Плащане на такси

 

Плащане на такси в касата на ДИКПО

Плащането в касата се извършва и на пост-терминал с дебитна или кредитна карта.

 

Плащане на такси по банков път

Банкова сметка на ДИКПО:

ШУ-ДИКПО-Варна
SG Експресбанк
Банков код / BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN: BG98 TTBB 9400 3115 0687 47

 

Забележка: Задължително при плащане по банков път да се посочи ЕГН, трите имена на лицето за което се отнася плащането и специалността или формата в която ще се обучава.

За издаване на фактура посочете следните данни:

ИМЕ НА ФИРМАТА:...............................................................
АДРЕС НА ФИРМАТА:...........................................................
ЕИК /Булстат/:........................................................................
ИН по ДДС:...........................................................................
Трите имена на получателя: ....................................................
Темата и шифъра на квалификационния курс:........................
Телефон за контакти: ..........................................................

За получаване на фактурата задължително посочете e-mail адрес на учебното заведение.

Данните се изпращат в 3 /три/ дневен срок преди датата на превода и на e-mail: fsodikpo@shu.bg

Телефон за контакти с ФСО при ШУ-ДИКПО гр. Варна : 052/ 301 239