Библиотека

Библиотекар: Петя Станева
тел.:(+359 52) 301 241 вътр. 108
e-mail: p.staneva@shu.bg
http://library.ittd.acad.bg

Библиотеката на ДИКПО е специализирана научна библиотека, чиято основна цел е да подпомага учебно-преподавателската и научно-изследователската работа на Департамента.Освен преподаватели, курсисти и служители, услугите на библиотеката ползват и специалисти от гр. Варна и региона.

В състава на библиотечния фонд влизат над 50 000 тома – книги, периодични издания, учебници и учебни помагала. Това са преди всичко издания от областта на педагогиката, образователното дело, възпитанието, отнасящи се за работата на преподавателските кадри от предучилищните учебни заведения, основното и средното училище. Значителна част представляват и материалите от областта на психологията, социологията, философията и други сродни дисциплини, широко застъпени при професионалната подготовка на учителските кадри.

Библиотеката комплектува и основни издания, изследвания, справочни материали от областите на различните научни дисциплини, включени в учебните програми на българското училище – езикознание, литературознание, математика, физика, химия, биология, география, история, музика, изобразително изкуство, физическо възпитание, трудово обучение, а така също и теорията и методика на преподаване на тези дисциплини.

През 1994 г. със закупуването на програмния продукт Micro CDS/ISIS – Ver. 3.07 се поставя началото на автоматизацията на библиотечната дейност.

През 2004 г. e закупeн програмния продукт "Автоматизирана Библиотека" (АБ) на фирма "РС-ТМ" ООД http://www.pc-tm.com/. Модулният принцип, на който работи програмният продукт, прави възможно поетапното автоматизиране на библиотеките. В редовна експлоатация са следните модули на системата - Автоматизиран каталог, Библиотечна документация, Работа с читатели, Библиографска справка, Информационно търсене и представяне на базите в интернет http://library.ittd.acad.bg .

В читалнята на библиотеката е обособено компютърно работно място с достъп до Интернет и възможности за търсене на информация в наличните бази данни.