Структура

Департаментът за информация, квалификация и продължаващо образование в гр. Варна е основно структурно звено на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски"

Департаментът се състои от следните основни, обслужващи и спомагателни звена:

 • основни: катедри и центрове

 • обслужващи и спомагателни звена:
   • учебен отдел
   • финансово-счетоводен отдел
   • библиотека
   • стопански отдел към учебния корпус (стопански комплекс - хостел, закусвалня и кафе-бар)

  Органи на управление на ДИКПО са:

  Общо събрание /ОС/
  Съвет на департамента /СД/
  Директор

   

  Правилник за устройството и дейността на ДИКПО