придобиване на ІV ПКС да се включат в специализация. Включване в специализация може да стане по всяко време на годината. След завършване на едногодишната професионално-педагогическа специализация със среден успех най-малко много добър 4.50, участниците подават необходимия комплект документи за придобиване на ІІІ ПКС според Наредба № 12/01.09.2016 г. /по всяко време на годината/.

 

Обучението се организира в групи или по индивидуален план.

Провежда се по време на училищните ваканции или по договаряне.

Темите на специализациите се договарят в зависимост от интересите на кандидатите и тяхната практика.

Обучението може да се провежда по места при минимален брой от 10 кандидати.

 

Финансови условия:

Обща сума за обучението - 600 лв. Тя се изплаща на две или три равни вноски в касата на Департамента на ПОС-терминално устройство или по банков път по банковата сметка на ДИКПО /І вноска - при зачисляването/.

Специализантите, които не са от Варна, могат да ползват хостела на ДИКПО срещу 12 лв. на нощувка и хранене в закусвалнята на достъпни цени.

 

Желаещите да се включат в специализация трябва да попълнят приложената заявка и да я изпратят на E-mail uodikpo@shu.bg, като уточнят предпочитано начало на специализацията и проблемна област, в която да работят. Информацията е необходима, за да се организира учебният процес съобразно предпочитанията на участниците.

 

ЗАЯВКА ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ЕДНОГОДИШНА ПРОФЕСИОНАЛНО-ПЕДАГОГИЧЕСКА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ІІІ ПКС

Име, презиме, фамилия  по лична карта                      

Заемана длъжност

Предпочитана проблемна област за работа (свързана с практиката на кандидата)

Тел., GSM

Е-mail

Предпочитано начало на специализацията

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Необходими документи за зачисляване в едногодишна професионално-педагогическа специализация за придобиване на ІІІ-та професионално-квалификационна степен:

- документ за внесена такса

- диплома за завършено образование - ксерокопие

- документ за присъдена професионална квалификация "Учител" или придобита педагогическа правоспособност - ксерокопие, освен ако тяхното наличие е удостоверено чрез дипломата за завършено висше (полувисше) образование

- свидетелство за придобита ІV професионално-квалификационна степен – ксерокопие

 

Кандидати, които живеят извън Варна, могат да изпратят горепосочените документи по пощата.

 

Банкова сметка на ДИКПО:                                                                 Адрес:

ШУ ДИКПО – Варна                                                                           ВАРНА - 9010

SG Експресбанк                                                                                   ДИКПО

Банков код / BIC: TTBBBG22                                                             Ул. „Д-р Б. Божков” № 1

Банкова сметка / IBAN: BG98 TTBB 9400 3115 0687 47                  Учебен отдел

 

Примерни теми за професионално-педагогически специализации:

 

Тема

Ръководител

Предназначение

Социалните комуникации в управлението на училището

проф. д-р Николай Колишев

За директори, пом.-директори на учебни заведения

Организация и управление на предучилищното образование

проф. д-р Снежана Въчева

За директори на детски градини

Психология на общуването

проф. д.ик.н. Красимир Марков

За психолози

Диагностика на индивидуалните особености и семейната среда на учениците

проф. д-р Николай Колишев

За педагогически съветници

Разстройства на темпа и ритъма на речта и мястото на думата в корекцията на заекването

Проблемно поведение при зрително затруднени деца с множество нарушения

Всекидневни умения при деца с множество увреждания

Монтесори метода, приложен при деца със специални образователни потребности

Интегриране на децата със СОП чрез взаимодействието им с ресурсния учител

проф. д-р Снежана Николова

 

проф. дпн Иван Карагьозов

доц. д-р Светлана Игнатовска

доц. д-р Живко Жеков

доц. д-р Живко Жеков

За учители в специални училища, ресурсни центрове

Стратегии за учебно мотивиране на учениците

проф. д-р Николай Колишев

За възпитатели

Индивидуализация на обучението по математика в часовете за самоподготовка (І – ІV клас)

Изучаване на табличното умножение и деление във ІІ клас

Приложение на информационните технологии в обучението в началните класове

Редактиране на ученически текстове в  начален  етап на  образование

Упражнения за формиране на четивна грамотност при учениците от втори клас

Неурочните форми на обучение по литература в началното училище

Технологичното обучение в началния етап на основната образователна степен

Взаимодействие между музика и домашен бит и техника в първи клас на основата на българските народни празници и обичаи

Обучението по изобразително изкуство в І-ІV клас

Специфика на обучението за устно изразяване по английски език в начален етап на основната образователна степен

Стратегии за образователен театър

Гражданско и интеркултурно образование

доц. д-р Таня Вълкова

 

доц. д-р Таня Вълкова

доц. д-р Таня Вълкова, гл. ас. д-р Елена Колева

проф. д.п.н. Маргарита Георгиева

гл.ас. д-р Калина Йочева

 

доц. д-р Йорданка Пейчева

доц. д-р Севдалина Димитрова

 

 

проф. д-р Благомир Папазов

доц. д-р Дориета Чакърова

 

доц. д-р Евгения Иванова

гл.ас. д-р Илиян Ризов

За начални учители

Актуални проблеми на възпитанието и обучението на децата от предучилищна възраст

Екологичното възпитание на детето от предучилищна възраст

Формиране на представа за събиране и изваждане на числата до 10 в детската градина

Приложение на информационните технологии в обучението в детската градина

Формиране на начална технологична култура в детската градина

Българският музикален фолклор в контекста на развитието на игрова култура у децата в предучилищна възраст (6 - 7 годишни деца)

Българският музикален фолклор и взаимодействието между музика и физическа култура в детската градина (5 – 6 годишни деца)

Формиране и развитие на художествено-изобразителната дейност в предучилищна възраст

Педагогика на взаимодействието дете - религия в детската градина

Религиозното възпитание на детето в предучилищна възраст

Театрално-игровата дейност като педагогическо средство в детската градина

проф. д-р Снежана Въчева

проф. д-р Снежана Въчева

 

доц. д-р Таня Вълкова

 

гл. ас. д-р Елена Колева

гл. ас. д-р Светла Петкова

 

доц. д-р Севдалина Димитрова

 

доц. д-р Севдалина Димитрова

доц. д-р Севдалина Димитрова

 

доц. д-р Димитър Балкански

д-р Захарий Дечев

доц. д-р Евгения Иванова

За детски учители

Изучаване на определението като второстепенна част на изречението (5. – 8. клас)

Съдбата на бедните в поезията на Христо Смирненски (преподаване творчеството на Хр. Смирненски в 12  клас)

Екзистенциални мотиви в творчеството на Йордан Йовков (5-8 клас)

доц. д-р Ганка Янкова

проф. д.ф.н. Антоанета Алипиева

 

проф. д.ф.н. Антоанета Алипиева

За учители по български език и литература

Развиване на продуктивните умения за писмена реч в езикова гимназия

доц. д-р Дориета Чакърова

За учители по английски език

Теоретични и практически аспекти на чуждоезиковото обучение (ЧЕО) в гимназиалния етап на българското училище

доц. д-р Иванка Камбурова

За учители по немски език

Развиване на умениятаза аргументативна реч на френски език в 9 и 10 клас на ЕГ

доц. д-р Дориета Чакърова

За учители по френски език

Цивилизационни промени в света в края на хх и в началото на ххі век

проф. дин Веселин Великов

За учители по история

Методологически изисквания към системата на обучение по философия

проф. дин Веселин Великов

За учители по философия

 

 

За учители по религия

Овладяване на фолклорно-изпълнителската техника при обучението по кавал в 1. – 7. кл.

доц. д-р Севдалина Димитрова

За учители по музика

Обучението по изобразително изкуство в СОУ

проф. д-р Благомир Папазов

За учители по изобразително изкуство

Професионалната подготовка по физическо възпитание и спорт

проф.дпн  Надежда Йорданова

За учители по физическо възпитание и спорт

Съвременни дидактически технологии в обучението по математика

проф.  д-р  Наталия Павлова

За учители по математика

Съвременни дидактически подходи в обучението по информатика

гл. ас. д-р Елена Колева

За учители по информатика

Приложение на иновационни методи в обучението по биология и здравно образование в средното училище

Похвати за развитие на ключови компетентности по биология и здравно образование в средното училище

доц. д-р Росица Давидова

 

доц. д-р Росица Давидова

За учители по биология

Иновативни технологии в обучението по Химия и опазване на околната среда

доц. д-р Петинка Галчева

За учители по химия

Интерактивни методи в обучението по физика

Доц. д-р Веселка Радева

За учители по физика

Интерактивни методи в обучението по география

доц. д-р Тодорка Кръстева

За учители по география

Интегралният подход в професионалната подготовка

доц. д-р Нели Димитрова

 

доц. д-р Труфка Димитрова

За учители по професионална подготовка

За учители по икономически предмети

 

 

2.Специализации в конкретна научна област

Ø     Психология

Вид: групова

Форма на обучение: очно-задочна

Срок на обучение: една година (2 семестъра)

Форма на дипломиране: защита на дипломна работа 

Научен ръководител: проф. д-р Н. Колишев

 

След завършване на специализацията по психология, участниците, които имат  висше образование, ОКС „бакалавър” или „магистър” и присъдена професионална квалификация „Учител”, придобиват допълнителна професионална квалификация по психология и отговарят на изискването на чл. 29, т. 3 на Наредба № 12/01.09.2016 г. за заемане длъжността „Педагогически съветник”.

 

Ø                             Специална педагогика – Педагогика на деца с интелектуална недостатъчност

Предназначение: За кандидати, завършили Специална педагогика

Вид: групова

Форма на обучение: очно-задочна

Срок на обучение: една година (2 семестъра)

Форма на дипломиране: защита на дипломна работа

Научен ръководител: проф. д-р С. Николова

 

Ø                              Специална педагогика – Логопедия

Предназначение: За кандидати, завършили Специална педагогика

Вид: групова

Форма на обучение: очно-задочна

Срок на обучение: една година (2 семестъра)

Форма на дипломиране: защита на дипломна работа

Научен ръководител: доц. д-р С. Николова

Ø     Гражданско и интеркултурно образование

Вид: групова или индивидуална

Форма на обучение: очно-задочна

Срок на обучение: една година (2 семестъра)

Форма на дипломиране: защита на дипломна работа 

Научен ръководител: гл.ас. д-р Ил. Ризов

 

Ø                             Управление на човешките ресурси

Вид: групова

Форма на обучение: очно-задочна

Срок на обучение: една година (2 семестъра)

Форма на дипломиране: защита на дипломна работа или комплексен теоретичен изпит

Научен ръководител: проф. д-р Д. Салтиров

 

Ø                             Мениджмънт на риска

Вид: групова

Форма на обучение: очно-задочна

Срок на обучение: една година (2 семестъра)

Форма на дипломиране: защита на дипломна работа или комплексен теоретичен изпит

Научен ръководител: проф. д-р Д. Салтиров

 

Ø           Информационните технологии в обучението по математика 5.-12. клас

Вид: групова

Форма на обучение: очно-задочна

Срок на обучение: една година (2 семестъра)

Форма на дипломиране: защита на дипломна работа

Научен ръководител: гл.ас. д-р Е. Колева

 

Такса за обучение в специализация - 600 лв. /внася се на две равни вноски/.

Записване – чрез E-mail uodikpovn@abv.bg /изпратете име и тел. за връзка, копие на дипломата/ или на място в Учебен отдел на ДИКПО – Варна, каб. 31, етаж І.