Ръководство

Директор: проф. д-р Снежанка Въчева
тел.: (+359 52) 301 241
кабинет: 27 - I ет.
e-mail: dikpovn@shu.bg
Зам.-директор: Красимира Качакова
тел.: (+359 52) 301 229
kабинет: 29 - I ет.
e-mail: k.kachakova@shu.bg
Помощник директор по Административно-стопанската дейност: Мартин Стойчев
тел.:(+359 52) 301 244
kабинет: 29 - Хостел
e-mail: m.stoychev@shu.bg
Координатор директорско ръководство: Катя Ангелова
тел.: (+359 52) 301 241
факс: 052/303 669
кабинет: 27 - I ет.
e-mail: dikpovn@shu.bg
Координатор продължаващо образование: проф. дпн Надежда Георгиева Йорданова-Стоянова
тел.: (+359 54) 830 339
e-mail: n.yordanova@shu.bg

Учебен отдел

Отговорник на учебен отдел: Гл. специалист І степен Даринка Русева
тел.:(+359 52) 301 243
кабинет: 31 - I ет.
e-mail: uodikpo@shu.bg
Гл. специалист ІІ степен: Илка Милушева
тел.:(+359 52) 301 243
кабинет: 31 - I ет.
e-mail: i.milusheva@shu.bg
Ст. специалист ІІI степен: Виолета Молдованска
тел.:(+359 52) 301 243
кабинет: 31 - I ет.
e-mail: v.moldovanska@shu.bg

Финансово-счетоводен отдел

Зам.-гл. счетоводител: Красимира Качакова
тел.:(+359 52) 301 229
кабинет: 29 - I ет.
e-mail: k.kachakova@shu.bg
Счетоводители: Атанаска Митрова, Милка Няголова
тел.:(+359 52) 301 239
кабинет: 26 - I ет.
e-mail: fsodikpo@shu.bg
Касиер: Йорданка Ангелова
тел.:(+359 52) 301 241 вътр. 106
кабинет: 30 - I ет.
e-mail: fsodikpo@shu.bg

Стопански комплекс (Хостел и Закусвалня)

Управител Хостел: Мария Енчева
тел.:(+359 52) 301 228
e-mail: hosteldikpo@shu.bg
Управител Закусвалня: Милена Кирова
тел.:(+359 52) 301 226
e-mail: stoldikpo@shu.bg

Компютри и комуникации

Системен администратор: Мартин Стойчев
тел.:(+359 52) 301 237
кабинет: 60 - III ет.
e-mail: m.stoychev@shu.bg

Техническо обслужване:

Библиотекар: Петя Станева
тел.:(+359 52) 301 241 вътр. 108
кабинет: 33 - I ет.
e-mail: p.staneva@shu.bg
Деловодител: Виолета Молдованска
тел.:(+359 52) 301 241 вътр. 112
кабинет: 39 - I ет.
e-mail: v.moldovanska@shu.bg